Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daňový systém ČR a zákoník práce

Daňový systém ČR a zákoník práce

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje podrobnému představení přímých a nepřímých daní na našem území. Jedná se konkrétně o DPH, daň z příjmu, spotřební daně, daň z nemovitosti, dědická a darovací daň, převod nemovitosti nebo daň silniční. U každé daně je uvedeno, kdo je povinen jí platit, kdy a za jakých podmínek nebo naopak, kdy je plátce zproštěn platby daně. Druhá část práce se věnuje zákoníku práce, způsobu a principům odměňování pracovníků, jejich hledání a nemocenskému pojištění.

Obsah

1.
Daňová soustava
a) Cíl
b) Principy zdanění
c) Funkce daňové soustavy
2.
Nepřímé daně
a) DPH
b) Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně, daňový dobropis a vrubopis
3.
Zákon o spotřebních daních
a) Daň z minerálních olejů
b) Daň z lihu
c) Daň z piva
d) Daň z vína a meziproduktů
e) Daň z tabákových výrobků
4.
Zákon o daních z příjmů
a) Daň z příjmu fyzických osob
b) Daň z příjmů právnických osob
c) Společná ustanovení
5.
Zákon o dani z nemovitostí
a) Daň z pozemků
b) Daň ze staveb
6.
Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí
a) Daň dědickou
b) Daň darovací
c) Daň z převodu nemovitostí
7.
Silniční daň
8.
Personální managment
a) Úkoly vedoucích pracovníků
b) Personalisti
c) Činnosti personálního managmentu
9.
Zákoník práce
a) Všeobecná ustanovení
b) Pracovní poměr
c) Změny pracovního poměru
d) Skončení pracovního poměru
e) Skončení pracovního poměru na určitou dobu
f) Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnosti
g) Pracovní doba a přestávky v práci
h) Práce přesčas a noční práce
i) Dovolená na zotavenou
j) Mzda, náhrady mzdy a náhrady výdajů
k) Náhrady mzdy při překážkách v práci
l) Pracovní podmínky žen
m) Mateřská a rodičovská dovolená
10.
Personální plánování
a) Potřeby pracovníků
b) Pokrytí této potřeby
11.
Získávání pracovníků
a) Vychází z
b) Metody získávání
c) Předvýběr a výběr pracovníků
d) Rozhodnutí o přijetí pracovníků
12.
Odměňování
a) Podnikatelská sféra
b) Rozpočtová
13.
Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků
a) Základní mzda
b) Minimální mzdové tarify
c) Základní plat (měsíční mzda)
d) Příplatky
e) Ostatní plnění
f) Platební mechanismus mzdy
g) Srážky ze mzdy
h) Nemocenské pojištění

Úryvek

"SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU
Registrace plátce
- osoba, jejíž roční obrat překročil 1 000 000 Kč jev povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit
Osoby identifikované k dani
- právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomické činnost, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizuje zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převyšuje částku 10 000 EUR
Registrace osob identifikovaných k dani
- je povinna podat přihlášku k přidělení DIČ pro účely přiznání a zaplacení daně nejpozději do 15 dnů
Zdaňovací období
- kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000Kč
- kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000 000Kč
- Plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl 2 000 000Kč je oprávněn si zvolit zdaňovací období kalendářní měsíc a tuto změnu oznámí správci daně
Daňové přiznání a splatnost daně
- plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání na tiskopisu předepsaném MF, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost
Souhrnné hlášení
- plátce, který uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členské státě je povinen podat souhrnné hlášení o dodání zboží.
Dodatečné daňové přiznání
- plátce je povinen předložit dodatečné daňové přiznání, pokud:
 souhrnem oprav zvyšuje daňovou povinnost
 provádí opravu, při které se nemění poslední známá daňová povinnost, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené
 provádí opravu sazby a výše daně
Vrácení nadměrného odpočtu
- vrátí se plátce bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu
- za den vzniku vratitelného přeplatku se považuje den vyměření a vratitelný přeplatek se vrátí, pokud činí více než 100Kč
Zrušení registrace
- plátce o něj může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších 12 po sobě jdoucích měsíců 1 000 000 Kč
Osoby povinné přiznat a zaplatit daň
- plátce, který uskutečňuje zdanitelná plnění v tuzemsku
- plátce, kterému jsou poskytnuty služby s místem plnění v tuzemsku
- kupující, který je plátcem nebo osobu identifikovanou k dani
- plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je dodáváno zboží
- osoba registrovaná k dani v jiném členské státě
- plátce nebo osoba identifikovaná k dani
- plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým jsou poskytnuty služby s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani

SHRNUTÍ DPH
 uskutečněná zdanitelná plnění (daň na výstupu)
zjišťujeme:
- zda jde o plnění
- datum uskutečnění plnění
- sazba daně
- zda je s nárokem na odpočet
- osvobození bez nároku na odpočet

 přijatá zdanitelná plnění (daň na vstupu)
zjišťujeme:
- za je přijaté k ekonomické činnost
- náležitosti daňového dokladu
- jestli to zákon nezakazuje (auto, reprezentace)
- zda-li jde o zdanitelné plnění s nárokem na odpočet

Dobrovolným plátcem se stává ten,
- kdo se ocitne uprostřed řetězce plátců a sám do té doby byl neplátce /=nikdo od něj nenakupuje/
- kdo vyváží a dováží do EU"

Poznámka

Psané formou poznámke.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9428
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse