Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Bankovní systém, právní subjekty v tržní ekonomice

Bankovní systém, právní subjekty v tržní ekonomice

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce, Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá bankovním systémem a právními subjekty v tržní ekonomice. Popisuje banky a bankovní soustavu v České republice. Dále vymezuje cenné papíry. Nakonec obsahuje právní subjekty jako jsou různé typy obchodních společností.

Obsah

1.
Banka a bankovní soustava
1.1.
Centrální banka
1.2.
Komerční banka
1.3.
Cenné papíry
2.
Právní subjekty v tržní ekonomice
2.1.
Obchodní společnosti

Úryvek

"BANKA A BANKOVNÍ SOUSTAVA
Rozvoj trÏní ekonomiky a v‰estranné vyuÏívání penûz
pfii jejím fungování vedou ke vzniku bank.
Banka je podnik obchodující na penûÏním trhu a uskuteãÀující
penûÏní operace.
• banky pfiijímají a opatrují penûÏní vklady klientÛ,
pÛjãují peníze, nakupují a prodávají mûny cizích
státÛ
• banky také uskuteãÀují penûÏní operace (zprostfiedkovávají
placení úãtÛ mezi klienty - v tuzemsku
i v cizinû)
Bankovní soustava je ucelená soustava v‰ech penûÏních
ústavÛ, která zahrnuje:
• centrální banku
• komerãní (obchodní) banky
• specializované finanãní instituce
CENTRÁLNÍ BANKA
Centrální banka je instituce zfiizovaná vládou, ale na
vládû do znaãné míry nezávislá. Neposkytuje bûÏné
bankovní sluÏby, ale plní funkci „banky bank“.
V âR je centrální bankou âeská národní banka
(âNB) v ãele s guvernérem.
Hlavní funkce centrální banky:
• reguluje mnoÏství penûz na trhu (v obûhu) a udrÏuje
nabídku a poptávku po penûzích v rovnováze
= monetární politika
• jako jediná vydává z povûfiení státu peníze = emisní
banka
• urãuje podmínky pro poskytování úvûrÛ a ovlivÀuje
v˘‰i úrokov˘ch sazeb
• je povûfiena dozorem nad komerãními bankami
Centrální banka svoji politiku provádí pomocí nepfiím
˘ch nástrojÛ fiízení:
1. diskontní politika - urãuje diskontní sazbu (sazba,
za kterou si u ní mohou komerãní banky pÛjãit
peníze) a ovlivÀuje tak úvûrové moÏnosti komerãních
bank, v˘‰i úrokov˘ch sazeb a objem poskytovan
˘ch úvûrÛ
2. operace na volném trhu - nakupuje na trhu cenn
˘ch papírÛ zejména vládní obligace,ãímÏ zvy‰uje
nabídku penûz nebo cenné papíry prodává, ãímÏ
stahuje peníze z obûhu
3. urãování povinn˘ch minimálních rezerv - stanovuje
komerãním bankám povinnost udrÏet urãitou
relaci mezi vklady a rezervami v bance
KOMERâNÍ BANKY
Komerãní banky jako hlavní sloÏka bankovní soustavy
mají povahu soukrom˘ch podnikÛ a usilují o
dosaÏení zisku.
Komerãní banky provádûjí následující operace:
• operace aktivní povahy - poskytnutí úvûrÛ (za
poskytnutí úvûru dostává banka úrok); úvûry mohou
b˘t krátkodobé, stfiednûdobé a dlouhodobé
• operace pasivní povahy - pfiijímání vkladÛ (banka
vyplácí úroky), rozli‰ujeme vklady na poÏádání
a vklady termínované
• operace se zprostfiedkovatelskou povahou -
smûnárenské sluÏby, zabezpeãování bezhotovostního
platebního styku, depozitní sluÏby (za urã.
poplatek moÏnost si v chránûn˘ch boxech uschovat
cenné listiny, ‰perky aj.)
Komerãní banky tvofií své zisky z rozdílu mezi pfiijíman
˘mi a vyplácen˘mi úroky.
CENNÉ PAPÍRY
Cenn˘ papír je listina, která pfiedstavuje urãit˘ nárok
vlastníka vÛãi tomu, kdo tento cenn˘ papír vystavil.
Plní nejrÛznûj‰í funkce:
1. Dluhopis (obligace) je cenn˘ papír, kter˘ jeho
vlastníkovi zakládá právo na splacení v dluhopisu
jmenovitû uvedené dluÏné ãástky k urãitému datu
a na vyplácení pevnû dohodnutého v˘nosu. Dluhopisy
vydávají banky, obce, stát, podniky aby získaly
v urãité dobû vût‰í kapitál s vûdomím, Ïe budou
vlastníkÛm vyplácet dohodnuté úroky a po uplynutí
doby splatnosti vrátí ãástku zpût.
2. Akcie vydává akciová spoleãnost a tento cenn˘
papír zakládá jeho vlastníkovi práva spoleãníka
akciové spoleãnosti (právo podílet se na fiízení a.
s. a právo úãastnit se valné hromady a hlasovat),
práva majetková (právo na v˘platu dividendy = podíl
na zisku) a právo na podíl na likvidaãním zÛstatku
pfii zániku a. s.
3. Smûnka je cenn˘ papír obsahující písemn˘ závazek
vystavitele smûnky zaplatit v urãité dobû, na
urãitém místû urãitou ãástku urãité osobû (vûfiiteli),
nebo písemn˘ pfiíkaz v˘stavce urãité osobû, aby v
urãité dobû zaplatila vûfiiteli smûneãnou sumu.
Pfiesné náleÏitosti smûnky stanoví smûneãn˘ zákon.
4. ·ek je cenn˘ papír, kter˘m majitel úãtu v penûÏním
ústavu pfiikazuje tomuto penûÏnímu ústavu
zaplatit doruãiteli ‰eku urãitou penûÏní ãástku.
RovnûÏ musí obsahovat pfiesnû vymezené náleÏitosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29243
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse