Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se detailně zabývá živnostenským právem. Nejprve rozlišuje, jaké jsou druhy podniků podle právní formy, vysvětluje pojem živnostenské podnikání a vypisuje prameny živnostenského práva. Poté se zabývá historií živnostenského podnikání, popisuje vytvoření živnosti a druhy živností. Nakonec poukazuje na další pojmy, které jsou důležité v živnostenském podnikání a popisuje zánik živnostenského podnikání. Všechny informace jsou navíc aktualizovány podle nového občanského zákoníku, který je účinný od 1.1.2014.

Obsah

1.
Druhy podniků podle právní formy
2.
Pojem a prameny
3.
Historie živnostenského podnikání
4.
Živnost
5.
Vytvoření živnosti
6.
Druhy živností
7.
Další pojmy
8.
Zánik živnostenského oprávnění

Úryvek

"Druhy podniků podle právní formy
Obchodní korporace:
1. Obchodní společnosti
- v. o. s.
- k. s.
- s. r. o.
- a. s.
- evropská společnost (SE)
- evropské hospodářské zájmové sdružení
2. družstva
- družstvo
- evropská družstevní společnost

Státní organizace:
- hospodaří s majetkem, který je ve vlastnictví státu (Česká pošta, s. p., Lesy ČR, s. p.)
1. státní podniky
2. státní neziskové organizace (organizační složky státu, příspěvkové organizace, územně samosprávní celky)

Živnosti:
- podniky jednotlivců
1. ohlašovací
a) řemeslné
b) vázané
c) volné
2. koncesované

Pojem
Živnostenské právo je:
- objektivní právo = soubor právních předpisů o živnostenském podnikání
 normy živnostenského práva patří do práva veřejného
- subjektivní právo = živnostenské oprávnění (= oprávnění provozovat živnost)

Prameny
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (= živnostenský zákon) s účinností od 1. 1. 1992, více než 70 novelizací
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Historie živnostenského podnikání
- velký rozvoj živnostenského podnikání u nás - od poloviny 19. století, hlavním pramenem byl rakouský zákon živnostenský řád
- živnostníci byli početnou, hospodářsky i politicky významnou skupinou obyvatelstva až do likvidace soukromého podnikání - ta začala v roce 1948
- po roce 1990 - obnovení živnostenského podnikání
- nyní - nejrozšířenější forma podnikání

Živnost
= podnik jednotlivce
= soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
- živností není každá podnikatelská činnost
- z působnosti živnostenského zákona jsou vyloučeny:
a) činnosti při výkonu povolání advokátů, notářů. Lékárníků, lékařů, auditorů, …
b) činnost bank, pojišťoven, …
c) zemědělství, provozování rozhlasového a televizního vysílání

Vytvoření živnosti
Právní náležitosti při vytvoření živnosti upravuje zákon o živnostenském podnikání. Zakladatel živnosti musí splňovat:
1. všeobecné podmínky provozování živnosti
- tyto podmínky jsou absolutní a jejich splnění je vyžadováno u všech druhů živností
a) plná svéprávnost (lze ji nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti)
b) bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku)
2. zvláštní podmínky provozování živnosti
- tyto podmínky jsou relativní a jejich splnění je vyžadováno jen u některých druhů živností
a) odborná způsobilost (dokládá se výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, doklad o vykonání praxe)
b) jiná způsobilost (např. spolehlivost = taxikářem nemůže být řidič, který spáchal 3 a více dopravních přestupků)

- zvláštní podmínky se liší u jednotlivých druhů živností - nejnáročnější požadavky se kladou na podnikatele provozující koncesované živnosti, nejsnadněji lze získat oprávnění k provozování volné živnosti (zvláštní podmínky pro ně nejsou stanoveny)
- jestliže podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky, musí je splňovat odpovědný zástupce
- u PO musí podmínky provozování živnosti splňovat člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce
- i když podnikatel splňuje podmínky, nemůže provozovat živnost, jestliže mu v tom brání překážky v provozování živnosti:
 uložení trestu zákazu činnosti (soudem nebo správním orgánem)
 konkurz na majetek podnikatele"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d8018030742.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Zivnostenske_podnikani.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse