Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Česká a světová historiografie - výpisky z přednášek

Česká a světová historiografie - výpisky z přednášek

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přednášky z české i světové historiografie. Obsahují chronologický přehled jednotlivých období, směrů, autorů a jejich děl. Na konci každého oddílu je uvedena doporučená literatura k danému období. Druhá část práce podrobně seznamuje s obsahem a důležitými myšlenkami knih George G. Iggerse Dějepisectví ve 20. století a Petera Burkeho Francouzská revoluce v dějepisectví.

Obsah

1.
Světová historiografie
1.1.
Řecké dějepisectví
1.1.1.
počátky
1.1.1.1.
Hésiodos
1.1.1.2.
Hekataios z Milétu
1.1.2.
Řecké klasické dějepisectví
1.1.2.1.
Hérodotos z Halikarnasu
1.1.2.2.
Thúkydidés
1.1.2.3.
Xenofón
1.1.2.4.
Polýbios z Megalopole
1.2.
Římské dějepisectví
1.2.1.
Římská historiografie
1.2.1.1.
Gaius Julius Caesar
1.2.1.2.
Gaius Sallustius Crispus
1.2.1.3.
Titus Livius
1.2.1.4.
Josephus Flavius
1.2.1.5.
Publius Cornélius Tacitus
1.2.1.6.
Gaius Suetonius Tranquillus
1.2.1.7.
Ammiánus Marcellinus
1.3.
Byzantské dějepisectví
1.3.1.
Prokopios z Caesareie
1.3.2.
Theofylaktos Simokattes
1.3.3.
Maurikios
1.3.4.
Theofanes Homologetes (Confessor)
1.3.5.
Anna Komnena
1.4.
Dějepisectví evropského středověku
1.4.1.
Eusebios z Kaisareie
1.4.2.
Aurelius Augustinus
1.4.3.
Isidor de Sevilla
1.4.4.
Widukind
1.5.
Raně novověké evropské dějepisectví. Od konce středověku do nástupu osvícenství
1.5.1.
Itálie - Florencie
1.5.1.1.
Niccolo Machiavelli
1.5.1.2.
Francesco Huicciardini
1.5.2.
Francie
1.5.2.1.
Jean Bodin
1.5.2.2.
Jacques Bossuet
1.5.3.
Anglie a Německo
1.5.4.
Polsko - slušná úroveň (až dodnes)
1.6.
Evropské osvícenské dějepisectví
1.6.1.
Francie
1.6.1.1.
Montesquieu
1.6.1.2.
Jean Jacques Rousseau
1.6.2.
Anglie
1.6.3.
Německo- základ institucionalisace dějepisectví
1.6.4.
Rusko
1.6.5.
Polsko
1.6.6.
Itálie
1.6.6.1.
Giam Battista Vico
1.7.
Evropské romantické dějepisectví
1.7.1.
liberální, konzervativní
1.7.2.
Německo - intelektuální rozkvět (Goethe, Lessing, Schiller); filosofie (Kant, Hegel, Johan Gottfried Herder)
1.7.3.
Francie - klíčové téma - Francouzská revoluce
1.7.4.
Polsko
1.7.5.
Rusko
1.8.
Evropské pozitivistické dějepisectví
1.8.1.
literární a konzervativní dějepisectví (Německo, Francie, Anglie, Amerika, Polsko, Rusko, Švýcarsko)
1.9.
Světová historiografie 1. pol. 20. st.
1.9.1.
Německo - historie - podpora politických cílů a trendů
1.9.2.
Francie (Annales, Postmoderna)
1.9.3.
Významní historikové z ostatních států (Benedetto Croce, Johann Huizinga, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno)
1.10.
Světové dějepisectví po 2. sv. válce
1.10.1.
současné dějepisectví
1.10.1.1.
Škola Annales a její východiska
1.10.1.2.
Německo, Francie, Anglie, Rusko,
2.
Česká historiografie
2.1.
České dějepisectví doby předhusitské
2.1.1.
Kroniky
2.2.
České reformační a humanistické dějepisectví doby předbělohorské
2.2.1.
Doba husitská a pohusitská
2.2.1.1.
Vavřinec z Březové
2.2.1.2.
Mikuláš Biskupec z Pelhřimova
2.2.1.3.
Václav Hájek z Libočan
2.2.2.
Bratrské dějepisectví
2.3.
České barokní dějepisectví
2.3.1.
Exulantská větev
2.3.1.
1. Pavel Stránský ze Zapské stránky
2.3.1.1.2.
Jan Ámos Komenský
2.3.2.
Domácí větev
2.3.2.1.
Bohuslav Balbín
2.4.
České osvícenské dějepisectví
2.4.1.
osvícenská historiografie
2.4.1.1.
Mikuláš Adaukt Voigt
2.4.1.2.
František Martin Pelcl
2.4.1.3.
Ignác Cornova
2.4.1.4.
Josef Dobrovský
2.5.
České romantické / obrozenecké dějepisectví
2.5.1.
Romantická historiografie
2.5.1.1.
František Palacký
2.5.1.2.
Pavel Josef Šafařík
2.5.1.3.
Karel Jaromír Erben
2.5.1.4.
Jan Erazim Vocel
2.5.1.5.
Antonín Springer
2.6.
České liberální a konzervativní dějepisectví. České dějepisectví na přechodu od romantismu k positivismu
2.6.1.
Wáclaw Wladivoj Tomek
2.6.2.
Antonín Gindely
2.6.3.
Josef Emler
2.7.
České positivistické dějepisectví
2.7.1.
Zakladatelská generace Gollovy školy
2.7.1.1.
Jaroslav Goll
2.7.1.2.
Antonín Rezek
2.7.3.
Ernst Denis
3.
Georg Gerson Iggers: Dějepisectví ve 20. Století, Praha 2002
3.1.
Úvod
3.2.
Raná fáze: ustavení historie jako profesionální disciplíny
3.2.1.
Klasický historismus jako vzor historického bádání
3.2.2.
Krize klasického historismu
3.2.3.
Německé hospodářské a sociální dějiny a počátky historické sociologie
3.2.4.
Americká tradice sociálních dějin
3.3.
Střední fáze: výzva sociálních věd
3.3.1.
Francie: škola Annales
3.3.2.
Kritická teorie a sociální dějiny: „Historická sociální věda“ ve Spolkové republice Německo
3.3.3.
Marxistická historická věda: od historického materialismu ke kritické antropologii
3.4.
Dějepisectví a postmoderní výzva
4.
Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004
4.1.
„Starý režim“ v dějepisectví a jeho kritici
4.2.
Zakladatelé: Lucien Febvre a Marc Bloch
4.3.
Éra Fernanda Braudela
4.4.
Třetí generace
4.5.
Annales v globální perspektivě

Úryvek

"LOGOGRAFOVÉ (6/5. ST. PŘ. KR.)
- logos (= rozum), grafém (= znak)
- poutníci, cestovatelé chodící od města k městu, od osady k osadě; vyprávějí, co vše viděli, mnohé z toho zapisují
- 1. klasičtí řečtí dějepisci, osobnosti především z politiky, „muži života“
- Co zapisovali?
- genealogie (rodokmeny, rodopisy - vyrovnávání s mýtem, výklad původu bohů)
- chronologie (př. sled králů ve Spartě atd.)
- periegésis (záznamy zážitků z cest, cestopisy)
- tiseis (zážitky spojené se zakládáním nových měst a osad); Řekové dosáhli ohromné kolonizace
- historie (klasické vyprávění o různých událostech, dominují válečné události, řecko-perské války)
5. st. př. Kr. - skutečný vývoj dějepisectví: neřeší metodu, je to krásné vyprávění (definice Aristotelova); propojení historie, geografie, etnografie; fascinace dramatem a řečnickým uměním; oslava velkých činů
Hekataios z Milétu - logograf; „praotec historie“; společný jmenovatel - etika
Periegésis (Cesty po světě / Řecku) - líčí východní středomoří; dominuje geografie (zakladatel popisného zeměpisu)
Genealogie - vyrovnání s mýty, bohy; rozum; lidé (aristokracie); kritický k mýtům („nechce věřit všemu, co se povídá“)

ŘECKÉ KLASICKÉ DĚJEPISECTVÍ
Hérodotos z Halikarnasu (485 - 420) = otec dějepisu (Cicero), z dnešního Turecka, iónské prostředí
- zakladatel NARATIVNÍHO (vyprávěcího, popisného, kronikářského) DĚJEPISECTVÍ, čistý typ
- vývoj dlouhá staletí (konec v osvícenství)
- z aristokratické rodiny - zapletena v povstání; vyhnanství ostrov Samos; návrat; odchod do Athén
- silně ovlivněn - Periklova doba v Athénách - zde předčítá (kol. 430 př. Kr.); poznává dramatika Sofokla; zaznamenával zážitky a zapisoval je
- hodně cestoval (Babylónie - Eufrat a Tigris, Černomoří (Skýtové), Egypt - pyramidy, Egejské moře), skončil v Itálii - Túrie, dn. Brindisi (tam umírá)
Historia apodexis (Výsledek zkoumaného, = Dějiny, Múzy) - okouzlen proměnlivostí světa
- 9 částí; první 4 knihy - okolní dějiny (jedna kniha o Egyptě); 2. část - (5- 9 kniha) - řecko- perské války
- umělecké (spousta pohádek, pověstí a novel); víra v božstva (rozhodující zásah bohů)
1. filosof dějin
1) vize civilizačního střetu západu (Řekové) × východu (barb. Peršané)
- v moderní době umocnění: západ × východ ... dnes: západní civilizace × orientální civilizace (islám)
2) k udržení světa je nutná rovnováha X porušení → krize, katastrofa; řeší to bohové → porušitele srazí ranou do propasti"

Poznámka

Text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18936
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse