Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie - diplomová práce

Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie - diplomová práce

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce představuje aktualizaci východisek a možností pozitivní psychologie. Aktualizace byla vyvozena z komparativní analýzy pozitivní psychologie a Castanedova učení. Metoda byla inspirována konceptem kombinování informací způsobem binokulárního vidění – podstatou takové kombinace je zvolit obdobné, avšak odlišně kódované perspektivy. Výstupem práce je rekonstrukce a reprodukce dvou odlišných perspektiv (což se v intencích konceptu rovná nastínění hloubky), komparace a interpretace v kapitolách pět, šest a sedm a vyvození možností rozšíření hledisek pozitivní psychologie v kapitole osm.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metoda
2.1.
Cíl práce
2.2.
Výzkumný soubor – komparované myšlenkové okruhy
2.2.1.
Pojem pozitivní psychologie v této práci
2.2.2.
Pojem Castanedovo učení v této práci
2.3.
Výzkumný plán
2.4.
Metoda získávání dat
2.5.
Způsob zpracování dat
2.6.
Sekundární teoretická východiska
2.7.
Formální úprava a citační norma
2.8.
Změny v druhé verzi práce
3.
Pozitivní psychologie
3.1.
Historie pozitivní psychologie
3.2.
Předchůdci a východiska pozitivní psychologie
3.3.
Opodstatnění příchodu pozitivní psychologie
3.4.
Výzkumné zaměřen
3.5.
Klasifikační rámec
3.6.
Konceptualizace a výzkumy
3.6.1.
Emoční oblast
3.6.2.
Kognitivní oblast
3.6.3.
Oblast Já
3.6.4.
Interpersonální oblast
3.6.5.
Biologická oblast
3.6.6.
Oblast copingu
3.7.
Intervence a aplikace
4.
Castanedovo učení
4.1.
Terminologie Castanedova učení
4.2.
Bojovník a cesta bojovníka
4.2.1.
Bojovník přijme odpovědnost za své činy
4.2.2.
Bojovník postupuje strategicky
4.2.3.
Bojovník je nedostupný
4.2.4.
Bojovník přeruší mechanický chod svého života
4.2.5.
Bojovník vymaže svou osobní historii
4.2.6.
Bojovník a druzí lidé
4.2.6.1.
Obyčejný člověk – obsah pojmu a místo v naraci
4.2.6.2.
Druzí lidé jako elementy snažící se zatáhnout bojovníka do svých plánů
4.2.6.3.
Bojovníkův postoj vúči druhým lidem
4.3.
Rekapitulace
4.4.
Stopařství
4.4.1.
Stopování sebe sama
4.4.2.
Stopařství jako jednání ve světě běžných záležitostí
4.4.2.1.
ovládaná pošetilost
4.4.2.2.
Malý tyran
4.4.3.
Sedm principů stopařství
4.5.
Ztráta vlastní důležitosti
4.6.
Vnitřní rozhovor
4.7.
Smrt jako rádce
5.
Hodnocení Castanedova učení
5.1.
Prekoncepce hodnocení Castanedova učení
5.1.1.
Prizma pravdy
5.1.2.
náhled „dílo svého autora“
5.1.3.
Shrnutí
5.2.
Jádro hodnocení Castanedova učení
5.2.1.
Kontrola
5.2.2.
Rozšíření a změna vnímání/vědomí
5.2.3.
Změna
5.2.4.
Jedinec a osobní zkušenosti
5.2.5.
Pragmatická orientace, všudypřítomná strategie
5.2.6.
Poznámka ke konstrukci diskurzu
5.2.7.
Hodnocení ve světle euroamerických myšlenkových směrů
6.
Hodnocení pozitivní psychologie na pozadí Castanedova učení
6.1.
Analýza textu Love
6.1.1.
Identifikace diskurzivního produktu
6.1.2.
Přiblížení stati Love
6.1.3.
Hodnocení stati Love z perspektivy Castanedova učení
6.1.4.
Shrnutí a náčrt možností inovace textu
6.2.
Obecnější hodnocení pozitivní psychologie
6.2.1.
Východiska pozitivní psychologie
6.2.2.
Ad. pozitivní stránky
6.2.3.
Dědictví západní vědy, potažmo psychologie
7.
Shody, střety, rozdíly
7.1.
Shody, střety, rozdíly na úrovni obsahového zaměření
7.2.
Shody, střety a rozdíly na obsahové metaúrovni
7.3.
Dodatek
8.
Možnosti rozšíření hledisek pozitivní psychologie
8.1.
Určit specifického příjemce
8.2.
Sjednotit prizma pohledu
8.3.
Doplnit nekriticky přijímané náhledy
8.4.
Doplnit deficitní náhled
8.5.
Orientovat akce aplikačním úsilím
8.6.
Možnosti inspirace koncepcemi Castanedova učení
8.6.1.
Ego a boj proti němu
8.6.2.
Strategické jednání ve světě
8.6.3.
Rizika implementace koncepcí Castanedova učení
8.7.
Výhody pozitivní psychologie z perspektivy navrhovaných rozšíření hledisek
9.
Závěr

Úryvek

"3. 3 OPODSTATNĚNÍ PŘÍCHODU POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE

Proč se na scéně humanistických věd objevila právě pozitivní psychologie? Kupříkladu Jaro Křivohlavý poukazuje na statistické porovnání nejčastějších příčin úmrtí v letech 1900 a 2000: „Zatímco v r. 1900 to byly v první řadě infekční nemoci, tuberkulóza, zápal plic a chřipka atp., co tvořilo gros příčin úmrtí, v r. 2000 na prvním místě to byly kardiovaskulární nemoci, maligní tumory (rakovina), úrazy, cerebrovaskulární příhody - mozkové mrtvice atp., co se dostalo na první místa.
V r. 2000 se charakteristika příčin smrti přesunula jinam. V pozadí kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny – dvou nejdůležitějších příčin smrti, stejně jako úrazů, nejsou v prvé řadě jen fyzické, ale i psychické faktory. Výzkum negativního vlivu stresu, psychosomatiky, ale i studií psychoneuroimunologie ukázal zřetelně, že to, nač je třeba se soustředit v současné době, je třeba hledat i v oblasti psychické.“
Proto se také v psychologii sklonku 20. století objevuje psychologie zdraví (postupně se objevuje v akademickém diskurzu, poté ve vědeckém výzkumu, následně se etabluje i institucionálně), jejíž východiska stála později u zrodu pozitivní psychologie. Ovšem pozitivní psychologie přišla s přerámováním výzkumného zájmu od negativ k tomu, co posiluje psychické zdraví a pohodu jedinců.

3. 4 VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ

Seligman za náplň oboru považuje studium pozitivních emocí, pozitivních vlastností (charakteru) a pozitivních institucí. Pozitivní instituce odkazují k strukturám přesahujícím jedince, které podporují pozitivní charakter – příkladem mohou být silné rodiny a místní komunity, demokracie, svoboda v bádání, vzdělání, sociální sítě aj. Pozitivní vlastnosti tvoří páteř klasifikačního manuálu pozitivní psychologie (viz dále). Pozitivní emoce Seligman třídí dle jejich orientace vůči času:
• orientované na minulost: spokojenost, uspokojení, naplnění, hrdost, vyrovnanost...
• orientované na přítomnost: radost, extáze, klid, chuť, elán, potěšení, hluboké zaujetí
aktuální činností…
• orientované na budoucnost: optimismus, naděje, víra, důvěra, sebedůvěra…
Jiří Mareš témata pozitivní psychologie dělí dle velikosti zkoumaného subjektu – rozlišuje úroveň jedince, malé sociální skupiny a velké populační skupiny: „Na úrovni jedince se pozitivní psychologie zabývá pozitivními individuálními vlastnostmi, jako je: schopnost mít rád, dál mít předpoklady k určité činnosti, odvážnost, interpersonální dovednosti, estetická citlivost, důslednost, ochota odpouštět, originálnost, spirituálnost, nevšední talent, moudrost.
Na úrovni sociální skupiny se pozitivní psychologie zabývá charakteristikami lidských společenství a institucí, které napomáhají jedinci stát se lepším občanem, jako jsou: odpovědnost, počestnost, altruismus, smysl pro rodinu, zdvořilost, umírněnost, tolerantnost, etičnost jednání. Na úrovni populační se pozitivní psychologie zabývá takovými charakteristikami, jako jsou: kvalita prožívaného života u velkých skupin osob, subjektivní pocit pohody a štěstí u celých komunit, celých národů.“
Snyder a Lopezová dělí témata obsahově – nacházejí výzkumy…
• emoční oblasti s náměty:
o subjektivní well-being, nezdolnost – koncept resilience, koncept fenoménu flow, pozitivní emoce, sociální konstrukce self-esteem, coping perspektivou pozitivních emocí, emoční inteligence, emoční kreativita;
• kognitivní oblasti s náměty:
o kreativita, vnímaná kontrola, well-being – uvědomění vs. pozitivní hodnocení, optimismus, optimistický styl vysvětlování, teorie naděje self-efficacy, láska k učení, moudrost;
• oblasti Já s náměty:"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Práce je přístupná také zde: http://is.muni.cz/th/78577/fss_m_a2/?lang=en a THESES.CZ - http://theses.cz/id/gpc1rb/; http://www.scribd.com/doc/25171776/Aktualizace-vychodisek-a-moznosti-pozitivni-psychologie.
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18723
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse