Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Český jazyk, mluvnice - soubor maturitních otázek

Český jazyk, mluvnice - soubor maturitních otázek

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný komplet maturitních otázek z mluvnické části českého jazyka. Text pouze heslovitě seznamuje s druhy jazyků, lexikologií a slovní zásobou. Zabývá se slovem a jeho významem. Charakterizuje jednotlivé slovní druhy. Vysvětluje nejen základní principy českého pravopisu a interpunkci ve větách, ale také větnou skladbu a větné členy. Závěrečné otázky se věnují stylistice a jednotlivých stylům.

Obsah

1.
Indoevropské jazyky a zařazení češtiny
1.1.
Různé jazykové rodiny
1.2.
Indoevropské jazyky
1.3.
Slovanské jazyky
1.4.
Vývoj češtiny
2.
Čeština - národní jazyk Čechů
2.1.
Národní jazyk
2.2.
Jazyková kultura
2.3.
Útvary národního jazyka a slovní zásoba
3.
Lexikologie
3.1.
Lexikologie = nauka o slovní zásobě
3.2.
Typy slovníků
3.3.
Obohacování slovní zásoby
4.
Slovní zásoba z hlediska stylistického a rozšiřování slovní zásoby
4.1.
Slovní zásoba
4.2.
Přejímání slov mezinárodních a z cizích jazyků
5.
Slovo a jeho význam
5.1.
Významové vztahy mezi slovy
5.2.
Změny slovního významu
5.3.
Tvoření sousloví
6.
Substantiva (podstatná jména)
6.1.
Pojmy
6.2.
Druhy substantiv
6.3.
Skloňování
6.4.
Zvláštnosti
7.
Adjektiva (přídavná jména)
7.1.
Pojmy
7.2.
Druhy adjektiv
7.3.
Skloňování
7.4.
Stupňování
8.
Pronomina a numeralia (zájmena a číslovky)
8.1.
Pojmy u zájmen
8.2.
Druhy zájmen a jejich skloňování
8.3.
Pojmy u číslovek
8.4.
Druhy číslovek a jejich skloňování
9.
Verba (slovesa)
9.1.
Pojmy
9.2.
Typy sloves
9.3.
Slovesné tvary
9.4.
Mluvnické kategorie sloves
10.
Tvarosloví - slova neohebná
10.1.
Adverbia (příslovce)
10.2.
Prepozice (předložky)
10.3.
Konjunkce (spojky)
10.4.
Interjekce (citoslovce)
10.5.
Partikule (částice)
11.
Základní principy českého pravopisu
11.1.
Vývoj češtiny
11.2.
Grafická stránka jazyka
11.3.
Pravidla českého pravopisu
12.
Interpunkce ve větě jednoduché
12.1.
Stavba věty jednoduché
12.2.
Volně připojené větné členy
12.3.
Zvláštnosti větného rozboru
13.
Interpunkce v souvětí
13.1.
Stavba souvětí
13.2.
Souvětí souřadné
13.3.
Souvětí podřadné
13.4.
Složitější souvětí
14.
Skladba (syntax)
14.1.
Věty podle postoje mluvčího
14.2.
Věty kladné a záporné
15.
Větné členy - základní
15.1.
Podmět (subjekt)
15.2.
Přísudek (predikát)
15.3.
Věty podle členitosti
16.
Větné členy - rozvíjející
16.1.
Přívlastek
16.2.
Předmět
16.3.
Příslovečné určení
16.4.
Doplněk
17.
Souvětí souřadné
17.1.
Významové vztahy mezi hlavními větami
18.
Souvětí podřadné
18.1.
Druhy vedlejších vět
19.
Stylistika
19.1.
Styl projevů mluvených a písemných
19.2.
Funkční styly spisovného jazyka
19.3.
Slohové postupy a útvary
20.
Styl prostě sdělovací
21.
Styl administrativní
22.
Popis, druhy popisu a charakteristika
23.
Styl odborný
24.
Styl publicistický
25.
Styl umělecký, vypravování

Úryvek

"1. INDOEVROPSKÉ JAZYKY A ZAŘAZENÍ ČEŠTINY

s. 7 - 9
1. RŮZNÉ JAZYKOVÉ RODINY
Indoevropská jazyková rodina, ugrofinská (maďarština, finština…), altajská (turečtina…), korejština, čínština,
japonština, austroasijská jazyková rodina ( vietnamština), jazyky africké, kavkazské aj.


2. INDOEVROPSKÉ JAZYKY
- indické - albánština a arménština
- íránské - keltské
- řečtina - italické jazyky (latina) a románské
- germánské - baltské
- slovanské
s.8
3. SLOVANSKÉ JAZYKY
- západoslovanské (čeština, slovenština, polština…)
- východoslovanské (ruština…)¨
- jihoslovanské ( srbochorvatština, bulharština … a také již nepoužívaná staroslověnština)

s. 8 - 9
4. VÝVOJ ČEŠTINY
- od praslovanštiny k češtině (hláskové rozdíly, hláskoslovné změny, vývoj)


2. ČEŠTINA – NÁRODNÍ JAZYK ČECHŮ

s. 7, 11 – 13
1. NÁRODNÍ JAZYK
- základní znak národa
- historický jev
- výraz národní jednoty
mateřský jazyk
jazyková norma
kodifikace

2. JAZYKOVÁ KULTURA
- úroveň vyjadřování
- součást kultury
- všechny styly, projevy mluvené i psané
- projev vlastností a charakteru člověka
- školní výchova a četba…, odpovědnost každého člověka
- požadavky : správnost, vhodnost a vytříbenost, přiměřenost, srozumitelnost a jasnost, výstižnost, působivost a přesvědčivost, pestrost

3. ÚTVARY NÁRODNÍHO JAZYKA A SLOVNÍ ZÁSOBA s. 25
a.) Spisovná slova
- běžná (neutrální)
- hovorová
- knižní
- odborná (termíny)
- básnická (poetismy)
b.) Nespisovná slova
- obecná čeština
- nářečí (dialektismy, oblastní regionalismy)
- profesionální (mluva určitého povolání, oboru)
- slangová
- argotická"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18484
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse