Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Behaviorální vědy - otázky ke SZZk

Behaviorální vědy - otázky ke SZZk

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Ošetřovatelství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5

Charakteristika: Práce je souborem komplexně a přehledně vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce z behaviorálních věd pro zdravotnickou praxi. Jednotlivé otázky seznamují s poznatky a problémy sociologie, psychologie, sociální psychologie či etiky relevantními pro profesi zdravotníka. Probírány jsou problémy a souvislosti komunikace, konfliktů, rodiny, osobnosti a jejího vývoje, domácího násilí, lidské důstojnosti v ošetřovatelské péči a mnohé další.

Obsah

1.
Komunikace jako forma sociální interakce
1.1.
Sociální interakce a její druhy
1.2.
Chyby v sociální interakci
1.3.
Utváření sociálních vztahů
2.
Verbální komunikace a neverbální komunikace
2.1.
Verbální komunikace
2.1.1.
Druhy verbální komunikace
2.1.2.
Aspekty verbálního projevu
2.1.3.
Kritéria úspěšné verbální komunikace
2.1.4.
Speciální komunikační dovednosti
2.1.5.
Rozhovor a jeho druhy
2.2.
Neverbální komunikace
2.2.1.
Vymezení
2.2.2.
Typy neverbální komunikace
3.
Komunikace v interpersonálních vztazích
3.1.
Sociální komunikace
3.2.
Meziosobní komunikace a její druhy
4.
Výchova – cíle, obsah, činitelé, zásady a metody výchovy
4.1.
Cíle výchovy
4.2.
Obsah výchovy
4.3.
Činitelé výchovy
4.4.
Zásady výchovy
4.5.
Metody výchovy
4.6.
Odměny a tresty, hra
4.7.
Chyby výchovy
5.
Edukační proces a jeho uplatnění praxi
5.1.
Edukační proces
5.2.
Determinanty edukačního procesu
5.3.
Typy a zásady edukace
6.
Edukační metody
7.
Hierarchie hodnot a změny hodnotového systému při nemoci
8.
Sociologie jako vědní disciplína
8.1.
Vývoj sociologických názorů
8.2.
Moc a ideologie
8.3.
Disciplíny sociologie
8.4.
Metody sociologie
8.5.
Sociální skupiny
9.
Konflikt, jeho fáze a způsob řešení
9.1.
Vymezení a příčiny
9.2.
Typy konfliktů
9.2.1.
Interpersonální
9.2.2.
Intrapersonální
9.3.
Symptomy konfliktu
9.4.
Řešení konfliktu
10.
Pojem socializace, problémy socializace osobnosti mladého člověka
10.1.
Proces socializace
10.2.
Typy socializace
11.
Bolest jako ošetřovatelský problém
11.1.
Vymezení bolesti
11.2.
Typy bolesti
11.3.
Reakce na bolest
11.4.
Faktory ovlivňující vnímání bolesti
11.5.
Anamnéza bolesti
11.6.
Škály bolesti
12.
Teorie osobnosti
12.1.
Introgenní teorie osobnosti
12.2.
Psychoanalytická teorie
12.3.
Personalistická teorie
12.4.
Další teorie
13.
Psychologie osobnosti
13.1.
Osobnost
13.2.
Determinanty osobnosti
13.3.
Struktura osobnosti
14.
Psychologie zdraví a nemoci, fáze nemoci
14.1.
Nemoc, autoplastický obraz nemoci
14.2.
Postoje k nemoci
14.3.
Fáze nemoci
14.4.
Iatropatogenie
14.5.
Hospitalismus
14.6.
Potřeba
15.
Sociální deviace a sociální patologie
15.1.
Socializace a socializační možnosti
15.2.
Sociální deviace
15.3.
Objekt sociální deviace
15.4.
Osobnost devianta
15.5.
Prevence
16.
Socializace a význam sociálních skupin pro život jedince
16.1.
Sociální skupina
16.2.
Dělení skupin
16.3.
Skupinové normy
16.4.
Struktura skupiny
16.5.
Sociální role a jejich konflikty
16.6.
Soudržnost skupiny a její podmínky
16.7.
Vedení skupin
16.8.
Způsob řízení skupiny
17.
Etika, základní pojmy
17.1.
Základní pojmy etiky
17.2.
Vývoj etických názorů
18.
Poruchy psychických procesů a stavů
18.1.
Psychické jevy
18.2.
Psychické procesy
18.2.1.
Vnímání
18.2.2.
Myšlení
18.2.3.
Paměť, zapomínání
18.3.
Psychické stavy
18.3.1.
Pozornost
18.3.2.
Nálady, afekty
18.4.
Dušení poruchy
19.
Eutanazie
19.1.
Vymezení
19.2.
Historie
19.3.
Současnost
19.4.
Druhy, asistovaná sebevražda
19.5.
Teorie kluzkého svahu
20.
Lidská důstojnost a zásady ochrany důstojnosti nemocného při poskytování zdravotní péče
20.1.
Respektování lidské důstojnosti v oblasti péče o nemocné
20.2.
Péče o nemocného staršího člověka a lidská důstojnost
20.3.
Co je to vlastně důstojnost člověka?
20.4.
Respektování lidské důstojnost v oblasti péče
21.
Etické problémy při ošetřování nemocného v séniu
21.1.
Etické problémy ve zdravotní péči
21.2.
Senioři a násilí
22.
Domácí násilí
22.1.
Znaky domácího násilí
22.2.
Týrané a zneužívané děti
22.3.
Fyzické týrání
22.4.
Psychické týrání
22.5.
Sexuální zneužívání
23.
Etické problémy ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví
23.1.
Interrupce
23.2.
Etická problematika umělého oplodnění
24.
Deklarace práv pacientů
24.1.
Etický kodex práv pacientů
25.
Etické kodexy zdravotníků
25.1.
Cíle etických kodexů
25.2.
Listina základních práv a svobod
25.3.
Helsinská deklarace
25.4.
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
25.5.
Etický kodex práva pacientů a další
25.6.
Etický kodex sester
26.
Psychologie jako vědní disciplína
26.1.
Obecná psychologie
26.2.
Vývojová psychologie
26.3.
Sociální psychologie, patopsychologie
26.4.
Psychologie v praxi
26.4.1.
Pedagogická psychologie
26.4.2.
Klinická psychologie
26.4.3.
Psychologie práce
26.4.4.
Poradenská psychologie
27.
Determinanty vývoje psychiky, podíl dědičnosti, prostředí, růstu a výchovy na rozvoj psychiky
27.1.
Biologické
27.2.
Vnější prostředí
27.3.
Výchova a sebevýchova
28.
Období prenatální, novorozenecké, kojenecké, období batolete a předškolního věku z hlediska vývojové psychologie
28.1.
Prenatální období
28.2.
Novorozenecké období
28.3.
Kojenecké období
28.4.
Batolecí období
28.5.
Období předškolního věku
29.
Období školního věku a adolescence z hlediska vývojové psychologie
29.1.
Období školního věku
29.2.
Období dospívání – pubescence
29.3.
Období adolescence
29.4.
Resumé
30.
Problematika dospělosti, stárnutí a stáří z hlediska vývojové psychologie
30.1.
Období dospělosti
30.2.
Období stáří
30.3.
Období umírání, smrt
31.
Psychologická problematika hospitalizace a její možné důsledky
31.1.
Fáze adaptace
31.2.
Adaptace nemocného na hospitalizaci
31.3.
Formy hospitalismu u dospělých
31.4.
Vliv nemocničního prostředí na hospitalizaci
31.5.
Prevence hospitalismu
32.
Deprivace, deprivační syndrom
32.1.
Deprivace
32.2.
Deprivace biologická
32.3.
Deprivace motorická, senzorická, sociální, citová, psychická
32.4.
Syndrom citové deprivace a jeho projevy
32.5.
Důsledky deprivace
33.
Psychologické aspekty jednání s pacientem s bolestí, ve strachu a úzkosti, s pocity nejistoty a méněcennosti
33.1.
Strach a úzkost
33.2.
Jednání s pacientem ve strachu a úzkosti
33.3.
Bolest
34.
Psychoterapie, produktivní a neproduktivní chování
34.1.
Psychoterapie
34.1.1.
Kritéria užití psychoterapie
34.1.2.
Formy psychoterapie
34.1.3.
Prostředky psychoterapie
34.2.
Produktivní a neproduktivní chování
34.2.1.
Pravidla produktivního chování
34.2.2.
Charakteristika neproduktivního chování
35.
Ochrana lidských práv a důstojnosti člověka
35.1.
Historie
35.2.
Zdravotnická dokumentace
35.3.
Ochrana lidských práv a důstojnosti člověka
35.4.
Etický kodex sester
36.
Psychologická problematika umírání a smrti
36.1.
Umírání a smrt
36.2.
Pitva
36.3.
Hospic a pravidla hospicové péče
36.4.
Péče o umírajícího
36.5.
Péče o mrtvé tělo
37.
Rodina
37.1.
Rodina
37.2.
Vývoj manželství
37.3.
Funkce rodiny
37.4.
Dvojkariérová rodina

Úryvek

"1. KOMUNIKACE JAKO FORMA SOCIÁLNÍ INTERAKCE
Sociální interakce = proces spočívající v působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu
Reagování lidí na sebe navzájem, probíhá kdykoliv se s někým setkáme
• může mít podobu verbální i neverbální
• Jde o jakoukoli formu setkání mezi jedinci
• působení vyvolává reakci
Druhy sociální interakce
• přímá interakce: uskutečňuje se přímým kontaktem tváří v tvář
• nepřímá interakce: probíhá zprostředkovaně třetí osobou či komunikačními prostředky - např. médii či mluvčími
• záměrná interakce: úsilí, nejčastěji rodičů a učitelů, ovlivňovat, vyučovat a vychovávat dítě
• nezáměrná interakce: probíhá každodenním vlivem osob v neformálních situacích, kdy jedinec pozoruje sociální model a s ním se ztotožňuje
Chyby v sociální interakci
• haló efekt: zaujmutí postoje k člověku dle jednoho převažujícího rysu - např. špatné známky, neupravenosti
• první dojem: zmýlení prvním osobním kontaktem - např. z upravenosti vyvozujeme dokonalost i v chování
• efekt sociálního postavení: odlišnost chování k lidem z vyšší a nižší společnosti - např. profesor vzbuzuje větší důvěru než jeho asistent
• projekce: promítání sebe sama do druhého - např. rodiče své sny promítají do dětí
• předsudky a stereotypy: zaběhnuté nepravdivé názory zkreslující skutečnost - např. zkreslený pohled na Němce přenášený z druhé světové války
Utváření sociálních vztahů
• Nejvýznamnější ze skupin utvářející člověka je RODINA, formuje sociální osobnost již od raného dětství
• Za prvotní fázi sociální interakce lze považovat vztah matky a dítěte
• Dítě se dozvídá svou sociální úlohu, s ní se ztotožňuje a setkává se s reakcemi na své projevy a samo nějakým způsobem reaguje"

Poznámka

Vypracované otázky ke státním závěrečným zkouškám z behaviorálních věd na Vysoké škole zdravotnické.
Zpracováno formou odrážek, důležité informace jsou značeny tučně, podtržením či kurzívou. Jednotlivé otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23820
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse