Daně v Evropské uniiKategorie: Daňová problematika, Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisy z přednášek z předmětu Daně v Evropské unii poskytují obecný náhled do problematiky daní a dále také problematiky nejvýznamnějších daní, jak ji upravuje legislativa Evropské unie, případně jak je upravena v některých členských státech EU.

Obsah

1.
Evropská integrace a daňová spolupráce
2.
Nástroje daňové politiky
3.
Harmonizace a koordinace v oblasti přímých daní
4.
Harmonizace a koordinace v oblasti nepřímých daní
4.1.
Oblast DPH
4.2.
Oblast akcízů
5.
Daně jako příjem rozpočtu EU

Úryvek

"Nástroje daňové politiky Evropských společenství (EU)
- orgány Evropského společenství,
- Evropská unie a právní subjektivita: Lisabonská smlouva,
- primární komunitární právo a sekundární komunitární právo Evropských společenství (Evropské unie),
- Evropská komise,
- směrnice (direktivy) jako právní základ harmonizace daní,
- úloha Soudního dvora (SD, ESD, SDEU) v daňové harmonizaci,
- další prameny a nástroje při daňové spolupráci.

Orgány Evropského společenství:
Posláním Evropské unie je podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy mj. podporovat udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.

Opatření v oblasti daní (ať už přímo či nepřímo) mohou k tomuto cíli přispět napomáháním k eliminaci cel a množstevních omezení dovozu a vývozu zboží mezi členskými státy, k odstranění překážek volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, k vytváření podmínek fungování společného trhu a k zajištění sbližování právních předpisů členských států.

Pro naplnění svého poslání vytvořila Evropská unie své vlastní orgány, které jsou vymezeny v článku 13 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy.
Evropský parlament, Evropská rada, Rada a Evropská Komise jsou společně se Soudním dvorem Evropské unie, Evropskou centrální bankou a Účetním dvorem určenými orgány Unie, které jsou přímo odpovědné za uskutečňování cílů a úkolů Evropské unie, Hospodářský a sociální výbor společně s Výborem regionů mají poradní funkci.
Uvedené orgány tedy zastávají klíčovou roli i při formulaci cílů a směřování daňové politiky a při stanovení nástrojů k jejich dosažení.

Právní subjektivita Evropské unie a komunitární právo:
Lisabonská smlouva zavádí jednotné užívání pojmu Unie. V čl. 47 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy je výslovně stanoveno, že Evropská unie má právní subjektivitu, stává se nástupkyní ES.
→ z tohoto důvodu se nově označují právní akty zkratkou „EU“
Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii zůstává v platnosti a Euratom má i nadále právní subjektivitu!
PRÁVO EU NEMÁ JEDNOTNOU POVAHU!!!
Oblast koordinace a harmonizace daní je tedy ošetřena právem Evropského společenství (komunitárním právem, „Community Law“).
Daňové aspekty se většinou opírají o naplňování svobody volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu.

Právní systém Evropských společenství:
TŘI SYSTÉMOVÉ VLASTNOSTI:
- supremacy,
- subsidiarita,
- přímý efekt („direct effect“).

Judikát SD:
Flaminio Costa v. ENEL
(č. j. 6/64) – předběžná otázka

Judikát SD:
Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen
(č. j. 26/62) – předběžná otázka"

Poznámka

Součástí práce je množství tabulek a schémat, rozsah čistého textu činí cca 28 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51043f6eae302.zip (547 kB)
Nezabalený formát:
Dane_v_EU.doc (862 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse