Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Daně - výpisky z přednášek

Daně - výpisky z přednášek

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek ekonomie na téma daně. Práce nejdříve heslovitě definuje základní pojmy, poté se věnuje odpisům, jejich dělení, majetku, který se odepisuje, včetně postupu výpočtu daňových odpisů. Seznamuje se závislou činností, zejména s uplatněním slevy a daňovým zvýhodněním. Dále se zabývá nejen příjmy podléhajícím daním a příjmy osvobozenými, ale také zákonným a sociálním pojištěním. Popisuje daň z přidané hodnoty, majetkové daně.

Obsah

1.
Zákon o správě daní a poplatků
1.1.
Základní pojmy
1.1.1.
Daně
1.1.2.
Daňové zákony
1.1.3.
Daňové vztahy
1.1.4.
Fyzické osoby
1.1.5.
Právnické osoby
1.1.6.
Daňový subjekt
1.1.7.
Místní příslušnost
1.1.8.
Zastupování
1.1.9.
Daňová kontrola
1.1.10.
Doručování
1.1.11.
Mlčenlivost
1.1.12.
Předvolání a předvedení
1.1.13.
Registrační povinnost
1.1.14.
Ukončení činnosti
1.1.15.
Pokuty
1.1.16.
Záznamní povinnost
1.1.17.
Daňové přiznání
1.1.18.
Daňový dlužník
1.1.19.
Den platby
1.1.20.
Daňové nedoplatky a penále
1.1.21.
Přeplatky
1.1.22.
Úrok
1.1.23.
Zálohy
1.1.24.
Zvýšení daně
1.1.25.
Daňová soustava
1.1.26.
Princip tvorby daňové soustavy
2.
Odpisy
2.1.
Dělení odpisů
2.2.
Majetek, který se daňově odepisuje
2.3.
Vstupní cena majetku
2.4.
Postup výpočtu daňových odpisů
2.5.
Zatřídění do odpisových skupin
2.6.
Volba typu odepisování
2.7.
Uplatnění zvýšeného odpisu
2.8.
Půlroční odpis
2.9.
Zaokrouhlování
3.
Závislá činnost
3.1.
Pracovní poměr
3.1.1.
Hlavní a vedlejší pracovní poměr
3.1.2.
Dohody konané mimo pracovní poměr
3.2.
Prohlášení k dani z příjmu FO ze závislé činnosti § 38k
3.3.
Uplatnění slevy na dani § 35 ba
3.4.
Uplatnění daňového zvýhodnění §35 c,d
3.4.1.
Slevy na děti
3.4.2.
Sleva na manželku / manžela
3.4.3.
Sleva na částečnou invaliditu
3.4.4.
Sleva na studenta
3.4.5.
Daňový bonus
3.5.
Uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmu § 15
3.5.1.
Dary
3.5.2.
Příspěvek na soukromé životní pojištění
3.5.3.
Příspěvek na penz. připojištění
3.5.4.
Nezdanitelná část ve výši zaplacených úroků
3.5.5.
Dar krve
3.6.
Žádost o roční zúčtování záloh daně z příjmu § 38 ch
3.6.1.
Potvrzení o zdanitelných příjmech
3.6.2.
Roční zúčtování
3.6.3.
Zachycení veškerých změn v průběhu roku
3.7.
Příjmy ze závislé činnosti § 6
3.7.1.
Příjmy vyplývající z pracovního poměru
3.7.2.
Příjmy při poskytování motorového vozidla
3.8.
Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu § 6
3.8.1.
Cestovní výdaje
3.8.2.
Ochranné pracovní prostředky
3.8.3.
Zálohy od zaměstnavatele
3.8.4.
Náhrady za opotřebení pracovních předmětů
3.9.
Příjmy od daně osvobozené § 6
3.9.1.
Doškolování zaměstnanců
3.9.2.
Stravování zaměstnanců
3.9.3.
Hodnota nápojů
3.9.4.
Nepeněžní plnění z FKSP
3.9.5.
Náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti
3.9.6.
Zvýhodnění u veřejné dopravy
3.9.7.
Příjmy při svépomocné bytové výstavbě
3.9.8.
Příjmy cizinců na území ČR
3.9.9.
Nepeněžní dary z FKSP
3.9.10.
Přechodné ubytování
3.9.11.
Mzdové vyrovnání a odstupné
3.9.12.
Poskytování bezúročné půjčky
3.9.13.
Příjem osvobozený při živelní pohromě
3.9.14.
Příspěvek na penzijní připojištění
3.9.15.
Příspěvek na životní pojištění
3.9.16.
Poplatky z účtů
3.10.
Funkční požitky
3.11.
Výpočet měsíční daňové povinnosti § 38 h
3.11.1.
Poplatník s podepsaným prohlášením bez vyživovaných dětí
3.11.2.
Poplatník s podepsaným prohlášením s vyživovaným dítětem
3.11.3.
Poplatník bez podepsaného prohlášení s příjmem nad 5 000 Kč - VPP
3.11.4.
Poplatník s příjmem do 5 000 Kč § 36 / 1c 4
3.12.
Chyby při výpočtu daně z příjmu
3.12.1.
Přeplatek na dani z příjmu
3.12.2.
Nedoplatek na daň z příjmu
3.12.3.
Chybná daň z příjmů vinou poplatníka
3.13.
Povinnosti plátců daně z příjmů FO ze závislé činnosti § 38 j
3.13.1.
Mzdové listy
3.13.2.
Měsíční úhrn částky
3.13.3.
Daňová přiznání
3.14.
Prokazování nároku na uplatnění položek uvedených v prohlášení § 38 l
3.14.1.
Nárok na slevy na dani
3.14.2.
Nárok na daňové zvýhodnění
3.14.3.
Nárok na uplatnění nezdan. částek
3.15.
Výpočet roční daňové povinnosti
4.
Příjmy podléhající daním a příjmy osvobozené §2
4.1.
Poplatníci daně z příjmu FO
4.2.
Předmětem daně z příjmu jsou §3
4.2.1.
Příjmy, které podléhají zdanění
4.2.2.
Předmětem daně nejsou §3
4.2.3.
Příjmy osvobozené
4.3.
Výpočet daně z příjmu FO
4.3.1.
Příjmy z podnikání § 7
4.3.2.
Příjmy, z jiné samostatné výdělečné činnosti §7
4.3.3.
Daňová evidence § 7b
4.3.4.
Příjmy z kapitálového majetku § 8
4.3.5.
Příjmy z pronájmu § 9
4.3.6.
Ostatní příjmy § 10
4.3.7.
Daň z příjmů FO § 16
4.3.8.
Zálohy, které platí podnikatel
4.4.
Daňové a nedaňové výdaje, položky odčitatelné, slevy na dani
4.4.1.
Daňové výdaje § 24
4.4.2.
Výdaje, které nelze uznat jako daňové § 25
4.4.3.
Položky odčitatelné od ZD § 34
4.4.4.
Sleva na dani § 35
4.4.5.
Zálohy na daň z příjmu § 38 a
4.4.6.
Minimální výše daně § 38 b
4.4.7.
Optimalizace daně z příjmu
4.4.8.
Daň z příjmů PO
4.4.9.
Poplatníci daně z příjmu PO § 17
4.4.10.
Zdaňovací období § 17 a
4.4.11.
Předmět daně z příjmů PO § 18
4.4.12.
Osvobozené příjmy PO § 19
4.4.13.
Položky snižující ZD § 20
4.4.14.
Základ daně § 23
4.4.15.
Výpočet daně z příjmu PO
4.4.16.
Výpočet daně z příjmů PO (nezisková sféra)
5.
Zákonné pojištění (ZP)
5.1.
Veřejné zdravotní pojištění (VZP)
5.1.1.
Plátci pojistného
5.1.2.
Neplátci pojistného (státní pojištěnci)
5.2.
Vyměřovací základ
5.3.
Rozhodovací období
5.4.
Sazby VZP z vyměřovacího základu
5.5.
Sociální zabezpečení
5.5.1.
Co je pro vše společné
5.5.2.
Liší se ve 3 bodech
6.
Sociální pojištění
6.1.
Poplatníci
7.
Daň z přidané hodnoty (Zák. č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty)
7.1.
Faktory ovlivňující DPH
7.2.
Základní pojmy
7.3.
Daňové subjekty
7.4.
Předmět daně
7.4.1.
Zdanitelná plnění
7.4.2.
Plnění osvobozená s nárokem na odpočet
7.4.3.
Plnění osvobozená bez nároku na odpočet
7.5.
Uskutečnění zdanitelného plnění
7.6.
Místo plnění
7.7.
Místo plnění při dodání zboží
7.8.
Místo plnění při poskytování služeb
7.9.
Vystavování daňových dokladů
7.10.
Typy daňových dokladů
7.11.
Náležitosti běžného daňového dokladu
7.12.
Náležitosti zjednodušeného dokladu
7.13.
Náležitosti daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu EU
7.14.
Zdaňovací období
7.15.
Daňové přiznání
8.
Majetkové daně
8.1.
Daň silniční
8.1.1.
Předmět daně
8.1.2.
Osvobození od silniční daně
8.1.3.
Poplatníci daně
8.1.4.
Základ daně
8.1.5.
Zdaňovací období
8.2.
Daň z nemovitosti
8.2.1.
Předmět daně
8.2.2.
Osvobození od daně
8.2.3.
Poplatníci daně
8.2.4.
Výpočet daně z nemovitosti
8.2.5.
Zdaňovací období
8.3.
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
8.3.1.
Dědická daň
8.3.2.
Daň darovací
8.3.3.
Daň z převodu nemovitosti

Úryvek

"Majetek, který se daňově odepisuje

Samostatné movité věci
- Jsou věci movité nebo stavby nebo soubory movitých věcí, jejíž pořizovací cena (vstupní cena) je vyšší než 40 000 Kč a provozně technické funkce jsou delší než 1 rok (zákon o uce neuvádí cenu)
- Rozdíl mezi daň. a uce odpisy se projeví při uce závěrce, kdy se upravuje VH na základ daně
- Pokud je daň. odpis vyšší než účetní odpis – rozdíl je odpočet (minusovou položkou) od účetního VH. – Je daňově účinný = snižuje daň
- Pokud je daň. odpis nižší než účetní odpis – rozdíl je přičitatelná položka k VH, daň se zvyšuje (je na uvážení podnikatele, jestli odpis zahrne do VH či nikoli)

Budovy, domy, byty a nebytové prostory
- Všechny, které jsou zařazeny do obchodního majetku nebo ve vlastnictví podnikatele

Stavby
- Veškeré stavby, kromě důlních děl a staveb na lesní půdě

Pěstitelské celky trvalých porostů
- Jejichž doba plodnosti je delší jak 3 roky (ovocné stromy, keře,…)

Základní stádo a tažná zvířata
- Skot, koně, ovce, kozy, vepři, stáda oslů, mezků a husí hejna
- Za VC se považuje průměrná cena za 1 zvíře

Jiný majetek
- Maj. pořízený formou finančního pronájmu
- Finanční pronájem je pronájem s následnou koupí
- ZC při odkupu musí být vyšší než 40 000 Kč

Movitá kulturní památka a umělecká díla

Inventarizační přebytky
- Přebytky dlouhodobého maj. zjištěné inventarizací k 31.12., která byla provedena podle zákona o uce a přebytek byl popsán v inventarizačním zápise.
- Přebytek se zapíše na inventární kartu, ale z hlediska daňového se vede pouze evidenčně, daň. odpisy se nepočítají(pouze účetní odpisy)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16530
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse