Cena


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na cenu. Rozebírá vše, co se týče ceny neboli cíle, metody a strategie při stanovení ceny a nakonec se zabývá i slevami.

Obsah

1.
Cíle při stanovení ceny
2.
Metody stanovení ceny
3.
Strategie stanovení ceny
4.
Slevy

Úryvek

"Je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodaný výrobek či službu
- Je to jediná část mark. mixu, která přináší podniku nějaký úžitek – tržby
- Určuje, co podnik ze své činnosti na trhu získá
- Množství zboží, které zákazníci kupují, závisí na jeho ceně

- Cena má různý význam pro různé skupiny lidí : a) Vysoká cena : - Výrobek kupuje málo lidí
- Zákazníky, kteří preferují kvalitu
b) Nízká cena : - Některé zákazníky odradí kvalita
- Přiláká nízko příjmové kupující

-Cena je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku po zboží

-Cíle při stanovení ceny : - Podnik vychází z krátkodobých a dlouhodobých cílů podniku
- Důležitým faktorem je zda se jedná o výrobek nový nebo o výrobek
v určité fázi životního cyklu
- Při stanovení ceny se vychází z kombinace několika cílů

- Cíle : 1) Maximalizace zisku : - Tento cíl může být krátkodobý nebo dlouhodobý
- Cena je stanovena tak aby zabezpečila maximální celkové tržby
z prodeje vzhledem k nákladům vloženým do výroby

2) Získání tržního podílu : - Dlouhodobá ziskovost je zajištěna dosažením dominantního
postavení na trhu
- Tento cíl bývá stanoven v počátečních fázích životního cyklu
- Počáteční nízkou cenou získá podnik velký tržní podíl, cílem je
odradit konkurenci = V budoucnu dlouhodobé dosažení zisku
- Podnik musí mít dostatečné finanční zázemí

3) Růst objemu prodeje : - Jedná se o krátkodobý cíl, který je spojený například s prod.
Nadbytečných nebo sezónních zásob = uvolnění prostoru

4) Návratnost investic : - Je dlouhodobým cílem
- Je součásti podnikatelské analýzy
- Porovnává se návratnost investice s jedním umístěním na trhu

5) Špičková kvalita : - Cílem je dosažení vedoucího postavení na trhu v kvalitě výrobku
- Cena odpovídá kvalitě
- Kvalita je image podniku

6) Přežití : - Firma má nadbytek kapacity, na trhu je silná konkurence, změna tržního prostř.Metody stanovení ceny

1) Nákladově orientovaná metoda : - Vychází z nákladů a zisku
- Podnik stanoví průměrnou míru zisku (přirážku) a tu připočte
k nákladům na výrobu
- Výhody : - Jasná pravidla pro stanovení výše ceny
- Zaručuje určitou míru zisku u každého výrobku
- Nevýhody : - Neodráží reálnou situaci na trhu

2) Metoda orientovaná na konkurenci : - Orientuje se na ceny stanovené konkurencí
- Používá se v případech kdy jde firmě o udržení trž. Podílu
- Pokud chce podnik uplatnit tuto metodu musí posoudit
do jaké míry je její výrobek podobný konkurenčnímu
- Je-li výrobek podobný může podnik přijmout cenu konkur.
- Výhody : - Jednoduchost stanovení ceny
- U podobných výr. jsou citlivý na cenové rozdíly
- Nevýhody : - Nepřiblíží se ke skutečným nákladům výroby
- Konkurence nemusí stanovit cenu podle
reálné situace na trhu
- Nemusí být brány v úvahu rozdíly v
rozšiřujících efektech výtroby"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54207772a497a.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Cena_vse_o_cene.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse