Cestovní ruch


Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Přednášky a učební texty z předmětu Cestovní ruch a destinační management podávají ve svém úvodu definici cestovního ruchu a popisují jeho specifika, vývojové trendy či faktory rozmístění. Poté se zabývají problematikou trhu cestovního ruchu, provozováním cestovních kanceláří a agentur a produktem cestovního ruchu. Rozsáhlý prostor poté patří destinačnímu marketingu a managementu a závěr přednášek se věnuje souvislostem udržitelného rozvoje a cestovního ruchu. Dostačující také ke zkoušce.

Obsah

1.
Definice cestovního ruchu
2.
Návštěvník
3.
Destinační management
4.
Typologie cestovního ruchu
5.
Formy cestovního ruchu
6.
Specifika cestovního ruchu
7.
Motivy a vývoj cestování
8.
Znaky současného cestovního ruchu
9.
Klíčové trendy cestovního ruchu ve světě
10.
Činitelé ovlivňující rozvoj a rozmístění cestovního ruchu
10.1.
Selektivní faktory
10.2.
Lokalizační podmínky
10.3.
Realizační podmínky
11.
Rajonizace cestovního ruchu v České republice
12.
Turistické regiony a turistické oblasti v České republice
13.
Ubytovací služby
14.
Hotelnictví
15.
Revenue management
16.
Dopravní služby
17.
Trh cestovního ruchu: specifika, subjekt a objekt
18.
Poptávka a nabídka na trhu cestovního ruchu
19.
Cestovní agentura a kancelář
20.
Provozování cestovní kanceláře a agentury
21.
Legislativní podmínky a trh cestovního ruchu
22.
Orgány koordinace cestovního ruchu v České republice
23.
Služby a produkty cestovního ruchu
24.
Regionální produkt v cestovním ruchu
25.
Vývoj nového produktu
26.
Distribuce produktu
27.
Marketing v cestovním ruchu a jeho specifika
28.
Marketingový mix v cestovním ruchu
29.
Problémy uplatňování marketingových strategií v cestovním ruchu
30.
8P
31.
Destinační marketing a management
31.1.
Destinační strategie
31.2.
Destinace na úrovni regionů a míst
31.3.
Destinační marketing a management
31.4.
Cíle marketingových destinací
31.5.
Destinační marketing
31.5.1.
Formulace vize
31.5.2.
Segmentace trhu
31.5.3.
Identifikace tržních příležitostí
31.5.4.
Umisťování destinace na trhu cestovního ruchu
31.5.5.
Strategie značky
31.5.6.
Image destinace
31.6.
Problémy a přístupy marketingu destinací
31.7.
Role symbolů
31.8.
Destinační management
31.8.1.
Pojem destinační management
31.8.2.
Obecné principy
31.8.3.
Přínosy destinačního managementu
31.8.4.
Proces řízení destinace
31.8.5.
Fáze budování destinačního managementu
32.
Udržitelný rozvoj a cestovní ruch
32.1.
Vlivy cestovního ruchu na životní prostředí
32.2.
Vliv na krajinu
32.3.
Vlivy na socioekonomické prostředí
32.4.
Sociální efekty
32.5.
Kulturní efekty
32.6.
Vlivy na ekonomiku a infrastrukturu
32.7.
Udržitelný rozvoj
32.8.
Koncept životního cyklu destinace
32.9.
Koncept únosné kapacity území
32.10.
Potenciál cestovního ruchu
32.11.
Environmentálně příznivé formy cestovního ruchu
32.12.
Venkovský turismus a agroturismus

Úryvek

"Cestovní ruch
- Původně jiný význam pro cestování
Dnes výrazný společensko-ekonomický fenomén
- Je oblastí spotřeby
- I oblastí podnikatelských aktivit
Světově patří ke třem největším exportním odvětvím.

Definice CR:
- Jednotná ani vyčerpávající neexistuje
- Vycházíme z „definic“ UNWTO (Světová organizace cestovního ruchu) – koordinuje, doporučuje…
Různí autoři zdůrazňují různé stránky tohoto složitého jevu

CR je předmětem zkoumání několika vědních disciplín
- Geografie
- Sociologie
- Ekonomie
- Dále psychologie, pedagogika, rekreologie (volný čas aj.)…

- CR má interdisciplinární charakter.
- Složitost CR je podtržena také bezprostředním spojením subjektu s objektem.
-CR je otevřený a dynamický systém, tvořený dvěma podsystémy, subjektem a objektem CR a jejich vzájemnými vazbami, vč. vazbami do vnějšího prostředí (ekonomického, politického, sociálního, technicko-technologického a ekologického).

-Historie – dlouhá (Thomas Cook, Velká Británie, zájezdy parním vlakem, před 200 lety)
MezKonf 1991 (UNWTO) – jasnější vymezení a klasifikace pojmů

Podstatné skutečnosti pro pojetí CR:
- Jedná se o změnu místa
- Jde o dočasnost pobytu
- Nevýdělečný charakter pobytu v navštíveném místě (služební cesty apod. nevadí)

Návštěvník
= cestující osoba (do 6 měsíců doma, do 1 roku mimo zemi – dočasnost, pokud se překročí, patří do jiné skupiny)
=> Přenocující = turista
=> Do 24 h nebo nepřenocující = výletník

Dlouhodobý vs. krátkodobý CR: Neshoda na délce pobytu, často 3 dny
Cestovní ruch vs. turismus – stejný význam; turistika už má jiný význam
Průmysl CR = souhrn aktivit veřejného a soukromého sektoru produkujících statky určené pro uspokojování potřeb návštěvníků (vč. souvisejících marketingových aktivit)
V ČR je kolem 3%, chtěli bychom 4-5 % z HDP

Co je to „destinační management“
- Není jednotná definice
- Výkladový slovník =soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního ruchu…

Typologie CR
Druhy CR (= dle motivace účastníků, dle účelu):
-rekreační -léčebný a lázeňský
- Sportovní - incentivní – určený např. zaměstnancům za odměnu, pobídka někomu, jako motivace
- Dobrodružný - obchodní
- Náboženský - kongresový
- Kulturně-poznávací - vzdělávací
- Nákupní - specifický"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, schémata a grafy, rozsah čistého textu činí cca 33 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x502959328250e.zip (2806 kB)
Nezabalený formát:
Cestovni_ruch.doc (3014 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse