Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Změny skupenství látek - maturitní otázka

Změny skupenství látek - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka poskytuje stručný přehled o změnách skupenství látek. Obsahuje základní informace související s touto problematikou, seznamuje s důležitými pojmy, definicemi a vzorci.

Obsah

1.
Fázový diagram, změna skupenství
2.
Tání
3.
Tuhnutí
4.
Sublimace
5.
Desublimace
6.
Vypařování
7.
Var
8.
Kapalnění (kondenzace)
9.
Křivka syté páry
10.
Kalorimetrická rovnice
11.
Vodní pára v atmosféře

Úryvek

"Tuhnutí – kapalina se mění na krystalickou látku při teplotě tuhnutí. Teplota tuhnutí u čistých látek stejná jako teplota tání.
Při tuhnutí látka odevzdává skupenské teplo tuhnutí a v tabulkách je uvedeno měrné skupenské teplo tuhnutí.

Sublimace – pevná látka se mění v plynné skupenství. Měrné skupenské teplo sublimace vzorec [J / kg] Velikost ls závisí na teplotě, při které sublimace probíhá.

Desublimace – přeměna plynné látky na pevnou látku.

Vypařování – přeměna z kapalné fáze na fázi plynnou. vzorec

Var – kapalina se vypařuje nejen na povrchu, ale v celém objemu. Teplota varu s rostoucím tlakem roste.

Kapalnění (kondenzace) – děj obrácený k vypařování. Látka odevzdává svému okolí kondenzační teplo Lk.

Křivka syté páry – při vypařování je zpočátku počet molekul, které vystupují z kapaliny do prostoru nad ní větší než počet molekul, které se ve stejném čase vracejí zpět do kapaliny. V důsledku toho se objem kapaliny zmenšuje a hustota a tlak páry nad kapalinou roste. Po jisté době vznikne stav, kdy se již objem kapaliny a páry nemění a teplota soustavy kapaliny – páry. Počet molekul vystupujících z kapaliny a vracejících se zpět je vyrovnán. Tomuto rovnovážnému stavu říkáme dynamická rovnováha a mluvíme o syté páře. Sytá pára je pára, jež je v rovnovážném stavu s kapalinou, graf závislosti tlaku syté páry na teplotě se nazývá křivka syté páry. Je lineární.

nákres"

Poznámka

Součástí práce jsou vzorce a jeden nákres. Délka čistého textu je cca 1,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c6d2615b4556.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Zmeny_skupenstvi_latek_MO.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse