Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Bankovnictví - přednášky

Bankovnictví - přednášky

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpis přednášek z oboru bankovnictví. Formou odrážek a hesel informuje o finančních trzích, bankovní soustavě, dohledu nad finančním trhem a měnové politice ČR. Uvádí charakteristiku bank. Zabývá se pasivními bankovními obchody, stavebním spořením, cennými papíry i systémem pojištění vkladů. Seznamuje nejen s aktivními produkty bank, penězi získanými na bázi úvěrů, ale také mezibankovními obchody, platebním stykem a úroky.

Obsah

1.
Finanční trhy
1.1.
Zprostředkovatelský finanční trh v ČR
1.2.
Základní funkce zprostředkovatelského trhu
1.3.
Dělení finančního trhu
1.4.
Trendy na mezinárodních finančních trzích
2.
Bankovní soustava
2.1.
ČNB
2.1.1.
Funkce ČNB
2.1.2.
Magický trojúhelník investora (schéma)
2.1.3.
Organizace ČNB
2.1.4.
Funkce poboček ČNB
3.
Měnová politika ČR
3.1.
Kvantitativní rovnice peněz (Fischerova rovnice)
3.2.
Nástroje měnové politiky
3.2.1.
Operace na volném trhu
3.2.2.
Repo sazba
3.2.3.
Diskontní sazba
3.2.4.
Lombardní sazba
3.2.5.
Povinné minimální rezervy
3.2.6.
Další operace na volném trhu
3.2.7.
Kurzové intervence
3.2.8.
Konverze a svapy cizích měn
3.2.9.
Úvěrové limity
3.2.10.
Úrokové limity
3.2.11.
Gentlemanské dohody
3.3.
Členění nástrojů ČNB
4.
Dohled nad finančním trhem
4.1.
Možnosti začlenění bankovního dohledu
4.2.
Činnosti bankovního dohledu
4.3.
Pravidla pro obchodní banky
4.3.1.
Pravidla obezřetnosti
4.3.2.
Pravidlo o měnových limitech
4.4.
Požadavky na správu o hospodaření
5.
Charakteristika bank
5.1.
Základní funkce bank
5.2.
Druhy obchodních bank
5.2.1.
Specializované banky u nás
5.3.
Bankovní produkty
5.3.1.
Ceny bankovních produktů
5.4.
Klientské bankovní účty
5.4.1.
Kroky při zřizování bankovního účtu
6.
Pasivní bankovní obchody
6.1.
Vlastní kapitál, struktura, význam
6.2.
Cizí kapitál
6.3.
Struktura pasivních bankovních obchodů
6.3.1.
Běžné účty
6.3.2.
Termínované vklady
6.3.3.
Různé typy spořících účtů (neboli spoření)
7.
Stavební spoření
7.1.
Podmínky pro účastníky stavebního spoření
7.2.
Smlouva o stavebním spoření
7.3.
Státní podpora
7.4.
Úvěr ze stavebního spoření
7.5.
Překlenovací úvěr
8.
Cenné papíry
8.1.
Depozitní certifikát
8.2.
Obligace
8.3.
Hypotéční zástavní list
8.4.
Depozitní směnka
9.
Peníze získané na bázi úvěrů
9.1.
Typy úvěrů od České národní banky
9.2.
Typy úvěrů od jiných bank
10.
Systém pojištění vkladů (SVP)
10.1.
Funkce, typy, dopad SPV na banky, nevýhody
10.2.
Systém pojištění vkladů v České republice
10.3.
Pojištění vkladů v Evropské unii
10.4.
Trendy ve vývoji Pasiv (neboli vkladových produktů)
10.5.
Oceňování depozitních produktů
10.6.
Faktory ovlivňující výši nákladů na jednotlivé produkty
10.6.1.
Metody měření nákladů banky
11.
Aktivní produkty bank
11.1.
Úvěry
11.1.1.
Úvěrový proces standardních úvěrů
11.1.2.
Úvěrový proces nestandardních úvěrů
11.1.3.
Druhy úvěrů
11.2.
Splácení úroků
11.2.1.
Zajištění úvěrů
11.2.2.
Způsoby úročení úvěrů
12.
Mezibankovní obchody
12.1.
Cenné papíry
12.2.
Příjmy banky
13.
Platební styk
13.1.
Historie peněz a platebního styku
13.2.
Význam platebního styku
13.3.
Legislativa platebního styku
13.4.
Dělení platebního styku
13.5.
Hotovostní platební styk
13.6.
Bezhotovostní platební styk
13.6.1.
Nástroje bezhotovostního platebního styku
13.7.
Mezibankovní platební styk – aspekty
13.8.
Alternativní formy financování
13.8.1.
Faktoring
13.8.2.
Forfaiting
13.8.3.
Projektové financování
13.8.4.
Rizikový kapitál (= venture capital)
13.8.5.
Leasing
13.8.6.
Franchising
14.
Úrok
14.1.
Pojmy

Úryvek

"Peníze získané na bázi úvěrů
Banky mohou získat úvěr od:
• ČNB
• jiných bank

Typy úvěrů od České národní banky
1. REPO operace - jedna strana půjčí, druhá strana za to dá cenné papíry
2. Lombardní úvěry - banka dá do zástavy k ČNB movité věci
3. Nouzový úvěr - když má banka problémy, ale ještě nekrachuje
4. Redistribuční úvěr (přerozdělovací) - ČNB kryje úvěry poskytnuté za komunismu, které do dnes nejsou splaceny (novomanželské půjčky s úrokem 1%)

Typy úvěrů od jiných bank
• REPO operace - to samé jako u ČNB
• Klasické úvěry - jsou častější, banky klidně půjčí, protože za nimi stojí silná skupina ING a kdyby něco, tak jim může finančně pomoci

Systém pojištění vkladů
Týká se pouze vkladů na straně PASIV

Funkce SPV:
1. Zabránit runu (běhu) na banku - když by vznikla poplašná zpráva a všichni klienti by běželi do banky vybrat si své peníze
2. Ochrana drobných střadatelů (věřitelů) - je definován drobný střadatel (např. má naspořeno méně jak 100 000 Kč

Typy SPV:
• Povinný systém pojištění vkladů - bankovní instituce ve ČR jsou povinně pojištěny podle Zákona o bankách
• Dobrovolný systém pojištění vkladů - systém na bázi dobrovolnictví, bankám není nic nařizováno, ale pro klienty je Systém pojištění vkladů lepší, a tak si zřídí Fond pojištění, ze kterého by vyplácely klienty, kdyby se něco stalo

Dopad SPV na banky:
1. Zvyšuje náklady banky a snižuje zisk
o příspěvky 0,1% z objemu pojištěných vkladů každý měsíc - vypočteme z průměru pojištěných vkladů ke konci jednotlivých měsíců a 31. 12. sumu za celý rok vydělíme 12
2. Pojištěné depozitní produkty jsou méně rizikové a můžou mít tedy menší výnos. Tyto body se od sebe paradoxně liší.
3. Pojištěné vklady vykazují menší citlivost na změny v rizikovosti banky

Nevýhody SPV:
• dochází k vyššímu morálnímu hazardu pojištěných bank i klientů
• celý systém dostatečně nezabraňuje runu (běhu na banku) - systém SPV se nevztahuje na vklady jiných institucí (vklad banky u jiné banky)

Systém pojištění vkladů v České republice
Je zakotven v Zákoně o bankách č. 21/1992 Sb., který říká:
• vklady jsou vloženy FO nebo PO
• vklady jsou jasně identifikované (nejsou anonymní)
o FO - jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa…
o PO - sídlo organizace, IČO…
Když nejsou splněny tyto podmínky, vklady nejsou pojištěné. Celý systém řídí Fond pojištění vkladů (FPV), složený z 5ti členné správní rady, jmenované ministrem financí na 5 let, ale i opakovaně. Jeden člen ze správní rady je zaměstnán na Ministerstvu financí, druhý u ČNB, zbytek jsou zaměstnanci obchodních bank.

Zdroje, ze kterých FPV vyplácí:
• příspěvky od bank 0,1% z průměru pojištěných vkladů 1x za rok
• výnosy z investování Fondu
• výtěžek z konkurzů (má pohledávky za správcem konkurzní podstaty zkrachovalé banky)
• náhrady
Klient zkrachovalé banky dostane jako náhradu 90% svých vkladů, max. však 25 000 EUR. Při vyplácení se bere ten kurz EURA, který je pro klienty nejvýhodnější, proto jsou důležitá data:
• den krachu banky
• den, kdy se začne klientům vyplácet
• den, kdy si klient pro náhradu přijde
3 různé kurzy vůči EURU, které si klient může vybrat

Na výplatu z Fondu pojištění vkladů nemají nárok:
1. Osoby, které svou trestnou činností způsobily krach banky (většinou její pracovníci)
2. Osoby blízké bance, které ji mohou ovlivňovat:
o FO zasedající v představenstvu, dozorčí radě + 1. úroveň ředitelů (včetně manželek)
o PO, nad kterými banka držela kontrolu (např. ty, které vlastní banku nebo mají vyšší podíl jak 20% kapitálu banky)
3. Osoby, u nichž vklady vznikly trestnou činností"

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu - frenchising má být franchising.
Čistý text dosahuje cca 33 stran. Práce obsahuje tabulku a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14694
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse