Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zoologie - vypracované otázky ke státní zkoušce

Zoologie - vypracované otázky ke státní zkoušce


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou zoologie. Obsahuje vypracované otázky týkající se bakalářské státní zkoušky z biologie zaměřené stavbu těla, chování a život zvířat. Podrobně popisuje hlavní témata, definuje základní pojmy, i mechanismy.

Obsah

Obecná zoologie
1.
Obecná charakteristika živých soustav
1.1
Jedinci (organismy)
1.2
Obecné vlastnosti organismů
1.3
Základní strukturální typy živých soustav
1.4
Vlastnosti společné všem živým soustavám
1.5
Systém – principy taxonomie
2.
Základy taxonomie a systematiky
3.
Rozmnožování
3.1
Rozmnožování nepohlavní
3.2
Pohlavní rozmnožování
3.3
Průběh zárodečného vývoje
3.3.1
Blastogeneze
3.3.2
Organogeneze
4.
Vývoj stavebních plánů živočichů
5.
Cytologie
5.1
Definice
5.2
struktura buňky
5.3
Buněčné organely
5.3.1Buněčná membrána
5.3.2
Cytoplasmatická membrána
5.3.3
Cytoplasma
5.3.4
Jádro
5.3.5
Ribozomy
5.3.6
Plazmidy
5.3.7
Endoplasmatické retikulum
5.3.8
Golgiho aparát
5.3.9
Mitochondrie
5.3.10
Cytoskeletární systém
5.3.11
Plastidy
5.3.12
Vakuoly
5.4
Růst a rozmnožování buněk
5.4.1
Dělení jádra – karyokineze
5.4.1.1
Mitóza
5.4.1.2
Meióza
5.4.2
Dělení buňky – cytokineze
6.
Histologie
6.1
Epitelová tkáň
6.2
Pojivová tkáň
6.2.1
Pojiva výplňová a oporová
6.2.1.1
Vazivo
6.2.1.2
Chrupavka
6.2.1.3
Kost
6.2.1.4
Zubní tkáň
2.1.2
Pojiva trofická
6.3
Svalová tkáň
6.3.1
Hladká svalovina
6.3.2
Příčně pruhovaná svalovina
6.3.3
Srdeční svalovina
6.4
Nervová tkáň
7.
Organologie
7.1
Krycí soustava
7.2
Oporná a pohybová soustava
7.3
Soustava výměny a přeměny látek
7.4
Soustava nervová a smyslové orgány
7.4.1
Soustava nervová
7.4.1.1
Mozek
7.4.1.2
Mícha
7.4.1.3
Vegetativní nervstvo
7.4.2
Smyslové orgány
7.4.2.1
Chemoreceptory
7.4.2.2
Mechanoreceptory
7.4.2.3
Termoreceptory
7.4.2.4
Fotoreceptory
7.5
Soustava rozmnožovací
7.5.1
Asexuální rozmnožování
7.5.2
Regenerace
7.5.3
Sexuální reprodukce
7.6
Soustava žláz s vnitřní sekrecí
7.6.1Endokrinní soustava bezobratlých
7.6.2
Endokrinní soustava obratlovců
Zoologie bezobratlých
8.
Prvoci (Protozoa)
8.1
Bičíkovci (Euglenozoa)
8.1.1
Krásnoočka (Euglenaceae)
8.2
Kořenonožci (Rhizopoda)
8.2.1
Měňavky (Amoebina)
8.3
Nálevníci (Ciliophora)
8.3.1
Trepka velká
9.
Živočichové
9.1
Živočichové
9.2
Žahavci (Cnidaria)
9.3
Ploštěnci (Platyhelminthes)
9.4
Hlístice (Nematoda)
10.
Měkkýši
10.1
Plži (Gastropoda)
10.2
Mlži (Bivalvia)
10.3
Hlavonožci (Cephalopoda)
11.
Kroužkovci
11.1
Opaskovci (Clitellata)
11.1.1
Máloštětinatci (Oligochaeta)
11.1.2
Pijavice (Hirudinea)
12.
Členovci
12.1
Klepítkatci (Chelicerata)
12.2
Stonožkovci (Myriapoda)
12.3
Korýši (Crustacea)
12.3.1
hrotnatka obecná
12.3.2
buchanka obecná
12.3.3
Blešivec potoční
12.3.4
Rak říční
12.4
Šestinozí (Hexapoda)
12.4.1
Šváb obecný
12.4.2
Včela medonosná
Zoologie strunatců
13.
Charakteristika strunatců
13.1
Systém strunatců
14.
Pláštěnci
15.
Bezlebeční
16.
Obratlovci
16.1
Bezčelistní (Agnatha)
16.1.1.1
Mihule
16.1.1.2
Sliznatky
16.2
Čelistnatci (Ganthostomata)
16.2.1
Pancířnatci (Placodermi)
16.2.2
Trnoploutví (Acanthodii)
16.2.3
Paryby (Chondrichties)
16.2.4
Ryby (Osteichthyes)
16.2.5
Obojživelníci (Amphibia)
16.2.7
Plazi (Reptilia)
16.2.8
Ptáci (Aves)
16.2.9
Savci (mammalia)
Fyziologie živočichů
Fyziologie jako věda
18.
Látkové složení živočišného těla
18.1
Prvky
18.2
Voda
19.
Homeostáza
19.1
Osmoregulace
19.2
Mechanismus vodních ztrát
20.
Celková látková přeměna
20.1
Rozpad bílkovin
20.2
Princip isodynamie živin
21.
Fyziologie trávení
22.
Dýchání
23.
Tělní tekutiny
23.1
Cévní soustava
23.2
Přenos látek
23.3
Krev
23.4
Tkáňový mok
23.5
Míza
24.
Udržování stálého vnitřního prostředí
24.1
Exkrece
25.
Hospodaření s teplem
25.1
Chemická termoregulace
25.2
Vývoj termoregulace v ontogenezi
26.
Evoluce regulací
26.1
Humorální (látková) regulace
26.2
Nervová regulace
27.
Svaly
28.
Čidla (smysly)
28.1
Chemoreceptory
28.2
Mechanoreceptory
28.3
Radioreceptory
28.4
Termoreceptory

Úryvek

"1.4 Vlastnosti společné všem živým soustavám
1. Přítomnost nukleových kyselin a proteinů jako hlavních molekulárních složek ve všech živých soustavách. Mezi molekulami těchto látek se vyvinuly vztahy, kterými jsou zajišťovány základní funkce živých soustav – přeměna látek a energií (metabolismus) a jejich samostatné rozmnožování (reprodukce). Hlavním chemickým základem všech organismů jsou organické látky jejich přítomnost je charakteristická pro živou přírodu (bílkoviny, nukleové kyseliny, lipidy, sacharidy).
2. Všechny živé soustavy jsou vysoce organizované a uspořádané stupňovitě (hierarchicky). Atomy-molekuly-makromolekuly-nadmakromolekulární komplexy-buněčné organely-buňky-tkáně-orgány-orgánové soustavy-organismus. Živé systémy se vyznačují vysokým stupněm vnitřní složitosti a funkčního uspořádání - lze rozlišit různé úrovně : buněčná, orgánová. Živé organismy se brání nárůstu neuspořádanosti tím, že ze svého okolí přijímají energii a různé látky (např. rostliny sluneční energii a minerální látky). Nepotřebných či škodlivých látek se organismus zbavuje. Základní, stavební a funkční jednotkou těla je buňka.
3. Z termodynamického hlediska jsou všechny živé soustavy otevřené. To znamená, že si se svým okolím vyměňují látky, energii a informaci. Mají regulovaný tok všech těchto látek. Tokem energie se rozumí příjem energie, přeměnu ve volnou energii a výdej ve formě tepla nebo chemických látek s nižším obsahem energie. Tok informace zahrnuje procesy s přenosem informace s její přeměnou. Informace jsou uloženy v nukleových kyselinách.
4. Všechny soustavy se vyznačují schopností autoregulace. Tzn. že pochody uvnitř soustav jsou v závislosti na vnějším prostředí regulovány systémem zpětných vazeb.
5. Metabolizmus je znakem všech živých soustav, což je souhrn enzymových reakcí, které probíhají uvnitř živých soustav a zajišťují přeměnu látek a energií přijatých soustavou. Nevyužitou energii předávají do okolí v podobě tepla, energii chemickou navázanou ve zplodinách metabolismu. Živé organismy si tak mohou vytvořit z přijatých látek látky vhodné pro stavbu svého těla nebo je využít jako zdroj energie. → anabolismus (z jednodušších látek na složitější; energie se spotřebovává) fotosyntéza , → katabolismus (ze složitějších l. na jednodušší; energie se uvolňuje) dýchání
6. Autoreprodukce a schopnost vyvíjet se. Rozlišuje se vývoj ontogenetický (individuální) a fylogenetický (druhový). Reprodukce je nezbytná k přežití a udržení druhu → nepohlavní reprodukce se účastní jen 1 jedinec, → pohlavní 2 jedinci (proměnlivost).
7. Dráždivost a pohyb. Představuje schopnost živých organismů přijímat a následně reagovat na podněty z vnějšího prostředí, tedy podněty, které by mohli narušit homeostázu. Díky dráždivosti se dokáží organismy přizpůsobit vnějším podmínkám - adaptabilita organismů. Dráždivost nevyvolávají jen nežádoucí podněty, ale také podněty biologicky prospěšné, nezbytné pro život (světlo, potrava, prostředí). Některým podnětům se mohou organismy částečně přizpůsobit změnou a úpravou životních dějů, na jiné reagují pohybem, popř. smrtí.
8. Dědičnost a proměnlivost. Dědičností rozumíme schopnost přenášet dědičnou informaci uloženou v molekulách DNA (deoxyribonukleové kyseliny) z jedné generace na druhou. Při rozmnožování zpravidla v potomstvu vznikají různé odchylky, kterými se liší od rodičovských organismů proměnlivost (někteří potomci mohou být i životaschopnější než jejich rodiče).
9. Růst a vývoj. Všechny živé organismy mají v delším časovém úseku schopnost vývoje, během něhož si druhy osvojují nové, efektivnější způsoby získávání a využívání dostupných zdrojů látek i energií. Každý org. prochází během života mnoha kvantitativními a kvalitativními změnami = růst a vývoj, jsou navzájem neoddělitelné."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/.
Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistého textu v práci je cca 120 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15307
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse