Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Boží Dar jako příklad úspěšně se rozvíjejícího města - bakalářská práce

Boží Dar jako příklad úspěšně se rozvíjejícího města - bakalářská práce

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce bylo nalezení a zhodnocení faktorů, které jsou příčinou rychlého a úspěšného rozvoje města Boží Dar. Celý text se opírá o několikastupňové interview se starostou města ing. Janem Horníkem, místostarostou Jaroslavem Formáčkem a dalších aktérů města a také o městskou dokumentaci. Provedena je analýza území Božího daru a nástrojů a technik, které efektivně využívá ke svému rozvoji. Dále jsou identifikovány finanční zdroje města, popsána je jeho současná situace a spolupráce s jinými obcemi. Rovněž je představeno množství úspěšně realizovaných projektových záměrů. Závěr práce se věnuje celkovému zhodnocení zjištěných údajů ohledně rozvoje Božího Daru.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kapitola 1
2.1
Metodika práce
2.2
Obec – základní článek územní samosprávy
3.
Kapitola 2 - Situační analýza města Boží Dar
3.1
Vymezení území
3.2
Historie
3.3
Obyvatelstvo a sídelní struktura
3.3.1
Populační vývoj
3.3.2
Věková struktura
3.3.3
Národnostní struktura
3.4
Hospodářství a rozvojový potenciál území
3.4.1
Ekonomická struktura
3.4.2
Průmysl, obchod a služby
3.4.3
Kulturní zařízení, média a informace
3.4.4
Webcam
3.5
Občanská vybavenost
3.5.1
Místní správa
3.5.2
Školství
3.5.3
Organizace, sdružení a spolky
3.6
Cestovní ruch
3.6.1
Sport
3.6.2
Turistika
3.6.3
Cykloturistika
3.7
Kulturně-historické památky a atraktivity
3.8
Vnější vztahy
3.8.1
Členství Božího Daru v mikroregionech a sdruženích
3.8.2
Přeshraniční spolupráce
4.
Kapitola 3 - Analýza faktorů úspěšného rozvoje města
4.1
Start úspěšného rozvoje
4.2
Starosta města a jeho role v místním rozvoji
4.2.1
Starosta obce očima Jana Nováka
4.3
Hospodaření města
4.3.1
Hospodaření s majetkem města
4.3.2
Podnikání města
4.4
Finanční zdroje města
4.4.1
Místní veřejné rozpočty
4.4.2
Státní rozpočet
4.4.3
Finanční zdroje Evropské unie
4.5
Spolupráce Božího Daru s ostatními obcemi
5.
Kapitola 4 - Zhodnocení současné situace města
5.1
Zhodnocení finanční situace města Boží Dar
5.2
Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza)
6.
Kapitola 5 - Návrh opatření na podporu dalšího rozvoje města
6.1
Zhodnocení potenciálu cestovního ruchu
6.2.
Podpora rozvoje cestovního ruchu a místní ekonomiky - návrhy opatření
6.2.1
Obnova a údržba památek a jejich využití v cestovním ruchu
6.2.2
Výstavba a modernizace infrastruktury pro cestovní ruch
6.2.3
Rozvoj služeb a marketingu v cestovním ruchu
6.2.4
Rozvoj spolupráce v cestovním ruchu
6.3
Rozvoj lidských zdrojů a občanské vybavenosti
6.3.1
Výstavba, obnova a údržba zařízení občanské vybavenosti
6.3.2
Rozvoj společenského a kulturního života, spolková činnost
6.4
Zlepšování kvality životního prostředí
6.4.1
Zkvalitňování životního prostředí, revitalizace krajiny
6.4.2
Využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie
6.4.3
Obnova a výstavba dopravní a technické infrastruktury
6.4.4
Budování, značení a propojování turistických tras
7.Kapitola 6 - Závěr
8.
Kapitola 7 - Shrnutí
9.
Přehled použité literatury
10.
Příloha: Přehled projektů spolufinancovaných z fondů EU do r. 2007
10.1
Program Phare - neinvestiční projekty
10.2
Program Phare - investiční projekty
10.3
Společný regionální operační program – SROP
10.4
Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
10.5
Program Fondu malých projektů Iniciativy Společenství Interreg IIIA

Úryvek

"1.2 Obec – základní článek územní samosprávy
V České republice došlo k obnově územní samosprávy v roce 1990 přijetím Ústavy ČR a zákona o obcích (obecním zřízení). Tímto bylo potvrzeno právo občanů na územní samosprávu. Obce se staly základním územním samosprávným celkem, jsou spolu s kraji jsou samostatným právním a ekonomickým subjektem, právnickou osobou, resp.veřejnoprávní korporací. Postavení obce ve veřejné správě je stále významnější, což je výsledkem dlouhodobě probíhající decentralizace kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování stále více druhů veřejných statků pro obyvatelstvo ze státu na územní samosprávu.
Obec plní vlastní samosprávnou funkci, tzv. samosprávnou působnost v záležitostech, o kterých může samostatně rozhodovat, má určité zákonem upravené pravomoci. Obec, jako územní společenství občanů má právo na samosprávu, právo rozhodovat v mnoha oblastech veřejné správy. Právo na místní samosprávu je zakotveno v Evropské chartě místní samosprávy.
Obec se rozkládá na jednom nebo několika katastrálních územích, je začleněna do územního obvodu vyššího územního samosprávného celku - kraje. Rozlišujeme druhy obcí: obce, města, obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností a statutární města. Pro ČR je typická rozdrobenost obcí, po roce 1990 došlo v mnoha případech k rozdělení dříve tzv. střediskových obcí, došlo tak k zmnožení obcí s malým počtem obyvatel. Tato velikostní struktura obcí v ČR je v rozporu s centralizačními tendencemi ve většině zemí Evropské unie. Existence velkého počtu malých obcí je z ekonomického hlediska neefektivní. Převaha malých obcí v praxi způsobuje těmto obcím problémy v kvalitním zajišťování jejich samostatné působnosti, zejména v oblasti zajišťování lokálních veřejných statků, poněvadž disponují malým objemem finančních prostředků ve svém rozpočtu. [1]
Město Boží Dar i přes tuto teorii dosahuje v místním rozvoji obrovských úspěchů. V bakalářské práci budou odhaleny a analyzovány faktory, které jsou příčinou tohoto úspěchu a mohou být návodem pro efektivní řízení malých obcí.

Kapitola 2 - Situační analýza města Boží Dar
2.1 Vymezení území
Boží Dar je nejvýše položené horské město střední Evropy, které se nachází v západní části Krušných hor ve výšce 1028 m n.m. Je situováno v nejsevernějším cípu Karlovarského kraje v oblasti „trojmezí“, kde tento územně samosprávný celek hraničí s Ústeckým krajem a německým Svobodným státem Sasko. Je vzdáleno 1 km od státních hranic se Spolkovou republikou Německo – Oberwisenthal . Je ústřední křižovatkou na hřebeni Krušných hor, leží pod nejvyšší horou Krušných hor Klínovcem (1244 m n. m.) a Božídarským Špičákem. Podle počtu obyvatel se 185 trvale žijícími obyvateli, je Boží Dar druhým nejmenším městem v Česku.
Jeho význam určovala vždy spíše strategická poloha než počet obyvatel. U města Boží Dar leží největší Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště v Krušných horách, na jejímž území se nachází přírodovědné naučné stezky Božídarské rašeliniště a Blatenský příkop. Boží Dar je významným centrem zimních a letních sportů."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky, rozsah čistého textu je cca 39 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21917
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse