Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Změny v regulaci a dohledu nad finančním trhem v České republice - diplomová práce

Změny v regulaci a dohledu nad finančním trhem v České republice - diplomová práce

Kategorie: Banky, Kapitálové trhy, Pojišťovnictví, Finanční - ostatní

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, Brno-Pisárky

Charakteristika: Předmětem diplomové práce je analýza dopadů změn v dohledu nad finančním trhem v České republice provedených v roce 2006. První kapitola se zabývá obecnými otázkami finanční regulace a dohledu a základními principy efektivního dohledu. V druhé kapitole je popsán stav regulace a dohledu v České republice před rokem 2006, v třetí pak důvody a průběh jejich změn uskutečněných daného roku a směřujících k větší integraci těchto funkcí. Čtvrtá kapitola je věnována hodnocení dopadů sjednocení dohledu a prvotním zkušenostem České národní banky a vybraných finančních institucí s integrovaným dohledem. Poslední kapitola charakterizuje regulaci a dohled finančního trhu na Slovensku, kde rovněž proběhl proces sjednocení dohledu nad finančním trhem pod pravomoc centrální banky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu
2.1.
Vymezení základních pojmů
2.2.
Podstata a důvody finanční regulace a dohledu
2.2.1.
Tržní selhání
2.2.2.
Oblasti finanční regulace a dohledu
2.3.
Modely institucionálního uspořádání finanční regulace a dohledu
2.3.1.
Integrované modely, jejich výhody a nevýhody
2.4.
Faktory integrace finanční regulace a dohledu
2.5.
Postavení centrálních bank v systému finanční regulace a dohledu
2.6.
Vybrané aspekty regulace a dohledu nad kapitálovým trhem
2.7.
Základní předpoklady efektivního dohledu bank, pojišťoven a kapitálových trhů
2.7.1.
Základní principy efektivního bankovního dohledu
2.7.2.
Záměry a principy regulace kapitálových trhů
2.7.3.
Základní principy pro pojišťovnictví
2.7.4.
Shrnutí problematiky základních principů pro finanční sektory
2.8.
Specifické oblasti finanční regulace a dohledu
3.
Regulace a dohled nad finančním trhem v České republice do roku 2006
3.1.
Regulace a dohled činnosti bank
3.1.1.
Počátky vývoje bankovního dohledu v průběhu 90. let
3.1.2.
Bankovní dohled na počátku nového milénia
3.1.3.
Vliv vstupu ČR do EU na oblast bankovní regulace a dohledu
3.1.4.
Bankovní dohled České národní banky
3.2.
Regulace a dohled nad kapitálovým trhem
3.2.1.
Vývoj kapitálového trhu, jeho regulace a dozoru
3.2.2.
Komise pro cenné papíry
3.2.3.
Seberegulace kapitálového trhu
3.3.
Regulace a dohled pojišťoven a penzijních fondů
3.3.1.
Vývoj v oblasti pojišťovnictví
3.3.2.
Vývoj v oblasti penzijního připojištění
3.3.3.
Výkon státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
3.4.
Regulace a dohled nad družstevními záložanmi
3.4.1.
Vývoj v sektoru peněžního družstevnictví
3.4.2.
Úřad pro dohled nad družstevními záložnami
3.5.
Shrnutí
4.
Proces přeměny regulace a dohledu nad finančním trhem v České republice
4.1.
Motivy a reformy systému
4.1.1.
Varianty možného uspořádání
4.1.2.
Volba vhodné instituce
4.2.
Vývoj plánů reformy a jejich realizace
4.2.1.
Výbor pro koordinaci dozoru nad finančním trhem
4.2.2.
Legislativní přípravy nového systému
4.2.3.
Technické a organizační zabezpečení, další aktivity
4.3.
Legislativní úprava jednotného dozoru finančního systému
4.3.1.
Zákon č. 57/2006 Sb.
4.3.2.
Zákon o České národní bance
4.3.3.
Shrnutí
5.
Regulace a dohled finančního trhu v České republice od 1. dubna 2006
5.1.
Integrovaný dohled finančního trhu v České národní bance (ČNB)
5.1.1.
Postavení ČNB
5.1.2.
Organizační struktura ČNB
5.1.3.
Pravomoce a úkoly ČNB v rámci dohledu nad finančním trhem
5.1.4.
Pravomoce a úkoly ČNB v oblasti devizového hospodářství
5.2.
Výsledky dohledu nad finančním trhem v roce 2006
5.2.1.
Činnost Výboru pro finanční trh
5.3.
Efekty integrace regulace a dohledu v praxi
5.3.1.
Pohled centrální banky a vybraných finančních institucí
5.4.
Perspektivy vývoje regulace a dohledu finančního trhu v České republice
6.
Regulace a dohled finančního trhu na Slovensku
6.1.
Regulace a dohled finančního trhu do roku 2006
6.1.1.
Bankovní regulace a dohled
6.1.2.
Regulace a dohled kapitálových trhů a pojišťovnictví
6.1.3.
Úrad pre finančný trh
6.1.4.
Integrace dohledu nad finančním trhem
6.2.
Integrovaný dohled a Národní banka Slovenska
7.
Závěr
8.
Přílohy
8.1.
Institucionální struktura dohledu finančního trhu v členských státech EU (25) (tabulka)
8.2.
Odkazy na úplné znění tzv. „Core Principles“ přijatých na mezinárodní úrovni pro jednotlivé sektory finančního trhů
8.3.
Organizační struktura ústředí České národní banky k 1. dubnu 2006 (schéma)
8.4.
Organizační struktura Komise pro cenné papíry do 31. března 2006 (schéma)
8.5.
Organizační struktura Národnej banky Slovenska k 1. lednu 2006 (schéma)

Úryvek

"1 INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍ REGULACE A DOHLEDU

1.1 Vymezení základních pojmů
Pro důvěryhodnost finančního trhu a stabilitu finančního systému jako celku je zásadní podmínkou ustavení efektivně fungujícího systému finanční regulace a dohledu. V této práci se budu zabývat regulací a dohledem finančního trhu, pod kterými budu rozumět regulaci a dohled nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy (družstevními záložnami), pojišťovnami a penzijními fondy, kapitálovým trhem. V rámci toho je nutné rozlišovat mezi regulací a dohledem. Z praktických a koncepčních důvodů je ve většině zemí regulace i dohled v rukou jediného subjektu. Základním předpokladem úspěšnosti činností takového subjektu je nezávislost dané autority.1 Existují případy, kdy regulaci a dohled provádí odlišné subjekty, není tedy vždy možné oba pojmy spojovat.
„Regulací“ se zpravidla obecně rozumí stanovení podmínek a pravidel podnikání zákonodárnými orgány vydávajícími zákony a další legislativou pověřenými institucemi vydávajícími podzákonné normy (vyhlášky, nařízení a opatření) v příslušné oblasti. „Dohledem“ se obecně rozumí kontrola respektování a dodržování regulací stanovených pravidel a rovněž možnost ovlivnění institucí, nad kterými je vykonáván dohled, právo uvalit sankce za porušení či nedodržení regulativních pravidel a právo stanovit způsob odstranění zjištěných nedostatků ve stanoveném termínu.2
Mezi účastníky procesů regulace a dohledu patří tři skupiny subjektů: „regulující subjekty“, „regulované subjekty“, „externí auditorské firmy“. Regulující subjekty jsou instituce, které zákon zmocňuje ke stanovování pravidel regulace a výkonu dohledu nad jejich dodržováním. Regulované subjekty jsou jednotlivé banky, pojišťovny, družstevní záložny, penzijní fondy, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry a další subjekty, na které se regulativní pravidla vztahují. Nevýznamnou není i otázka potřeby regulace a dohledu nebankovních subjektů poskytujících finanční služby, jako jsou leasingové společnosti, soukromé společnosti poskytující spotřební půjčky apod. Subjekty, které prověřují zejména pravdivost, správnost a úplnost předkládaných účetních dokumentů a své závěry vyjadřují formou auditorského výroku, jsou externí auditorské firmy. Vzájemně spolupracují s regulujícími subjekty a nezbytnou podmínkou výkonu jejich funkce je získávání potřebných informací od regulovaných subjektů. Mezi těmito třemi uvedenými skupinami existují tedy vzájemné vazby, formou přímého působení a vzájemné spolupráce.
Pojem „institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu“ znamená:
¬ regulatorní instituce;
¬ jejich kompetence v oblasti regulace finančního systému a výkonu dohledu nad ním;
¬ právně (v zákoně vymezenými kompetencemi) anebo smluvně (dohodou o spolupráci)
vymezené vztahy mezi nimi.
Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu je určeno zákony dané země, které různou měrou více či méně podporují smluvně zakotvenou mezinárodní spolupráci regulatorních institucí.3

1.2 Podstata a důvody finanční regulace a dohledu
Regulace jakékoli oblasti ekonomiky obecně znamená určení pravidel chování ekonomických subjektů, která mohou být stanovena jednak trhem (regulace tržní) a nebo administrativně (provádí pověřené instituce).

1.2.1 Tržní selhání
Efektivnost tržní regulace je snižována tzv. tržními selháními, která jsou také důvodem pro administrativní regulaci. V oblasti zprostředkování finančních služeb můžeme pozorovat tržní selhání ve čtyřech základních podobách. Jde o asymetrii informací, zneužití trhů, zneužití dominantního postavení a systémové riziko. "

Poznámka

Zpracováno jako diplomová práce ze studijního oboru Finanční podnikání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.
Součástí práce jsou tabulky, grafy a schémata, čistý text dosahuje cca 84 stran.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22585
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse