Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Bankovní úvěry a půjčky poskytované bankou - Obchody v bankách

Bankovní úvěry a půjčky poskytované bankou - Obchody v bankách

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje specifikaci a rozdělení bankovních úvěrů. Jednotlivé typy jsou představeny se svými klady i zápory. Část práce je věnována i marketingu v této oblasti, do čehož spadá i rozbor výrobků a SWOT analýza.

Obsah

1.
Význam pro banku
2.
Druhy úvěrů a půjček
a) Krátkodobé úvěry a půjčky
b) Kontokorentní úvěr
c) Směnečné úvěry
d) Eskontní úvěr
e) Akceptační úvěr
f) Rambousní úvěr
g) Ručitelský (avalový) úvěr
h) Lombardní úvěr
3.
Střednědobé a dlouhodobé úvěry
a) Emisní úvěr
b) Úvěro na dlužní úpis
c) Hypotekární úvěr
d) Spotřební úvěr
e) Revolvingový úvěr
f) Konsolidační a stabilizační úvěr
4.
Směnka, její druhy, charakteristika, náležitosti, právní úprava směnky
a) Členění směnek
b) Obchodní směnka
c) Finanční směnka
d) Cizí směnka (tratta)
e) Splatnost směnky
f) Základní směnečné úkony
g) Pojmy
5.
Úvěry pro občany
a) Význam úvěrů pro firmy
b) Charakteristika a členění zdrojů podniku
c) Finanční zdroje se člení
d) Interní způsob získání zdrojů
e) Velikost účetního zisku ovlivňuje
f) Výše odpisu závisí
g) Odepisování může být
h) Odpis
6.
Úloha externích zdrojů a s tím související zadluženost firmy
a) Účtování o úvěrech
b) V podniku
c) V bance
7.
Produkt jako nástroj marketingu
a) Tvorba výrobku
b) Výrobek, značka, obal, služby
8.
Analýza SWOT

Úryvek

" Směnka, její druhy, charakteristika, náležitosti, právní úprava směnky

Směnka je převoditelný CP, vystavený na řad, který obsahuje směnečné náležitosti stanovené zákonem – Zákon směnečný a šekový
Výstavce směnky se zavazue buď sám zaplatit určitu částku v přesně stanovený den směnečnému majiteli nebo přikazuje jiné osobě (směnečníkovi), aby zaplatila určitou částku v přesně stanovený den, přičemž dlužník (směnečník) musí směnku akceptovat.
Ve směnce nejsou uvedeny důvody, které vedly k jejímu vystavení, je tedy abstraktním CP.
Zároveň obsahuje bezpodmínečný dlužnický závazek, který je písemný.
Používání směnek je v ČR upraveno obchodním a občanským zákoníkem.

Využití směnek:
- platební prostředek (indosamentem – rubopisem)
- úvěrový prostředek (obchodní úvěr)
- zajišťovací prostředek
- prostředek refinancování (eskont směnky před splatností)
- prostředek k získání akceptačního úvěru (banka směnečníkem)

Výhody směnek:
- jednoduchost
- snadná obchodovatelnost
- likvidita (odkup před splatností)
- snadná vymahatelnost

Nevýhody směnek:
- riziko prodloužení doby zaplacení
- odmítnutí placení
- pro odběratele – kromě originálu může odběratel akceptovat i duplikát

Zákon neobsahuje definici směnky, pouze stanovuje podstatné náležitosti směnky.
V praxi se ale směnka píše na celém světě téměř stejně.
Má rozměry 19x10 cm, přičemž jsou využívány zpravidla formuláře, kde jsou předtištěny zákonem předepsané údaje.
Musí být napsána trvanlivým způsobem.
Nesmí se škrtat, opravovat, gumovat, aby nevznikly důvody ke sporům.
Zpravila se vyhotovuje v 1 exempláři nebo ve stejnopisech (tj. více exemplářích, ty se ale musí číslovat v textu)
Zaplacením 1 stejnopisu zanikají závazky dalších exemplářů.

Členění směnek:

Směnka – podle vlastnictví – vlastní a cizí
- podle důvodu vystavení –obchodní (za zboží)
-- finanční (půjčka peněz)

Směnka cizí (tratta) – výstavce přikazuje směnečnému dlužníkovi (směnečníkovi) zaplatit jemu samotnému, popř.třetí osobě.
Směnka vlastní (solosměnka) – příslib samotného výstavce zaplatit v den splatnosti peněžní částku na směnce uvedenou
Směnka obchodní – vznikla na základě konkrétního obchodu
Směnka finanční – vznikla jako peněžní půjčka

Banky odkupují pouze obchodní směny, nikoliv finanční, ty jsou méně kvalitní.
Rozlišují je podle výstavce, kterého si najdou v obchodním rejstříku.

Aby vznikl platný směnečný závazek, musí být splněny nároky na jeho formu.
Zákony předepisují pro cizí směnku osm a pro vlastní směnku sedm zákonných náležitostí.

Obchodní směnka
Vystavena v důsledku prodeje zboží či služeb na obchodní úvěr
Prodávající nenutí kupující zaplatit ihned, ale kupující může:
- vystavit vlastní směnku
- akceptuje cizí směnku

Finanční směnka
Modifikací směnky je – BIANCO SMĚNKKA (nevyplněná)
U této směnky můžou být některé údaje nevyplněné např.částka a termín splatnosti.
Nebo MOBILIZAČNÍ SMĚNKA, kdy 2 obchodní partneři vytaví najednou sejné shodné vlastní směnky či cizí směnky

Náležitosti vlastní směnky:
- označení slovem „směnka“ v textu
- bezpodmínečný slib „zaplatit“ určitou částku
- údaj splatnosti - 4 možnosti /chybí-li, je splatná při předložení/
- místo, kde má být placeno
- jméno osoby, na jejíž řad má být placeno
- místo a datum vystavení směnky (pokud chybí, platí místo bydliště výstavce)
- podpis výstavce

Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, směnka je neplatná.
Může obsahovat i další, nepodstatné náležitosti, popř.doložky (kurzová, úroková doložka)
Účastníci jsou dva (dlužník=výstavce,věřitel=majitel směnky)

Cizí směnka (tratta)
a) výstavce /vedlejší dlužník/ Trasant
b) věřitel /majitel směnky/ Remitent
c) směnečník /hlavní dlužník/ Trasát – musí směnku akceptovat a tím se zavazuje, že ji zaplatí

Cizí směnka může znít i na vlastní řad výstavce – Cizí směnka na vlastní řad – kdy je výstavce současně věřitelem a výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil ve prospěch věřitele, na jeho řad. (na řad „můj vlastní“)
Nebo v cizí směnce může být uveden jako hlavní dlužník sám výstavce –
Zastřená směnka vlastní – kdy splývá výstavce se směnečníkem, výstavce přikazuje sám sobě zaplatit – remitentovi). Výstavce směnečník stejná osoba.

Náležitosti:
- označení směnky v textu lstiny
- bezpodmíneční příkaz zaplatit určitou částku
- jméno toho, kdo má platit (směnečníka) – vlevo uprostřed + adresa (banky vyžadují)
- údaj splatnosti – 4 možnosti
- místo, kde má být placení, chybí-li je to bydliště směnečníka
- jméno toho, komu má být placeno
- datum a místo vysavení (měsíc slovy), chybí-li – platí místo bydliště výstavce
- podpis výstavce – píše se do pravého dolního rohu směnky pod text, k podpisu je potřeba uvést adresu nebo razítko firmy, protože v případě nezaplacení směnky musí být o tom výstavce uvědomen

Směnku nesmí podepsat osoba, která je k tomu zmocněna.
Cizí směnky jsou v praxi převládajícím druhem, protože věřiteli jsou zavázány 2 osoby (vedl.a hl.dlužník)

Splatnost směnky

1. způsob – na viděnou – (vistasměnky) při předložení. Na směnce je „zaplaťte na viděnou“ nebo „zaplaťte proti předložení“
Předložená do rka ode dne vystavení (splatnost kdykoliv)

2. způsob – určitou dobu po viděné – „zaplaťte 30 dnů po předložení“ nebo „zaplaťte 7 dní po viděné“
3. způsob – splatné v určitý den – denní (fixní směnky) – „zaplaťte 10.února
4. způsob – určitou dobu po vystavení – „zaplaťte ode dneška za 90 dní“ nebo „zaplaťte ode dneška za měsíc“

Délka splatnosti není zákonem omezena

Základní směnečné úkony:

Indosamenty (rubopisy)

Indosament je úkon, kterým se převádí všechna práv ze směnky na nového majitele

Druhy:
a) vyplněný – obsahuje podpis s novým jménem majitele
b) nevyplněný – obsahuje pouhý podpis na rubu "

Poznámka

Přehledně zpracované

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6776
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse