Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Změny, zajištění a zánik závazků - maturitní otázka

Změny, zajištění a zánik závazků - maturitní otázka


Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka heslovitě popisuje změny závazků. Věnuje se zejména prodlení dlužníka a věřitele, i změnám účastníků. Dále zabývá zajištěním a zánikem závazků od splnění dluhu až po promlčení.

Obsah

1.
Změny závazků
1.1.
Prodlení dlužníka
1.2.
Prodlení věřitele
1.3.
Změny účastníků
2.
Zajištění závazku
3.
Zánik závazku
3.1.
Splnění dluhu
3.2.
Zánik závazku dohodou o zániku závazku
3.3.
Zánik závazku nemožnosti plnění
3.4.
Zánik závazku uplynutím doby
3.5.
Zánik závazku smrtí dlužníka
3.6.
Zánik závazku započtením nebo-li kompenzací
3.7.
Zánik závazku výpovědí
3.8.
Propadnutím práva nebo-li prekluze
3.9.
Promlčení

Úryvek

"Změny závazků
- změny závazků se týkají buď jejich obsahu, nebo účastníků.
- změny v obsahu závazků se zásadně uskutečňují dohodou účastníků, jednostranně jenom výjimečně když to připouští zákon, nebo si to účastníci dohodli
- ke změnám závazku dochází také prodlením dlužníka nebo věřitele

Prodlení dlužníka:
- je případ kdy dlužník svůj závazek nesplnil včas a řádně
- nesplní-li závazek ani v dostatečně přiměřené lhůtě má věřitel právo odstoupit od smlouvy
- dlužník, který je v prodlení s plněním peněžitého dluhu, je povinen vedle dluhu zaplatit věřiteli i úroky z prodlení ve výši stanovené prováděcím předpisem k občanskému zákoníku

Prodlení věřitele:
- věřitel je v prodlení jestliže od dlužníka nepřijal řádné nabídnutí plnění dluhu, nebo mu v době plnění neposkytl potřebnou součinnost.
- dlužník má poté právo na úhradu nákladů, které mu tím vznikly
- za dobu věřitelova prodlení není povinen dlužník platit úroky

Změny účastníků.
- jedná se buď o postoupení pohledávky (změní-li se věřitel) a nebo o převzetí dluhu (změní-li se osoba dlužníka)
- změna věřitele (postoupení pohledávky) se uskutečňuje i bez souhlasu dlužníka a to písemnou smlouvou mezi stávajícím a ovým věřitelem
- převzetí dluhu je však přípustná jen se souhlasem věřitele
- dohoda musí mít písemnou formu

Zajištění závazku
- plnění zajištění závazků zajišťuje stát, který prostřednictvím svých mocenských orgánů vynucuje plnění povinností vyplývajících ze závazkových vztahů
- v některých případech by bylo vymáhání plnění závazků ze strany státu zdlouhavé a nebo dokonce neúspěšné, proto náš právní řád umožňuje aby se plnění závazků zajistili věřitelé sami, aby státní orgány nemuseli vůbec zasahovat k tomu slouží:
a) zástavní a zadržovací právo
b) smluvní pokuty: sjednávají se písemně a kdo poruší závazek je povinen pokutu zaplatit i když druhému účastníkovi nevznikla žádní škoda
c)ručením: vzniká písemným prohlášením ručitele, že věřitelovu pohledávku uspokojí, jestliže jí neuspokojí dlužník ani na písemnou výzvu věřitele"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy. V práci chybí většina čárek ve větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b76b322f1936.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zmeny_zajisteni_zavazku_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse