Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Český jazyk - maturitní otázky

Český jazyk - maturitní otázky

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z 28 přehledně a přístupně zpracovaných maturitních otázek z českého jazyka. Jednotlivé otázky se soustředí na historický vývoj, slovní zásobu, mluvnici a stylistiku češtiny či její pravopis. Seznamují s kategoriemi podstatných jmen a sloves, slovními druhy, spisovným a nespisovým jazykem, funkčními styly a jejich útvary, jazykovědou, vývojem češtiny, znaky poezie a dramatu i mnoha dalšími tématy, jejichž plný výčet je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Substantiva v českém jazyce
1.1.
Kategorie podstatných jmen
1.1.1.
Kategorie pádů
1.1.2.
Kategorie jmenného čísla
1.1.3.
Kategorie jmenného rodu
1.1.4.
Kategorie jmenného vzoru
2.
Spisovný jazyk a jeho užití
3.
Žánry lidové slovesnosti
3.1.
Lidová slovesnost
3.2.
Přísloví, pranostika a další
3.3.
Pohádka
3.4.
Pověst
3.5.
Balada
4.
Obohacování slovní zásoby českého jazyka
4.1.
Lexikologie a změna slovního významu
4.2.
Tvoření slov
4.2.1.
Odvozování
4.2.2.
Skládání
4.2.3.
Tvoření zkratek a zkratkových slov
4.3.
Spojování slov v sousloví
4.3.1.
Univerbalizace a multiverbalizace
4.4.
Přejímání slov z cizích jazyků
5.
Substantiva v českém jazyce
5.1.
Kategorie podstatných jmen
5.1.1.
Kategorie pádů
5.1.2.
Kategorie jmenného čísla
5.1.3.
Kategorie jmenného rodu
5.1.4.
Kategorie jmenného vzoru
6.
Základní znaky poezie
6.1.
Poezie a básnické prostředky
6.2.
Členění básně
6.3.
Rytmus, rým
6.4.
Lyrika
7.
Vypravování
7.1.
Vypravování
7.2.
Vyprávěcí postup
7.3.
Řeč vypravěče a postav
7.4.
Jazyk vyprávění
8.
Odlišení humoru, ironie, satiry, sarkasmu a grotesky
9.
Změny slovního významu
9.1.
Zachování, zužování a rozšiřování významu
9.2.
Pojmenování pomocí změn slovního významu
9.2.1.
Primární a sekundární význam
9.2.2.
Metafora
9.2.3.
Metonymie
9.2.4.
Hyberbola, ironie, eufemismus
10.
Slovní zásoba českého jazyka
10.1.
Slovní zásoba a lexikální jednotky
10.2.
Aktivní a pasivní slovní zásoba
10.3.
Typy slovníků českého jazyka
10.3.1.
Slovník a uspořádání hesel v něm
10.3.2.
Známé slovníky
11.
Administrativní styl
11.1.
Znaky
11.2.
Útvary
11.2.1.
Žádost
11.2.2.
Životopis
11.2.3.
Posudek
12.
Slovní přízvuk v češtině
13.
Umělecký styl
14.
Jazykové skupiny v Evropě
14.1.
Jazyková skupina a indoevropské jazyky
15.
Nespisovná čeština a její útvary
15.1.
Spisovný jazyk
15.2.
Nespisovný jazyk
15.2.1.
Teritoriální
15.2.2.
Sociální
16.
Slovesa v češtině
16.1.
Kategorie sloves
16.1.1.
Kategorie osob a čísla
16.1.2.
Kategorie času
16.1.3.
Slovesný způsob
16.1.4.
Slovesný vid
16.1.5.
Slovesný rod, třída a vzor
16.2.
Syntaktický rozbor
17.
Publicistický styl a jeho základní útvary
17.1.
Znaky
17.2.
Tisk a jeho členění
17.3.
Fejeton
17.4.
Reportáž
17.5.
Interview
17.6.
Nástěnné noviny, kritika, esej
18.
Styl projevů mluvených a psaných
18.1.
Projev písemný
18.2.
Projev ústní
19.
Zájmena, číslovky a neohebné slovní druhy
19.1.
Zájmena a jejich druhy
19.2.
Číslovky a jejich druhy
19.3.
Příslovce, jejich funkce a druhy
19.4.
Předložky
19.5.
Spojky
19.6.
Částice
19.7.
Citoslovce
20.
Vývoj češtiny ve vztahu k vývoji společnosti
20.1.
Latina a staroslověnština
20.2.
Rozvoj češtiny od 14. století
20.3.
Humanismus, baroko
20.4.
Národní obrození
20.5.
19. a 20. století
21.
Základní pojmy dramatického umění
21.1.
Drama, jeho formy a útvary
21.2.
Osoby kolem divadla
21.3.
Další pojmy
22.
Skladba
22.1.
Základní pojmy
22.2.
Věta jednoduchá
22.2.1.
Přísudek
22.2.2.
Podmět
22.2.3.
Přívlastek
22.2.4.
Přístavek
22.2.5.
Předmět, příslovečné určení, doplněk
22.3.
Souvětí
22.3.1.
Věta hlavní a vedlejší
22.3.2.
Vztahy mezi souřadně spojenými větami
22.3.3.
Zvláštnosti ve skladbě
22.3.4.
Algoritmus určování
23.
Vztahy ve slovní zásobě
23.1.
Polysémie
23.2.
Homonymie
23.3.
Synonymie
23.4.
Antonymie
24.
Principy třídění slov na slovní druhy
24.1.
Tvarosloví
24.2.
Algoritmus určování slovních druhů
24.2.1.
Ohebné
24.2.2.
Neohebné
25.
Jazykové prostředky historické prózy
26.
Jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura
26.1.
Jazykověda a její disciplíny
26.2.
Hlavní zásady jazykové kultury
27.
Funkční styly
28.
Typy českého pravopisu
28.1.
Primitivní, diakritický, spřežkový
28.2.
Bratrský

Úryvek

"1.
SUBSTANTIVA V ČESKÉM JAZYCE

Kategorie podstatných jmen

1) KATEGORIE PÁDŮ
 vyjadřuje závislost či nezávislost jména na jiném slově ve větě a vztahy mezi slovy, první pád je nezávislý. Určujeme funkci syntaktickou (pád patří k větnému členu) a věcný význam (věcné sémantické vyjádření něčeho)
a) Funkce sémantická:
1. pád = pád podmětu
2. pád = pád neshodného přívlastku i předmětu
4. pád = pád předmětu
5. pád = oslovení - samostatný větný člen

b) Věcný význam:
1. pád = pád původce děje
2. pád = pád přivlastňovací (kniha mého otce)
4. pád = pád cíle děje (něco je zasaženo dějem)

2. pád
 původce děje (kázání Jana Husa)
 cíl děje (upálení Jana Husa)
 význam částečnosti (hrnek mléka, sklenice vody)
 význam vlastnosti (muž vysoké postavy)
 význam srovnání (silnější tebe)

2) KATEGORIE JMENNÉHO ČÍSLA
 vyjadřuje protiklad u jmen a protiklad mezi jediností (jeden) a mnohostí (dva a více)
(stará čeština měla ještě navíc třetí číslo tzv. duál = dvojné číslo - párové předměty, duál zaniká ovšem zůstávají některé tvary - párové součásti lidského těla (nohy, oči, uši))
Výjimky:
a) pomnožná = tvar množného čísla vyjadřující jedinost
b) hromadná = tvar jednotného čísla vyjadřující mnohost, větší počet chápán jako celek (uhlí, dříví, listí)
c) látková = nečleněné nebo nečlenitelné předměty (mouka, krupice), mnohost se tvoří opisem (tři sáčky mouky)

3) KATEGORIE JMENNÉHO RODU
 výhradně podstatná jména; přídavná jména přijímají rod od podstatného jména
Výjimky:
a) podstatná jména obourodá (současně mají dva rody - mužský i ženský) - zdrobněliny některých vlastních jmen (Míša, Stáňa, Zdena; rez)
b) střet rodu mluvnického (m-ž-s) a k němu přiřazeného přirozeného rodu (m-ž) z biologického hlediska (neživé věci nemají přirozený rod)
 názvy mláďat (hříbě, kuře, dítě) = mluvnicky - střední, přirozený - ?,
 kámen = mluvnicky - mužský, přirozený - ? (neživé věci nemají přirozený rod)
c) kategorie životnosti (jen u mužského rodu, teoreticky by měl být i u ženského)
mluvnická - závisí na koncovkách
biologická - opravdová životnost

4) KATEGORIE JMENNÉHO VZORU
vzor - vybírán jazykovědci, na základě domluvy
pravidla domluvy
1) vysoká frekvence užívání
2) naprosto slohově neutrální a spisovné
naprosto pravidelné (žádné dvojtvary...)"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně nebo kurzívou.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
Oddíl Substantiva v českém jazyce je v práci obsažen dvakrát.
Jednotlivé otázky jsou vypracovány v nestejném rozsahu od 1/3 strany do 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23011
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse