Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Založení a vznik společnosti

Založení a vznik společnosti


Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá založením firmy. V úvodu jsou uvedeny právní náležitosti vzniku nového podniku. Dále se autor věnuje společnostem s ručením omezeným a společnostem akciovým.

Obsah

1.
Právnické osoby
2.
Společnosti
3.
Společnost s ručením omezeným
4.
Akciová společnost
4.1
Způsob založení

Úryvek

„Založení a vznik společnosti
Právnickými osobami jsou podle § 18 občanského zákoníku: sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy; jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Poslední skupinou se rozumí zejména obchodní společnosti podle obchodního zákoníku.
Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní zákon nezakazuje.
Zakladateli společnosti mohou být a účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické.

Společnost s ručením omezeným
Je to kapitálová společnost, společníci nemohou řídit společnost přímo, ručí za její závazky pouze omezeně. Může ji založit nejméně jeden a nejvíce 50 společníků a musí nést označení „společnost s ručením omezeným“, případně zkratku „s. r. o.“ nebo s. s r. o.“ Společnost je právnickou osobou s povinností zápisu do obchodního rejstříku, která musí vytvářet základní jmění ve výši min. 200 000 Kč, přičemž jeden společník musí přinést vklad nejméně 40 000 Kč. Za své závazky odpovídá společnost celým svým majetkem, společník však pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceno 30% základního kapitálu. Je-li pouze jeden zakladatel, musí být zaplacen základní kapitál v celé výši.

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, výmazem zase zaniká. Musí mít svoji společenskou smlouvu (obsahuje jméno, sídlo, jména společníků, jsou provozuje činnost, základní jmění a podobně). Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada jako kolektivní orgán, která se koná většinou jednou za rok a schvaluje účetní závěrku, rozdělení zisku, stanovy společnosti, změny společenské smlouvy a podobně. Ve společnosti pracuje jeden nebo několik jednatelů, kteří vedou předepsané evidence a účetnictví. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní závěrku a dává zprávy valné hromadě.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0032.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zalozeni_a_vznik_spolecnosti.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse