Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daňový systém

Daňový systém


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na daňový systém. Rozebírá spotřební daň, silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědickou, daň darovací a daň z nabytí nemovitých věcí.

Obsah

1.
Spotřební daň
2.
Silniční daň
3.
Daň z nemovitosti
4.
Daň dědická
5.
Daň darovací
6.
Daň z nabytí nemovitých věcí

Úryvek

"Poplatník = PO nebo FO, která nese daňové břemeno
- Plátce = FO nebo PO, která je povinna daň vypočítat a odvést do veřejného rozpočtu
- U přímých daní je často plátce a poplatník jedna a tatáž osoba
- Správce daně = Je to příslušný FÚ
- Předmět daně = U přímých daní je to příjem nebo majetek, který podléhá zdanění.
U nepřímých daní jsou to výrobky nebo služby.
- Základ daně = Je to předmět daně vyjádřený v penězích nebo naturálních jednotkách, z něhož se počítá daň
- Sazba daně = % daně ze základu daně
- Sleva na dani = Částka nebo procentní podíl snižující základ daně
- Zdaňovací období = Období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést
U přímých daní je to kalendářní nebo hospodářský rok
U nepřímých daní měsíc nebo čtvrtletí

Spotřební daň

- Je to nepřímá selektivní daň
- Zdaňuje se spotřeba
- Je výrazným příjmem do státního rozpočtu
- Důvodem výběru je negativní vliv na zdraví člověka životní prostředí
- Je součástí základu daně u DPH
- Správcem daně jsou celní orgány

- Předmětem daně jsou: - Paliva a maziva
- Líh a lihoviny
- Pivo a víno
- Tabákové výrobky

- Plátci: - Výrobci u tuzemské produkce
- Dovozci při dovozu z nečlenských zemí EU
- Provozovatele daňových skladů

- Daňový sklad je ohraničené místo na území ČR ve kterém provozovatel vyrábí, skladuje, zpracovává, přijímá a odesílá
- Poplatníkem jsou všichni kupující

- Sazby daně jsou stanoveny samostatně pro každý druh výrobku

- Zdaňovací období je jeden měsíc

- Vznik daňové povinnosti je v okamžiku výroby nebo dovozu

- Osvobozeni od daně: - Minerální oleje používané jako PHM pro leteckou přepravu
- Líh používaný jako materiál pro výrobu léčiv a potravinářských výrobků
- Pivo pro vlastní potřebu do 200L za rok
- Tiché víno do 500L za rok"

Poznámka

Práce obsahuje malé schéma.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5427fcca972b8.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Danovy_system.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse