Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Aplikovaná chemie-vypracované otázky ke zkoušce

Aplikovaná chemie-vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text, který je bohatě doprovázen tabulkami, výpočty, prostorovými i normálními chemickými vzorci shrnuje středoškolské až vysokoškolské poznatky z anorganické a organické chemie a dějin chemie.

Obsah

1.
Stavba atomu, nuklidy, izotopy a izobary.
2.
Stabilita atomových jader; radioaktivita přirozená a umělá.
3.
Výstavba elektronového obalu atomu. Hybridizace atomových orbitalů. Molekulové orbitaly.
4.
Elektronegativita prvků. Typy chemických vazeb a jejich vlastnosti; slabé vazebné interakce.
5.
Skupenské stavy látek. Kapalné a plynné skupenství. Plynové zákony.
6.
Vazba v tuhých látkách s krystalickou strukturou. Vlastnosti jednotlivých typů krystalů.
7.
Klasifikace chemických reakcí.
8.
Energetika chemických reakcí; 1. věta termodynamická, entalpie.
9.
Termochemie, termochemické zákony a jejich aplikace.
10.
Energetika chemických reakcí; Druhá věta termodynamická, volná entalpie.
11.
Kinetika chemických reakcí, faktory ovlivňující reakční rychlost.
12.
Rovnováha chemických reakcí a faktory, které ji ovlivňují; princip le Chatelierův.
13.
Elektrolyty a jejich disociace. Pravé a potenciální, silné a slabé elektrolyty.
14.
Disociace vody a jiných polárních rozpouštědel (autoprotolýza), pH.
Disociace H2O
15.
Kyseliny a zásady. Síla kyselin a zásad.
16.
Neutralizace, hydrolýza v roztocích solí.
17.
Tlumivé roztoky (pufry).
18.
Rozdělení disperzních soustav a jejich charakteristika.
19.
Tvorba a složení roztoků, rozpustnost tuhých látek, součin rozpustnosti.
20.
Koligativní vlastnosti roztoků.
21.
Koloidní soustavy a jejich vlastnosti. Lyofilní a a lyofóbní koloidy. Soly a gely.
22.
Analytická chemie. Analyticko-vzorkovací systém. Základní operace v analytické chemii.
23.
Princip odměrné analýzy, rozdělení metod odměrné analýzy. Příklady využití.
24.
Princip vážkové analýzy. Příklady využití.
25.
Princip instrumentálních analytických metod. Rozdělení instrumentálních metod.
26.
Periodická soustava prvků, periodický zákon
27.
Vodík, kyslík a jejich sloučeniny.
28.
Voda, fyzikální a chemické vlastnosti, anomálie vody.
29.
Druhy vod. Způsoby čištění vod.
30.
Síra a její bezkyslíkaté sloučeniny, koloběh síry v přírodě.
31.
Síra a její kyslíkaté sloučeniny.
32.
Dusík a jeho bezkyslíkaté sloučeniny, koloběh dusíku v přírodě.
33.
Amoniak, adiční a substituční sloučeniny odvozené od amoniaku.
34.
Dusík a jeho kyslíkaté sloučeniny.
35.
Oxidy dusíku a jejich vlastnosti.
36.
Dusíkatá hnojiva.
37.
Fosfor a jeho sloučeniny, koloběh fosforu v přírodě.
38.
Fosforečná hnojiva.
39.
Uhlík a jeho bezkyslíkaté sloučeniny.
40.
Uhlík a jeho kyslíkaté sloučeniny, koloběh uhlíku v přírodě.
41.
Křemík a jeho sloučeniny.
42.
Křemičitany, hlinitokřemičitany, jejich struktura a vlastnosti.
43.
Halogeny.
44.
Kovy, obecné vlastnosti kovů, kovová vazba, koroze kovů.
45.
Řada napětí kovů.
46.
Kovy I.A. podskupiny – alkalické kovy.
47.
Kovy II.A podskupiny.
48.
Draselná, vápenatá a hořečnatá hnojiva, NPK hnojiva.
49.
Imisní sloučeniny. Fotochemický smog.
50.
Organická hnojiva. Výhody a nevýhody hnojení organickými a průmyslovými hnojivy.
51.
Základní funkční skupiny v organických látkách
52.
Základní organické reakce – substituce, adice, eliminace, esterifikace.
27.
Chemický rozbor vody, základní ukazatele, metody.
53.
Uhlovodíky a jejich dělení. Výskyt uhlovodíků v přírodě resp. v živých organismech.
54.
Základní funkční skupiny v organických látkách
55.
Základní organické reakce – substituce, adice, eliminace, esterifikace.
56.
Ropa – složení, výskyt. Zpracování ropy. Ekologické aspekty kontaminace ropnými produkty.
57.
Alkoholy. Charakteristika, dělení, Přírodní alkoholy a jejich význam.
58.
Fenolické sloučeniny a fenolická skupina v přírodních látkách. Příklady a význam.
59.
Ethery. Vlastnosti, příklady a význam.
60.
Aldehydy a ketony. Vlastnosti, reakce, příklady a význam.
61.
Karboxylové kyseliny. Vlastnosti, reakce, příklady a význam.
62.
Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin. Vlastnosti, reakce, příklady a význam.
63.
Lipidické sloučeniny – tuky, vosky. Vlastnosti, reakce, příklady a význam.
64.
Aminokyseliny a bílkoviny. Vlastnosti, reakce. Syntéza a struktura bílkovin. Peptidická vazba.
65.
Nukleové kyseliny, složky, spojení, struktura, dělení, význam.
66.
Monosacharidy. Dělení, typy, význam, příklady.
67.
Disacharidy. Oligo- a polysacharidy. Význam, příklady.
68.
Heterocyklické sloučeniny. Základní zástupci. Příklady, výskyt v živých organismech a použití.
69.
Pesticidní látky – dělení podle aplikace, toxicita, Rhodenticidy, fungicidy. Příklady.
70.
Pesticidní látky – insekticidy. Dělení podle chemické struktury, příklady a použití.
71.
Pesticidní látky – herbicidy. Dělení podle chemické struktury, příklady a použití.
72.
Přírodní a syntetické vysokomolekulární sloučeniny. Ekologicky negativní aspekty syntetických makromolekulárních látek.

Úryvek

“Ropa – složení, výskyt. Zpracování ropy. Ekologické aspekty kontaminace ropnými produkty produkty.

* ropa = základní fosilní zdroj organických látek
* vznik BITUMINACÍ = /olejnatění/ rozklad hlavně zooplanktonu bez přístupu vzduchu pod sedimenty na dně moří (z plynů = zemní plyn, z kapalin = ropa, z pevných látek = asfalt a zemní vosk /ozokerit/ = živice)
* tmavá olejovitá kapalina
* složení: směs uhlovodíků: alkany, cykloalkany a areny + příměsi
* zpracování hlavně frakční destilací, její složky oddělovány podle jejich teploty varu
* při vedení destilace do tuhého zbytku vznikne ropný koks
* podíl benzínu a motorové nafty různě vysoký u různých druhů ropy
* ročně se vytěží řádově 109 t, transport – ropovody, tankery (ekologické katastrofy)
* zpracování: petrochemie – nejdůležitější technologií, která rozděluje ropu na hlavní složky je frakčnídestilace = frakcionace – surová ropa se zahřívá, aby se opařila a klesla na dno věže, uhlovodíky s různým bodem varu kondenzují v různých výškách směrem k vrcholu a odvádějí se pryč
a) mechanické čištění = usazení písku, oddělení vody, odsolení (NaCl, MgCl2)
b) frakční atmosférická destilace (rozdělení podílů na základě různého bodu varu na 5 dílů)
1. frakce plynná – C1 – C5 → vzniká hlavně propan a butan (palivo v lahvích)
2. frakce benzínová (do Tv = 200°C) – směs alkanů C6 – C12 = petrolether, motorový benzín –
úprava reformováním = zvyšováním oktanového čísla (kvality), větvením a cyklizací řetězců: lineární řetězec oktanové číslo 55 – katalyzátory alumosilikáty, rozvětvené a cyklické řetězce oktanové číslo 100
◦ oktanové číslo se zvyšuje také přidáváním tetraethylolova, methanolu
3. frakce petrolejová (220 – 270°C) – vzniká petrolej
4. frakce plynového oleje (200 – 400°C) = nafta
◦ frakce 3 a 4 = motorová nafta – dál se zpracovávají krakováním = štěpením řetězců
uhlovodíků působením vysoké teploty, katalyzátorů alumosilikátů, bez přístupu vzduch = získává se benzín, krakové plyny (ethen) a topné oleje
◦ hlavním významem krakování je zvýšení podílu benzínu z ropy!
5. frakce mazacího oleje (nad 300°C) = maziva
6. zbytek po destilaci = mazut = k topení, vakuovou destilací po odparafinování poskytuje mazací oleje, vazelíny a zbytek je umělý asfalt

Tepelné krakování : zahřátí na vysokou teplotu se podrobují frakce ropy s vysokým bodem varu
• vysokou teplotou dochází k roztrhání radikálovým hemolytickým mechanismem – ustálení přesmyků u vzniklých radikálů
• následuje hydrogenace produktů
Katalyzované krakování – provádí se za podobných tepelných podmínek, ale za přítomnosti katalyzátorů
typu nSiO2 . nAl2O3
• principem tvorba karbokationtu působením katalyzátoru"

Poznámka

Text obsahuje velké množství tabulek, schémat a prostorových vzorců. Čistý text dosahuje cca 140 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16758
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse