Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zrození řecké polis a duality mýtu a logu

Zrození řecké polis a duality mýtu a logu

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se pokouší zmapovat proměny řeckého myšlení od jeho mykénských počátků až po dílo Parmenidovo a dává jim širší souvislosti dějinné, společenské a náboženské. Na proměnách vnímání času a prostoru ukazuje cestu od tradičního myšlení k filosofickému, přechod od samozřejmého přijímání archetypů k nejistotě, jíž se čelí intelektuálními konstrukcemi. Seznamuje s genezí prvotních představ o zlatém věku a zabývá se mykénským myšlením jako syntézou indoevropských a egejských prvků. Následně charakterizuje dobu po pádu mykénské civilizace a vzestup a změny řecké společnosti úzce svázané s rozvojem filosofie. Od hermetické a mudrcké tradice myšlení se dostává k učení prvních filosofů a svůj výklad zakončuje základy nauky o bytí v pojetí Parmenida.

Obsah

1.
Úvod
2.
Snění o zlatém věku
2.1.
Mykénská doba: první syntéza
2.2.
Definice náboženského konglomerátu
2.3.
Obecná charakteristika mykénské epochy
2.4.
Zemědělské vidění světa
2.5.
Myšlenkový svět Indoevropanů
2.6.
Mykénská symbióza
2.7.
Pád mykénské kultury
3.
„Doba temna“ a její důsledky
3.1.
Od populační exploze ke vzniku filosofie
3.2.
Společenské změny archaického období
3.3.
Ílias a Odysseia: řeč eposu
3.4.
Hésiodova mytologická nostalgie
3.5.
Náboženské myšlení archaické doby
3.6.
Mystéria jako výraz změny životního pocitu
3.7.
„Derealizace prostoru“ a řeč veřejná
4.
Další proměny myšlení jako důsledek krize obce šestého století
5.
První filosofové: poznatelný kosmos, objev logu a zrušení času
5.1.
Míléťané
5.2.
Xenofanés
5.3.
Pýthagorás a pýthagorejci
5.4.
Hérakleitos
5.5.
Parmenidés
6.
Závěr

Úryvek

"Mykénská doba: První syntéza
Definice náboženského konglomerátu
Pátráme-li po stopách proměn myšlení, můžeme putovat do stále hlubších vrstev minulosti. To ale není naším úkolem. Po předběžném obecném shrnutí geneze prvotních představ o zlatém věku přikročíme nyní k mykénské době, jež představuje první etapu velkolepé syntézy, jejímž výsledkem je řecký národ i jeho bohové. Přitom se zastavíme u dvou nejvýznačnějších duchovních proudů – myšlení původních egejských zemědělců a světonázoru indoevropských nájezdníků, které vytvořily první verzi náboženského „konglomerátu” . „Jeho základem je v podstatě, byť s jistými výjimkami, aglomerace, nikoli substituce. Nový vzorec víry jen velmi vzácně zcela odstraní vzorec platný dříve. Buď onen starý žije dál v novém jako jeden z jeho prvků – někdy je prvkem nepřiznaným a napůl nevědomým – nebo se oba vzorce udrží vedle sebe. Ač logicky neslučitelné, jsou současně přijímány různými, či dokonce stejnými jedinci.” Zdá se, že na rozdíl od budoucích variant řeckého duchovního světa je mykénský konglomerát vzorem stability.

Obecná charakteristika mykénské epochy
Co tedy můžeme říci o tomto nejstarším období řeckých dějin? V třetím tisíciletí žil na řeckém území lid, který nehovořil řecky ani podobným jazykem. Na počátku střední doby bronzové, tj. v letech 2000-1900, „přišli ze severu nájezdníci hovořící jazykem, ze kterého se posléze vyvinula řečtina, a zdevastovali většinu někdejších obydlených center.” „Nájezdnici Minyové byli předvojem kmenů, kteří se v několika následných vlnách usídlí v Helladě a přilehlých ostrovech ... a založí tak řecký svět, jak jej známe z historické doby.” V 16. století se Minyové, již smíšení se starší populací, zabydleli v kontinentálním Řecku. Navázali vztah s mínójskou Krétou, která jim odhalila zcela nový způsob myšlení a života. Můžeme tedy hovořit o „postupné krétizaci mykénského světa, která po roce 1450 vyústila ve společnou palácovou civilizaci, zahrnující ostrov i kontinentální Řecko.” Po roce 1450 mykénské království Krétu ovládlo, soustředilo svou moc v knósském paláci, převzalo krétskou štafetu a v podstatě Kréťany vytěsnilo. Mykéňané-Achájové pronikli do Malé Asie a až na syrské pobřeží. Díky vzájemným kontaktům, obchodu a stálé komunikaci nepřestali tvořit jednotný celek, úzce spjatý s velkými civilizacemi východního Středomoří.
„Zdá se, že život společnosti se soustřeďuje kolem paláce, jehož úloha je zároveň náboženská, vojenská, správní a hospodářská.” Je to nejstarší řecký svět, jenž máme přiblížený prostřednictvím písma , jež bylo v té době výsadní záležitostí třídy profesionálních palácových písařů. Písmo sloužilo převážně k ekonomickým záznamům, nikoli k předávání náboženských idejí, jež zůstávaly, jak uvidíme dále, vyhrazeny ústní tradici.
Vrcholem společenské stavby je anax, král s absolutní mocí ve všech oblastech života – politické, vojenské, ekonomické i náboženské. „Lze se domnívat, že všeobsáhlou královskou moc má panovník proto, že se těší zvláštnímu vztahu k náboženskému světu a přináleží také k početné a mocné kněžské třídě.”
Vedle paláce existovalo relativně autonomní venkovské hospodářství na úrovni vesnic. Nacházíme zde základní polaritu mykénské společnosti: „na jedné straně palác s třídou dvořanů a lenníků, na druhé straně samostatný venkovský svět. Vesnické 'démy', seskupení sousedících osad, vlastní užívanou půdu, ze své pravomoci podle tradic a místních hierarchických posloupností řeší otázky zemědělských prací, pastevectví a sousedských vztahů. Oproti všemu očekávání se právě v této vesnické oblasti objevuje osobnost s titulem, který se obvykle překládá jako 'král', pa-si-re-u, homérský basileus. Není to ovšem král-vládce paláce, nýbrž pouhý pán, jemuž přísluší určitá venkovská oblast; vůči králi-vladaři (anax) je [basileus] vazalem.”"

Poznámka

Práce disponuje rozsáhlým poznámkovým aparátem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22986
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse