Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zemědělská výroba v kontextu environmentálního řízení

Zemědělská výroba v kontextu environmentálního řízeníKategorie: Management, Ekologie, Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zabývají různými souvislostmi ochrany životního prostředí v zemědělské výrobě.

Obsah

1.
Eco-Management and Audit Scheme, ekoznačení, čistší produkce
2.
Produkční a mimoprodukční funkce půdy
3.
Funkce a typy zemědělství
4.
Ekologické, integrované a konveční zemědělství
5.
Projektování přechodného období, ochrana a obnova životního prostředí
6.
Ekologizace zemědělské výroby
7.
Principy ochrany životního prostředí

Úryvek

"EMAS na MŽP
Zavádění systémů environmentálního řízení (EMS), mezi které patří také systém EMAS(Eco-Management and Audit Scheme), představuje v současné době nejrozšířenější způsob, jakým může organizace - podnik či instituce - deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků, poskytování služeb či realizaci dalších aktivit jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.
EMAS představuje systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak do celkové strategie organizace, tak do jejích každodenních činností. Požaduje po organizaci definovat si své významné environmentální aspekty (a dopady) a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování.
V případě implementace systému EMAS orgány a institucemi veřejné správy dávají tyto subjekty zavedením systému a realizací konkrétních opatření významný pozitivní příklad a jasný signál, jaký způsob chování je očekáván také od ostatních subjektů - podniků, dalších organizací i jednotlivců.
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí poslání Ministerstva životního prostředí je být příkladem environmentálně šetrného chování pro všechny subjekty, přistoupilo i ministerstvo k zavedení systému EMAS.

Dokumenty
• Environmentální prohlášení
Hlavním výstupem procesu externí komunikace je vytvoření a publikace environmentálního prohlášení, tj. zprávy poskytující veřejnosti informace o zavedeném systému, o vlivu organizace na životní prostředí a o přijatých opatřeních na snižování tohoto vlivu. Environmentální prohlášení je určeno všem subjektům, které se zajímají o environmentální chování organizace. Musí být zveřejněno a na vyžádání poskytnuto komukoliv.
• Environmentální politika MŽP
V rámci zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) vyhlásilo ministerstvo svou environmentální politiku.

EKOZNAČKY
Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení. Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb.
V současné době používá ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačku EU na jednom či více výrobcích přes 100 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste.
CENIA zprostředkovává udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU.
První certifikační program ekoznačení byl zahájen ve Spolkové republice Německo v roce 1978 s ekoznačkou Modrý anděl. Jeho rychlé rozšíření a úspěch vedly k založení dalších programů – v Kanadě, Japonsku, USA, Skandinávských zemích, na Novém Zélandu a v jiných zemích. Informace o dalších najdete např. na webu Global Ecolabelling Network nebo na stránkách Ecolabel Index."

Poznámka

Součástí práce je několik drobných ilustrací.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d93d7ba4573.zip (101 kB)
Nezabalený formát:
Zemedelska_vyroba_environmentalni_management.doc (270 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse