Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zavedení EMS do fiktivního podniku

Zavedení EMS do fiktivního podniku


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje zavedení systému environmentálního managmentu do fiktivnho podniku. Popsáno je, jak k zavedení systému dochází, proč je zaváděn a jak funguje jeho provoz. Zároveň je vysvětlen systém zpětné kontroly a případné nápravy problému.

Obsah

1.
Identifikace organizace
2.
Zavedení systému EMS
a) Environmentální aspekty
b) Právní a jiné požadavky
c) Důvody zavedení EMS
3.
Zavedení a provoz
4.
Kontrola a nápravná opatření
5.
Certifikace EMS

Úryvek

"2. Zavedení systému EMS

Environmentální aspekty:
Firma má vysoké spotřeby elektrické energie, díky zastaralým strojům, vysoké procento zmetků. Problém je i v neinformovanosti zaměstnanců o nakládání s odpady a o nových ekologičtějších postupech. Hrozí též úniky chemických látek z výroby a ropných látek z automobilů.Právní a jiné požadavky:
Pro zavádění systému EMS byly použity tyto právní předpisy:
 pro implementaci EMS: ČSN EN ISO14001
 pro splnění právních požadavků na ochranu ŽP:
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
- zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Důvody zavedení EMS
Hlavními důvody jsou:
1. zlepšení image a dobré pověsti podniku
2. trvalé zvýšení efektivnosti výroby
3. zvýšení konkurenceschopnosti
4. zmenšení negativních dopadů za ŽP prostřednictvím činnosti podniku
Pro tyto důvody musela firma zhodnotit své environmentální aspekty, technologické a finanční možnosti, právní a podnikatelské požadavky.
Pro zhodnocení byla jmenována osoba odborně zdatná v EMS a ta na jeho základě určila následující kroky:
zmodernizování dosavadních technologii a zařízení či nahrazení novými, zvýšení využiti materiálových zásob, zvýšení ekologické uvědomělosti pracovníku firmy (jejich zaškolení), snižování spotřeby energie, snížení procenta zmetků, snížení množství odpadu.
Firma prostřednictvím specializované interní osoby vytvořila program na dosažení cí1u. Tyto obsahují:
1. určení odpovědnosti za dosažení cí1ů (vedoucí provozu a výroby a jim podřízení mistři).
2. prostředky a časový rámec dosažení cílu (prostředky z rozpočtu firmy, ze získaných dotací; časový rámec: příprava a implementace EMS - 10 týdnu, zkušební provoz - 9 týdnu)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x462e32768fd45.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Enviromentalni_managment.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse