Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zvuková stránka jazyka - maturitní otázka 29/43

Zvuková stránka jazyka - maturitní otázka 29/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou hesel uvádí stručné definice základních pojmů a věnuje se mluvě, mluvidlům, správné a nesprávné výslovnosti a zvukové podobě věty. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Odchylky od pravidelného členění věty - maturitní otázka 28/43, následující Základní znaky mluveného a psaného projevu - maturitní otázka 30/43.

Obsah

1.
Pojmy
1.1
Fonetika
1.2
Foném
1.3
Fonologie
1.4
Ortofonie
1.5
Ortoepie
1.6
Hlásky
2.
Základní složky mluvení
3.
Mluvidla
4.
Výslovnostní styly
4.1
Základní (neutrální)
4.2
Hovorový (běžný)
4.3
Nadnesený
5.
Nedostatky výslovnosti
6.
Slovní přízvuk (akcent)
7.
Zvuková podoba věty
7.1
Členění na větné úseky
7.2
Větný přízvuk (důraz)
7.3
Melodie (intonace)

Úryvek

“ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

zabývá se jí fonetika a fonologie

fonetika zkoumá zvukovou stavbu, slabiky, takty, přízvuky, melodii, tempo, zjišťuje rozdíly ve výslovnosti

foném = minimální zvukový prvek schopný rozlišovat významové jednotky, tj. slova, tvary pere-bere odcháziš.-odcházíš?

fonologie zkoumá fonémy

ortofonie zkoumá, jak správně tvořit jednotlivé hlásky
ortoepie správnou výslovnost

hlásky = základní zvuky lidské řeči; z nich se skládají slova
zaznamenávají se písmeny (literami) = značky hlásek

ZÁKLADNÍ SLOŽKY MLUVENÍ
 dýchání (respirace) nutno s dechem hospodařit
 tvorba hlasu (fonace)
 článkování (artikulace)

mluvidla = tělesné orgány, které se účastní tvoření hlásek
1) hlasové orgány = hlasivky vzniká tón
2) artikulační (článkovací) orgány hrtan, rezonanční dutiny
- aktivní jazyk, rty
- pasivní zadní + přední patro, dásně, zuby

VÝSLOVNOSTNÍ STYLY
• základní (neutrální) rozhlas, škola
• hovorový (běžný) dětství = děctví
• nadnesený více dbá psané podoby"

Poznámka

Příliš stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4757c7c33574a.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Zvukova_stranka_jazyka.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse