Církevní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Pojmy iura docta a ius utrumque, význam titulu Iuris utrisque doctor. Vývoj pojmů kanonické právo, církevní právo a konfesní právo. Učitelé a věda církevního a konfesního práva v českých zemích v 19. století. Učitelé a věda církevního a konfesního práva v českých zemích ve 20.století. Dělení objektivního práva Katolické církve. Objektivní a subjekt.právo. Celocírkevní a partikulární círk. zákonya podzákonné normativní pr.akty podle CIC/1983. Celocírkevní a partikulární obyčeje jako pramen pr. podle CIC/1983. Jejich vztah k normativním pr.aktům. Individuální dekrety a příkazy (precepta),reskripty. Privilegium, dispenz, jiné výhody. Fyzické osoby podle CIC/1983: jejich způsobilost k právům a k právním úkonům. Místní a ořadová příslušnost. Příbuzenství pokrevní a zákonné, sešvagření podle CIC/1983. Linie a stupně. Právnické osoby podle CIC/1983. Církevní úřad podle CIC/1983, jeho obsazování a uprázdnění. Dělení moci svěcení a moci řízení podle CIC/1983. Pojem ordinář, příklady ordinářů. Členství v Katolické církvi. Povinnosti a práva všech členů podle CIC/1983. Postavení kleriků v církvi, jejich povinnosti a práva podle CIC/1983. Postavení laiků v církvi, jejich povinnosti a práva podle CIC/1983. Dílčí í církve v Církvi katolické podle obřadu a místní. Dělení biskupů v latinské církvi, různá jejich postavení v partikulárních církvích a římské kurii. Charakteristika farností v Kat.c.. Jejich založení a zrušení.Farář, administrátor, administr. excurrendo, farní duchovenstvo, farní rady .Filiální kostely, farnosti. Kvazifarnosti. Rektorátní kostely. Společná duchovní správa jedné nebo několika farností.Inkorporované a svěřené, okrskové vikariáty podle CIC/1983. Postavení generálního vikáře, biskupských vikářů a diecézní kurie podle CIC/1983. Místní církevní soudy. Postavení a úkoly diecézního synodu, kněžské rady, sboru konzultorů, diecézní pastorační rady a diecézní ekonomické rady podle CIC/1983. Církevní provincie a biskupské konference podle CIC/1983. Dva typy partikulárních koncilů. Srovnejte 3 druhy společenství, která uskutečňují v Katolické církvi život podle evangelijních rad. Řeholní řády a kongregace.Stupně,Orgány,Převor,Provinciál,Gen.představený atd.. Řeholní formace (postup výchovy) v řeholních řádech a řeholních kongregacích. Příklady řeholních řádů apoštolátních a řeholních kongregací (mužských, ženských). Prameny práva katolických církví východních. Přehled katolických církví východních sui iuris. Jejich členění. Pojem Apoštolský stolec, projevy jeho mezinárodněprávní subjektivity. Jeho vztah ke státu Vatikánské Město. Druhy a postavení legátů a zastupitelských úřadů Apoštolského stolce. Složení římské kurie. Složení a úkoly římských kongregací a papežských rad. Ekumenický koncil a biskupský synod podle CIC/1983. Charakteristika postavení papeže, jeho volba a skončení funkce. Pojem autokefality v pravoslavných církvích. Právní dějiny pravoslaví v českých zemích od r. 1781 až dosud. Dělení nekatolických církví a jejich sebereflexe. Konfesní svazy. Ekumenické hnutí a svazy. Postavení Federace židovských obcí, náboženské společnosti Svědkové Jehovovi a církve mormonů. Ústavněprávní vývoj Církve československé v letech 1920 – 1971. Současné církevní zřízení Církve československé husitské. Právní rozvoj Církve starokatolické v českých zemích od roku 1877. Církevní zřízení evangelických církví a.v. a h.v. a sjednocených v českých zemích od r. 1781 do roku 1991. Současné církevní zřízení Českobratrské církve evangelické a evangelických církví augsburského vyznání v ČR. Porovnejte církevní zřízení Jednoty bratrské - ochranovské (Unitas Fratrum) v ČR a Církve bratrské, Bratrské jednoty baptistů, Evangelické církve metodistické a Církve adventistů sedmého dne v ČR a SR. Kázání, homilie, katecheze podle CIC/1983. Správa misijních stanic. Učitelská služba církve: katolická výchova, vzdělávání. Církevní a katolické univerzity. Svátosti iniciace podle CIC/1983: křest, biřmování. Eucharistie. Právní podmínky k jejich udělování. Binace, trinace. Mešní stipes. ) Svátost pokání (smíření) podle CIC/1983, právní podmínky jejiho udělování. Zpovědní tajemství. Právní problematika svátosti pomazání nemocných. Co jsou svátostiny. Právní aspekty liturgie hodin, církevního pohřbu. Tři typy posvátných budov. Zasvěcené svátky a postní dny podle CIC/1983

Obsah

1.Pojmy iura docta a ius utrumque, význam titulu Iuris utrisque doctor. Vývoj pojmů kanonické
právo, církevní právo a konfesní právo
2.
Učitelé a věda církevního a konfesního práva v českých zemích v 19. století
3
. Učitelé a věda církevního a konfesního práva v českých zemích ve 20.století
4.Dělení objektivního práva Katolické církve. Objektivní a subjekt.právo
5.Celocírkevní a partikulární círk. zákonya podzákonné normativní pr.akty podle CIC/1983
6.
Celocírkevní a partikulární obyčeje jako pramen pr. podle CIC/1983. Jejich vztah k normativním
pr.aktům
7.
Individuální dekrety a příkazy (precepta),reskripty. Privilegium, dispenz, jiné výhody.
8.
Fyzické osoby podle CIC/1983: jejich způsobilost k právům a k právním úkonům.
Místní a ořadová příslušnost.
9.
Příbuzenství pokrevní a zákonné, sešvagření podle CIC/1983. Linie a stupně.
10.
Právnické osoby podle CIC/1983
11.
Církevní úřad podle CIC/1983, jeho obsazování a uprázdnění
12.
Dělení moci svěcení a moci řízení podle CIC/1983. Pojem ordinář, příklady ordinářů
13.Členství v Katolické církvi. Povinnosti a práva všech členů podle CIC/1983.
14.
Postavení kleriků v církvi, jejich povinnosti a práva podle CIC/1983.
15.Postavení laiků v církvi, jejich povinnosti a práva podle CIC/1983
16.Dílčí í církve v Církvi katolické, a,podle obřadu, b,místní
17.Dělení biskupů v latinské církvi, různá jejich postavení v partikulárních církvích a římské kurii
18.
Charakteristika farností v Kat.c.. Jejich založení a zrušení.Farář, administrátor, administr.
excurrendo, farní duchovenstvo, farní rady .Filiální kostely
farnosti. Kvazifarnosti. Rektorátní kostely.
19.a) Společná duchovná správa jedné nebo několika farností.Inkorporované a svěřené
b) Okrskové vikariáty podle CIC/1983
20.Postavení generálního vikáře, biskupských vikářů a diecézní kurie podle CIC/1983.
Místní církevní soudy
21.Postavení a úkoly diecézního synodu, kněžské rady, sboru konzultorů, diecézní pastorační rady a diecézní ekonomické rady podle CIC/1983
22.Církevní provincie a biskupské konference podle CIC/1983. Dva typy partikulárních koncilů
23.Srovnejte 3 druhy společenství, která uskutečňují v Katolické církvi život podle evangelijních rad
24.
Řeholní řády a kongregace.Stupně,Orgány,Převor,Provinciál,Gen.představený……
25.
. Řeholní formace (postup výchovy) v řeholních řádech a řeholních kongregacích.
Příklady řeholních řádů apoštolátních a řeholních kongregací (mužských, ženských).
26.
Prameny práva katolických církví východních. Přehled katolických církví východních sui iuris. Jejich členění.
27.
Pojem Apoštolský stolec, projevy jeho mezinárodněprávní subjektivity. Jeho vztah ke státu
Vatikánské Město Druhy a postavení legátů a zastupitelských úřadů Apoštolského stolce.
28.
Složení římské kurie. Složení a úkoly římských kongregací a papežských rad. Ekumenický
koncil a biskupský synod podle CIC/1983.
29.
Charakteristika postavení papeže, jeho volba a skončení funkce.
30.
Pojem autokefality v pravoslavných církvích. Právní dějiny pravoslaví v českých zemích od r.
1781
až dosud.
31.
a) Dělení nekatolických církví a jejich sebereflexe. Konfesní svazy. Ekumenické hnutí a svazy.
b) Postavení Federace židovských obcí, náboženské společnosti Svědkové Jehovovi a církve
mormonů.
32.
Ústavněprávní vývoj Církve československé v letech 1920 – 1971.
Současné církevní zřízení Církve československé husitské.
Právní rozvoj Církve starokatolické v českých zemích od roku 1877.
33.
Církevní zřízení evangelických církví a.v. a h.v. a sjednocených v českých zemích od r. 1781 do
roku 1991.
34.
Současné církevní zřízení Českobratrské církve evangelické a evangelických církví
augsburského vyznání v ČR
35.
Porovnejte církevní zřízení Jednoty bratrské - ochranovské (Unitas Fratrum) v ČR a Církve
bratrské, Bratrské jednoty baptistů, Evangelické církve metodistické a Církve adventistů sedmého
dne v ČR a SR.
36.
Kázání, homilie, katecheze podle CIC/1983. Správa misijních stanic.
37.
Učitelská služba církve: katolická výchova, vzdělávání. Církevní a katolické univerzity
38.
Svátosti iniciace podle CIC/1983: křest, biřmování. Eucharistie. Právní podmínky k jejich udělování. Binace, trinace. Mešní stipes.
39.
a) Svátost pokání (smíření) podle CIC/1983, právní podmínky jejiho udělování. Zpovědní
tajemství.
b) Právní problematika svátosti pomazání nemocných.
40.
Co jsou svátostiny. Právní aspekty liturgie hodin, církevního pohřbu.
Tři typy posvátných budov. Zasvěcené svátky a postní dny podle CIC/1983

Úryvek

"38. Svátosti iniciace podle CIC/1983: křest, biřmování. Eucharistie. Právní podmínky k jejich udělování. Binace, trinace. Mešní stipes.
Svátosti iniciace jsou svátosti křtu, biřmování a Eucharistie, požadují se k plnému uvedení do křesťanského života
Křest – je důležitý jako okamžik vstupu do církve – křtěnec se stává v církvi osobou, nositelem práv a povinností. Uděluje se ponořením nebo politím posvěcenou vodou. Obvyklým místem je farní kostel, proto v něm bývá křtitelnice
Křest dospělého – dospělý musí projevit vůli přijmout křest, být poučen o pravdách víry a povinnostech křesťanů. Příprava na křest má trvat přibližně rok. Křest se oznamuje diecéznímu biskupovi. Důvodem je spojení křtu dospělého s následným udílením svátosti, kterou přednostně uděluje biskup.
Křest dítěte – má mu předcházet žádost ze strany rodičů, obvyklým udělovatelem je kněz. Musí s ním souhlasit alespoň z rodičů dítěte.
Biřmování – svátost křesťanské dospělosti. Plyne z toho závazek šířit a obhajovat křesťanskou víru. Řádným udělovatelem je biskup. Mimořádně ho může udělit i kněz. Udělovatelem vkládá ruce na biřmovance, maže ho křižmem (rostlinný olej) na čele. Biřmovací jméno má být odlišné od křestního jména. Předchází mu povinná příprava, uděluje se ve věku, kdy jedinec dosáhne vlastního rozhodování.
Eucharistie je nejvznešenější svátost.
Celebrant je církví pověřená osoba, slavící Eucharistii v obřadu mše svaté, při kterém proměňuje způsoby chleba a vína v Tělo a Krev Páně. Celebrantem může být pouze platně vysvěcený kněz. Základní liturgickou knihou je Římský misál. Kněží mají sloužit mši často, nejen o nedělích a svátcích.
Kněz má sloužit zpravidla pouze jednu mši za den
x Binace - sloužení dvou mší za den jedním knězem, povoleno o nedělích a zasvěc. svátcích x ve všed. den povol. míst. ordináře
x Trinace - sloužení tří mší, je možné jen o nedělích a zasvěc. svátcích po dovolení místního ordináře
Před prvním přijetím Eucharistie je třeba přijmout svátost smíření.
Eucharistie se koná na posvátném místě nebo požehnaném oltáři.
K prvnímu přijímání Eucharistie u dětí se vyžaduje dostatečné poznání podle úrovně jejich schopností a důkladná příprava. Prvnímu svatému přijímání dětí má předcházet svátost smíření. Maximální frekvence přijímání Eucharistie je dvakrát denně. Minimální frekvence je jednou za rok, nejlépe v době Velikonoční.
Eucharistický půst trvá jednu hodinu před přijetím Eucharistie.
Celebrující kněz a spolusloužící jáhnové přijímají Eucharistii pod obojí způsobou chleba i vína. Laici již dnes mohou přijímat oba způsoby.
Mešní stipes – přijmou stips, neboli peněžní částku od věřících, kteří žádají kněze o sloužení mše svaté na jimi určený úmysl, je osvědčený církevní zvyk. Je to však pouze dovoleno a kněží mají proto sloužit mše na úmysly chudých věřících také bez stipendia.39. a) Svátost pokání (smíření) podle CIC/1983, právní podmínky jejiho udělování. Zpovědní tajemství.
b) Právní problematika svátosti pomazání nemocných.
A) Svátost smíření
Ustavující prvky svátosti pokání jsou čtyři:
1. zpytování svědomí a lítost
2. vyznání hříchů
3. rozhřešení
4. zadostiučinění za spáchané hříchy

Kodex rozlišuje řádný a mimořádný způsob udělování svátosti smíření. Řádný způsob je úplné vyznání hříchů knězi, spojené s rozhřešením. Mimořádný způsob se uplatňuje v nebezpečí smrti. Povinnost zpovídat se je jedenkrát za rok. Činí se tak ve zpovědnici. Od zpovědníka se dostává pomoci, poučení a uložení pokání.Udělovat ji může pouze kněz, který musí mít navíc pověření. Zpovědní tajemství je absolutně neporušitelné, není možné vyzradit za žádných okolností.
B)Svátost pomazání nemocných
Dřívější název poslední pomazání. Nemusí však jít o poslední, neboť se uděluje i osobám vážně nemocným. Kněz ho udílí posvěceným olejem společně se slovní formulí. Doprovází ho umožnění smíření a podání Eucharistie."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5828
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse