Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Bankovnictví - přednášky

Bankovnictví - přednášky

Kategorie: Banky, Burzy a cenné papíry

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se rozsáhle v heslech i celých větách věnuje oblasti bankovnictví z teoretického i praktického hlediska. Situace v ČR je porovnávána se situací ve světě. V textu je reflektována i současná finanční krize. Praktické části textu jsou místy provázeny vysvětlujícími příklady.

Obsah

1.
Postavení banky v ekonomickém systému
1.1
Legislativní úprava podnikání
1.2
Legislativní úprava bankovního podnikání v ČR vstup do odvětví
1.3
Legislativní úprava činnosti v ČR
2.
Bankovní systémy z hlediska funkcí
2.1
Jednostupňový
2.2
Dvoustupňový
2.3
Dvoustupňové bankovní systémy z hlediska legislativní úpravy
2.3.1
Univerzální systém
2.3.2
Oddělený systém
2.3.3
Smíšený systém
2.4
Typy bank z hlediska specializace
3.
Tržní prostředí
3.1
Model dokonale konkurenčního prostředí
3.2
Reálné tržní prostředí v bankovnictví
3.3
Oligopolní charakter bankovního prostředí
4.
Vývojové trendy v bankovnictví
4.1
Globalizace a její dopad na bankovních trzích
5.
Vkladové bankovní obchody
5.1
Bilanční struktura bankovních zdrojů
5.2
Pasivní bankovní obchody
5.3
Vkladové produkty z hlediska jejich dělení
5.4
Depozitní směnka
6.
Pojištění vkladů (depozit)
6.1
Význam a důsledky pojištění vkladů
6.2
Ekonomické důsledky pro banky
6.3
Povinné pojištění depozit
6.4
Dobrovolné pojištění depozit
6.5
Systém pojištění vkladů v ČR
7.
Stavební spoření
7.1
Podstata stavebního spoření
7.2
Právní úprava SS zákon 96/1993 Sb.
7.3
Fáze stavebního spoření
7.4
Státní podpora stavebního spoření
7.5
Spoření bez úvěru ze stavebního spoření
7.6
Překlenovací úvěry v systému stavebního spoření
8.
Úvěrový trh v ČR
8.1
Základní parametry úvěrového obchodu
8.2
Likvidita banky
8.3
Run na banku
8.4
Problémy hypotéční krize v USA a její dopady
8.5
Příčiny hypotéční krize v USA
8.6
Problémy Northern Rock
8.7
Konkurence na úvěrovém trhu v ČR
8.8
Jenom úvěry tvoří úvěrový trh?
8.9
Finanční substituty vs. úvěry
8.10
Klasifikované úvěry v ČR
9.
Základní typy úvěrů
9.1
Makro hledisko, časové hledisko, účelové hledisko
9.2
RPSN – roční procentní sazba nákladů
10.
Jak funguje v bance úvěrový proces
10.1
Jak poznat seriozního potenciálního dlužníka?
10.2
Jak poznat seriozního firemního potenciálního dlužníka
10.3
Základní chyby při poskytování úvěrů
10.4
Úvěrové defaulty
10.5
Používané zajištění firemních úvěrů
10.6
Zajištění osobních úvěrů
10.7
Osobní bankrot – hrozba pro banky
10.8
Situace v ČR – shrnutí
10.9
Jak tedy obstát v konkurenci?
11.
Směnky
11.1
Platební funkce směnky
11.2
Zajišťovací funkce směnky
11.3
Výhody a nevýhody směnek
11.4
Směnka vlastní a směnka cizí
11.5
Základní náležitosti směnky
11.6
Majitel směnky
11.7
Základní práva a povinnosti osob účastněných se směnečného vztahu
11.8
Vybrané operace se směnkami
11.8.1
Akceptace (přijetí) směnky
11.8.2
Směnečný aval
11.8.3
Převod směnky (indosament)
11.8.4
Placení směnek
11.8.5
Směnečný protest
11.8.6
Směnečný platební rozkaz
11.9
Eskontní úvěr
11.10
Výpočet ceny směnky
11.11
Eskont více směnek
11.12
Výpočet střední doby splatnosti
12.
Hypoteční úvěr a hypoteční trh ČR
12.1
Hypoteční úvěr (HU)
12.2
Hypotéka
12.3
Forma zajištění
12.4
Financování hypotečních úvěrů
12.5
Výpočet měsíční anuity
12.6
Definování HU
12.7
Rozdělení HU
12.8
Účelové hypoteční úvěry
12.9
Neúčelový hypoteční úvěr
12.10
Dle výše úvěru
12.11
Dle možnosti kombinace
12.12
Dle způsobu splácení
12.13
Žádost o HU
12.14
Čerpání HU
12.15
Splácení HU
12.16
Daňové výhody
12.17
Katastr nemovitostí a list vlastnictví
12.18
Vznik zástavního práva – obecné podmínky
12.19
Podmínky pro vznik zástavního práva banky při financování emisemi HZL
12.20
Financování hypotečních úvěrů
12.21
Obecné znaky HU na českém hypotečního trhu
13.
Spotřebitelské úvěry
13.1
Právní úprava
13.2
Obsah a subjekty spotřebitelského úvěru
13.3
Některé požadavky na smlouvu o spotřebitelském úvěru
14.
Organizace platebního styku
14.1
Podstata platebního styku
14.2
Formy platebního styku
14.3
Platební styk
14.4
Platební systémy
14.5
Clearingový platební systém
14.6
Korespondentský platební systém
14.7
Přeshraniční platební styk
14.8
Platební systémy – zákon 124/2002 Sb.,o plat. styku
14.9
Účastníci platebního systému
14.10
Systém platebního styku CERTIS
14.11
Lhůty pro převody
14.11.1
V rámci území ČR
14.11.2
Přeshraniční převody
15.
Platební metody v obchodním styku
15.1
Platba předem
15.2
Placení po dodávce
15.3
Dokumentární platby
15.4
Účast banky
15.5
Vybrané nástroje platebního styku
15.5.1
Bankovní převody
15.5.2
Šeky
15.5.3
Dokumentární platby
15.5.4
Bankovní platební karty
16.
Bankovní záruky
16.1
Právní úprava bankovní záruky
16.2
Subjekty bankovní záruky podle Obchodního zákoníku
16.3
Průběh záručního obchodu
16.4
Typy bankovních záruk
17.
Leasing
17.1
Co je to leasingová společnost
17.2
Produkty leasingových společnosti
17.3
Finanční leasing
17.4
Účtování finančního leasingu
17.5
Operativní leasing
17.6
Účtování operativního leasingu
17.7
Splátkový prodej
17.8
Úkony LS po dobu běhu leasingu
17.9
Refinancování
18.
Factoring a forfaiting
18.1
Forfaiting
18.2
Factoring
18.2.1
Dvoufactorový faktoring
18.2.2
Srovnání factoringu a úvěru

Úryvek

„Vkladové produkty z hlediska jejich dělení

- Časové hledisko
krátkodobé
střednědobé
dlouhodobé

Ovlivňuje úr. sazbu a tedy úr. náklady
Ovlivňuje likviditu banky a její řízení – např. termínovaný vklad, když ví, že je na dlouhou dobu s přesnou lhůtou splatnosti, jestli je možná opce na předčasný výběr..

- Klientské hledisko
častěji uplatňováno než hledisko časové

- vklady domácností (vklady občanů)
– tvoří největší podíl (60 – 70%), tvoří hlavní zdrojovou základnu bank.
např. - vklady občanů podle příjmů domácností, podle pohlaví...

- vklady firem
– jsou tvořeny převážně vklady na běžných účtech – transakční vklady, podle vkladů a úr.sazeb
– dělí se např. podle odvětví, podle výše tržeb (ročního obratu), podle doplňkových produktů..

- vklady municipální – výše vkladů je dána rozpočtem obcí
- vklady státní – vklady ministerstev, ovlivňuje je příjem – jak jsou podporovány veřejné finance

Vkladové portfolio je ovlivněno strategickou orientací na klientské segmenty, na koho je banka orientována

4. přednáška

- Právní hledisko
- Vklady na vkladních knížkách – smlouva o vkladu, Občanský zákoník, par. 778 a dále dokladem je bankou vdaná vkladní knížka
- Vklady na běžných účtech – smlouva o BU, Obchodní zákoník, par. 708-715
- Vklady termínované či s výpovědí – smlouva o vkladovém účtu, Obchodní zákoník, par. 716-719
- Depozitní směnky – směnka vlastní vystavená bankou jako doklad o přijetí peněz, zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb.,


Vklady na běžných účtech
Hlavní cílem uzavírání vkladů jsou transakce, slouží k tomu, aby byl prostřednictvím nich realizován platební styk, vykazují bankám denně proměnlivé zůstatky. Poměrná část těchto vkladů zůstává téměř vždy k dispozici – vkladová sedlina (v Německu kolem 80%). Velká část těchto vkladů trvale leží na účtech banky a banka je může využít k bankovním obchodům. Jsou to vklady likvidní ihned, proto je sazba velmi nízká.
- Občan překládá občanský průkaz, rodný list, cestovní pas,
cizinci předkládají cestovní pasy, případně další doklady např. potvrzení o pobytu.
Uzavírá je občan starší 18 let, ale jde i v nižším věku – studentské účty
- Firma – výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, občanský průkaz toho, kdo zastupuje firmu, oprávnění, o uzavření a disponování účtu – prokura.
Podpis smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu, musí být písemná a součástí musí být obchodní podmínky. Obvyklé záležitosti smluv:
– podpis obou stran
– odvolání na zákon, podle kterého vzniká
– den ke kterému se vklad zřizuje a den, od kterého je majitel oprávněn disponovat s prostředky na účtu
– číslo účtu
– další podmínky, které tam musí a nemusí být např. jestli je tam fixní nebo pohyblivá sazba (to může být uvedeno v obchodních podmínkách), odkaz na sazebník platných úrokových sazeb – musí být dostupný na stránkách banky a musí být vyvěšen na pobočkách bank
– jak jsou jednotlivé služby zpoplatňovány – odkaz na aktuální sazebních poplatků
– jakým způsobem a jak často jsou zasílány výpisy o stavu na běžném účtu, jaká je frekvence připisování úroků, poplatků a provizí a odkaz na obchodní podmínky
Pokud dochází ke změnám podmínek, tak veškeré změny musí být řešeny pomocí písemného dodatku a musí být podepsán a odsouhlasen oběma stranami.“

Poznámka

Práce je aktualizovaná na rok 2009. Obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 76 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18502
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse