Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Aristoteles: Etika Nikomachova - výtah z knihy

Aristoteles: Etika Nikomachova - výtah z knihy

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o komplexní výpisky z celé knihy Etika Nikomachova.

Obsah

1.
Úvod
2.
První Kniha: Předmět a povaha etiky. Blaženost. Roztřídění ctností.
2.1
Stupnice cílů. Nejvyšší dobro.
2.2
Největším dobrem je blaženost
2.3
Rozličné názory na blaženost
2.4
Platónův názor a idea dobra
2.5
Aristotelův názor
2.6
Definice blaženosti
2.7
Povaha mravních zásad
2.8
Rozdělení dober
2.9
Bližší zdůvodnění pojmu blaženost
2.10
Blaženost je v činnosti člověka
2.11
Nutnost života k blaženosti
2.12
Blaženost je věc dokonalá
2.13
Blaženost je v ctnosti. Rozdělení ctností
3.
Druhá kniha: Původ a definice mravní ctnosti
3.1
Mravní ctnost vzniká ze zvyku, rozumová z učení
3.2
Poměr ctnosti a jednání
3.3
Vznik ctnosti z ctnostného konání
3.4
Podtata stnosti. Dušesní stav ( habitus)
3.5
Ctnost je střednost
3.6
Určení středu
3.7
Výčet mravních ctností.
3.8
Nadbytek a nedostatek jako protiklady ctností
3.9
Pravidla na hledání středu
4.
Kniha třetí: Záměrná volba. Jednotlivé mravní ctnosti a jejich protiklady
4.1
Dobrovolnost a donucení
4.2
Konání z nevědomosti
4.3
Definice dobrovolnosti
4.4
Záměrná volba neboli rozhodnutí
4.5
Rozvaha a záměrná volba
4.6
Vztah vůle k účelu
4.7
Svoboda v konání
4.8
Shrnutí a závěr povšechné etiky
4.9
Jednotlivé ctnosti a špatnosti. Statečnost.
4.10
Nerozvážná smělost. Zbabělost
4.11
Sebevražda. Druhy statečnosti.
4.12
Další určení pojmu odvážnost
4.13
Uměřenost. Nevázanost.
4.14
Bezcitnost. Vlastnosti uměřeného člověka
4.15
Poměr nevázanosti a zbabělosti k dobrovolnosti. Neukázněnost.
5.
Čtvrtá kniha: Další rozprava o mravních ctnostech a špatnostech
5.1
Štědrost, marnotratnost a lakomství
5.2
Povaha štědrého člověka
5.3
Povaha marnotratníka a lakomce
5.4
Velkorysost, malichernost, nevkus, okázalost
5.5
Osvědčování velkorysého člověka
5.6
Okázalost a malichernost
5.7
Velkomyslnost, nadutost, malomyslnost
5.8
Povaha velkomyslného člověka
5.9
Chování člověka malomyslného a nadutého člověka
5.10
Smysl pro čest. Ctižádost a její nedostatek
5.11
Klidnost. Hněvivost
5.12
Ctnosti a nectnosti ve styku s lidmi
5.13
Pravdivost, záludnost, chlubnost
5.14
Jednání při společenském styku a zábavě
5.15
Pojem studu
6.
Pátá kniha: Spravedlnost a právo
6.1
Pojem spravedlnost
6.2
Význam spravedlnosti
6.3
Všeobecná (celá) spravedlnost
6.4
Částečná spravedlnost
6.5
Částečná spravedlnost rozdělovací a vyrovnávací
6.6
Rozdělovací spravedlnost
6.7
Vyrovnávací spravedlnost
6.8
Odveta. Dobrovolné výměny. Peníze
6.9
Určení středu při spravedlnosti
6.10
Rozličné druhy práva
6.11
Pojmy křivdu snášet a křivdu páchat
6.12
Úvaha o nespravedlivém chování
6.13
Je spravedlivost lehká?
6.14
Slušnost
6.15
Spravedlivost a nespravedlivost k sobě samému
7.
Šestá kniha: Rozumové ctnosti
7.1
Pojem správného úsudku
7.2
Subjekt rozumových ctností
7.3
Vyjmenování rozumových ctností. Vědění
7.4
Umění
7.5
Rozumnost
7.6
(Intuitivní) pochopení=rozumění
7.7
Moudrost
7.8
Další definice rozumnosti
7.9
Rozdíl rozumnosti od vědění a rozumění
7.10
Rozvážnost
7.11
Chápání a uznání
7.12
Vztah chápání, uznání a rozumnosti k ((intuitivnímu) pochopení)=rozumění
7.13
Rozumnost a moudrost, vlastní rozumové ctnosti
8.
Kniha sedmá: Zdrženlivost a nezdrženlivost. Názory na rozkoš.
8.1
Rozvrh látky
8.2
Zdrženlivost, otužilost a jejich protiklady
8.3
Některé těžkost v otázce Z.
8.4
Řešení otázky Z
8.5
Vědení a NZ
8.6
Absolutní a částečná NZ
8.7
Částečná NZ
8.8
Poměr člověka nevázaného a nezdrženlivého . Způsoby NZ
8.9
Rozdíl mezi člověkem nevázaným a nezdrženlivým
8.10
Za neústupnost
8.11
Z jako střed
8.12
Mylné názory na rozkoš
8.13
Vyvrácení nesprávné domněnky o rozkoši
8.14
Spojení ctnostné činnosti s rozkoší
8.15
Poměr tělesných a duševních rozkoší
9.
Kniha osmá: Přátelství a jeho druhy.Ústava
9.1
Cena přátelství pro život jednotlivce a stát
9.2
Rozličné názory na podstatu přátelství!!
9.3
Druhy přátelství. Pohostinnost
9.4
Dokonalé přátelství
9.5
Porovnání druhů přátelství
9.6
Nutnost spolužití pro přátelství
9.7
Kdy se lehčeji uzavírá přátelství
9.8
Slučování jednoho druhu přátelství s druhým
9.9
Nutnost rovnosti v přátelství
9.10
Podmínky méně dokonalého přátelství mezi nerovnými
9.11
Základ přátelství je v společenství
9.12
Druhy ústav
9.13
Podobnost ústav s přátelstvím v rodině
9.14
Přátelství podle druhu společenství
9.15
Neshody mezi přáteli v nedokonalém přátelství
9.16
Spory v přátelství založené na převaze
10.
Devátá kniha: Osvědčování a potřeba přátelství
10.1
Udržování přátelství
10.2
Odplata podle vztahu přátel
10.3
Podmínky zrušení přátelství
10.4
Původ a měření přátelství
10.5
Pojem přízně
10.6
Pojem svornosti
10.7
Prokazování a přijímaní dobrodiní
10.8
Řešení pochybností o P. Sebeláska.
10.9
Blaženost a P
10.10
Pravé P nepřipouští mnoho přátel
10.11
Potřeba přátel v štěstí a v neštěstí
10.12
Osvědčování přátel v společném žití
11.
Kniha desátá: Význam slasti. Definice blaženosti. Důležitost zákonodárství pro mravný život.
11.1
Význam slasti a strasti pro výchovu, život a etiku
11.2
Eudoxův a Platónův názor na rozkoš
11.3
Aristotelův názor na slast
11.4
Poměr (Vztah) slasti k činnosti
11.5
Rozdílné druhy slastí podle druhu bytostí a jejich činností
11.6
Blaženost jako pravý cíl života
11.7
Nejvyšší blaženost je v rozumové teoretické činnosti!!!
11.8
Poměr (Vztah) blaženosti k uskutečňování mravních ctností a v činnosti rozjímavé
11.9
K pravé blaženosti dostačí míra vnějších statků
11.10
Obec a zákony slouží mravnému životu, jenž je cílem života v obci!!!!!!!!

Úryvek

"Kniha třetí: Záměrná volba. Jednotlivé mravní ctnosti a jejich protiklady
-tato kniha je hodně praktická a dá se to odvodit a okecat
1.Dobrovolnost a donucení
Konání je dobrovolné, nedobrovolné(příčin aje mimo jednájící osobu) a smíšené (když za bouře se vyhazuje zboží z lodi)
2.Konání z nevědomosti
Je rozdíl, když někdo udělal něco z nevědomosti a pak toho lituje nebo toho nelituje.
Když se nedobrovolností nazývá to, co se děje v takové nevědomosti, je také zapotřebí, aby ten skutek působil zármutek i lítost.
3 Definice dobrovolnosti
-nedobrovolné je to, co se děje z násilného donucení nebo z nevědomosti
-dobrovolnost – počátek jednání je v osobě jednájící.
-píše, že i jednání ve vznětlivosti a hněvu je dobrovolné!!!!Máme se ale tomuto jednání vyhýbat.
4.Záměrná volba neboli rozhodnutí
- je to něco co je v naší moci, je charakteristická jen pro rozumné lidi.
-Není vše co je dobrovolné
-záměrná volba se děje pomocí rozumného úmyslu

5.Rozvaha a záměrná volba
O čem lidé nerozvažují?
1)o tom co je věčné – o vsemíru
2) o tom co je v pohybu – slunce
3) o nahodilostech – o nalezení pokladu
Ale uvažují o tom, co je v naší moci a co námi může být vykonáno.
Předmětem praktické rozvahy není účel, ale prostředky.
Předmětem praktické rozvahy je i předmětem záměrné volby. Neboť co bylo z rovhay vybráno, jest právě to, co jest předmětem volby.

6.Vztah vůle k účelu
-předmětem vůle je dobro, pro jednotlivce však vždy to, co se mu zdá jako dobré – alespoň příjemnost volí jako dobro, bolesti se však vyhýbá jako zlu.
- Předností ctnostného člověka je, že podle správného úsudku dokáže rozlišovat pravdu a dobro od jejich opaku. Tím Aristoteles omezuje také Protágorovu větu: „ Člověk jest měrou všech věcí.“

7. Svoboda v konání
-konání, kterého principy – zlé nebo dobré- jsou v nás, bude v naší moci a bude dobrovolné
- když se chováme špatně staneme se špatnými a potom už to třeba nejde zvrátit, ale příčinna je v nás
- Lidé jsou k dobrému nebo zlému nadáni, ale není čistým deterministou, protože má vírzu ve výchovu, ale byl také přesvědčen, že špatná výchova sebelepší vlohu může vést ke špatnosti.
- Někteří lidé se chovají zle z nedostatku informací.

8. Shrnutí a závěr povšechné etiky
-hovořili jsme tedy o ctnostech všeobecně a taktéž jsme je zhruba určili podle rodu, že jsou střednosti a stavy
-činně působí v tom, z čeho vznikají
-jsou v naší moci
- skutky máme ve své moci od počátku do konce, ale u stavů máme ve své moci jen počátek

9. Jednotlivé ctnosti a špatnosti. Statečnost.
Statečnost je středností co do bázně a smělosti.

10.Nerozvážná smělost. Zbabělost
-zbabělí a smělí jsou představiteli nadbytku a nedostatku, odvážní zachovávají střed a představují správně jednání
-nerozvážně smělí lidé jsou odhodlaní před nebezpečím, ale v nebezpečí povolují, když odvážní lidé jsou v činech rázní

11.Sebevražda. Druhy statečnosti.
-vyhledávat smrt, abychom se vyhnuli něčemu, svědčí o zbabělosti
-statečnost je střednost mezi bezpečností a věci strašnými.
- podstupujeme nebezpečí kvůli něčemu krásnému
-statečnost občanská – je nejvyšší.jiné tam neuvádí...
-Nejpřirozenější je statečnost pocházíli ze vznětlivosti a je pravou statečností pokud se k vznětlivosti přidá i rozumná rozvaha a pohnutka.
-vypadá to, že statečný je i ten, kdo si myslí že vyhraje boj,ale není to pravda. Takto jest statečný i opilec,ale potom se dá na útěk.Zdají se jen stateční být.

12. Další určení pojmu odvážnost
Statečnost je i podstupování bolesti."

Poznámka

Výpisky potřebují trochu protřídit a zpřehlednit.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11967
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse