Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Dějiny hudby - vypracované podklady ke zkoušce

Dějiny hudby - vypracované podklady ke zkoušce

Kategorie: Hudba vážná

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce přehledně popisuje vývoj jednotlivých hudebních forem napříč stoletími. Zaměřuje se na historické souvislosti, charakter forem a je doprovázena četnými příklady.

Obsah

1.
Chorál
1.1
Gregoriánský chorál
1.2
Žalm
1.3
Hymnus
1.4
Sekvence
1.5
Protestantský chorál
1.6
Mše (missa)
1.7
Rekviem
2.
Baroko
2.1
Fuga
2.1.1
Celkový průběh a hlavní části jednoduché fugy
2.1.2
Různé druhy fugy, invence, fugato
2.1.3
Představitelé
2.2
Concerto grosso
3.
Klasicismus
3.1
Rondo
3.1.1
Malé rondo
3.1.2
Velké rondo
3.1.3
Prosté velké rondo
3.1.4
Nižší sonátové rondo
3.1.5
Vyšší sonátové rondo
3.1.6
Klasické a novější malé rondo
4.
Romantismus
4.1
Suita
4.1.1
„Allemande“
4.1.2
„Courante“
4.1.3
„Sarabanda“
4.1.4
„Gigue“
4.1.5
Novodobá svita
5.
Opera
5.1
Historie opery
5.2
Recitativ
5.3
Árie
5.4
Cavatina
5.5
Píseň
5.6
Opery číslové
5.7
Prokomponované opery
6.
Oratorium
6.1
Světoví autoři
6.2
Čeští autoři
6.3
Pašije
7.
Kantáta
7.1
Barokní kantáta
7.2
Novodobá kantáta
7.3
Autoři
8.
Sonáta, sonátová forma
8.1
Sonáta
8.1.1
Sonatina
8.1.2
Vývoj sonátové formy
8.1.3
Expozice
8.1.4
Provedení
8.1.5
Repríza
8.1.6
Sonátová témata
8.1.7
Sonátová expozice
8.1.8
Sonátové provedení
8.1.9
Repríza v sonátové formě
8.1.10
Introdukce a koda v sonátové formě
8.1.11
Čtyřdílná a pětidílná sonátová forma
8.1.12
Sonátová forma v různých druzích skladeb
9.
Formy nejmenších hudebních skladeb
9.1
Druhy nejmenších skladeb
9.2
Strofická píseň
9.3
Motivická jednota v melodii lidových písní
9.4
Malá dvoudílná a vícedílná forma
9.4.1
Malá dvoudílná forma ab (bez návratu)
9.4.2
Malá forma třídílná aba
9.4.3
Malá dvoudílná forma s malým návratem (kombinace s třídílnou formou)
9.4.4
Prokomponované písně a sbory, členěné na uzavřené díly
9.5
Velká dvoudílná a vícedílná forma
9.5.1
Velká dvoudílná forma AB
9.5.2
Velká třídílná forma ABA prostá
9.5.3
Velká třídílná forma ABA složená
9.5.4
Velká forma vícedílná
10.
Pojmy
10.1
Partitura
10.2
Sbormistr
10.3
Dirigent

Úryvek

“Chorál
= liturgický zpěv křesťanských církví, zvláště církve římskokatolické (gregoriánský chorál) a protestantské (protestantský chorál)
- pro vývoj evropské hudby má značný význam jako základ četných vokálních i instrumentálních skladeb
- v přeneseném slova smyslu znamená dílo vznešeného rázu
Gregoriánský chorál
- název obdržel podle jména papeže Řehoře (lat. Gregor), který kolem roku 600 reformoval starší duchovní zpěvy
- má vždy latinský text psaný prózou, v novějších útvarech rýmovaným veršem
- uplatňuje se v různých druzích duchovní hudby, jeho melodika je diatonická, pohybuje se ve starých tóninách
rytmická stránka
- gregoriánský chorál sestává většinou z tónů stejné délky a nečlení se na takty; při jeho provádění vycházejí drobné nepravidelnosti rytmu z recitace textu a z vytváření frází
- rozlišuje se recitativní zpěv převážně na jednom tónu (accentus), melodický živější zpěv syllabický, kdy na jednu slabiku připadá vždy jeden a nejvýše dva tóny (concentus) a melodický bohatý zpěv melismatický, v němž se na jednu slabika zpívá větší skupina tónů, zvaná melisma
- zpěvy se přednášejí buď sólově, nebo střídáním dvou skupin sboru, nebo střídáním sólisty a sboru
formová stránka
- v gregoriánském chorálu se ve zpěvech na prozaický text často objevuje forma individuální; nastupují stále nové melodie a opakují se jen drobné obraty, které nevytvářejí určitý formový typ; zpěvy s veršovaným textem mají formu strofickou
- někdy se setkáváme i s opakováním určitých úseků přibližně na způsob formy třídílné nebo ronda

Z hudebních druhů vycházejících z gregoriánského chorálu jsou pro pozdější umělecky závažnou hudbu nejdůležitější mše, žalm, hymnus a sekvence.
Žalm
= lyrická hebrejská báseň, pocházející ze Starého zákona, v němž je jich obsaženo 150
- jako chorál se žalmy původně přednášely antifonálně (střídání sborů), v novější době se texty žalmů zhudebňují jako samostatné kantáty s uvedením pořadového čísla žalmu v bibli (např. A. Dvořák, Žalm 149)
- ve 20. století se slovem žalm označuje i kantáta na jiný text a námět (např. E. Suchoň, Žalm země Podkarpatskej)
Hymnus
= původně starořecká oslavná píseň (chvalozpěv), ve 4. století pronikl do křesťanské liturgie jako duchovní píseň, jejíž text pochází z bible
- měl obvykle strofickou podobu, pravidelnou stavbu a syllabickou melodiku
- staré textu duchovních hymnů byly později zhudebňovány nově a bohatšími prostředky, zvláště Magnificat a Te Deum (srov. např. Te Deum J. Haydna, W. A. Mozarta, A. Dvořáka…)

Sekvence
- vznikaly původně doplňováním textu k melismatům chorálu, ale později hlavně jako textově i hudebně samostatné skladby
- velmi se rozmohly a přijímaly prvky lidové a světské, a proto byly v 16. století církví zakázány kromě pěti textů, z nichž se nejčastěji zhudebňují Stabat mater (text ze 14. stol.) jako samostatná kantáta (A. Dvořák, J. B. Foerster, aj.) a Dies irae (text ze 13. stol.) jako součást mše za zemřelého, zvané rekviem (W. A. Mozart, G. Verdi, A. Dvořák, aj.)
Protestantský chorál
= osobitý druh duchovních písní, které se zpívaly vždy na text v národním jazyce, nikoli latinsky
- patří sem i husitské písně
- od svých počátku se uplatňoval v jednohlase i ve vícehlasých úpravách
- texty byly buď překládány z latiny (hymny, žalmy), nebo byly vytvářeny nově
Mše (missa)
= cyklická skladba, která slouží jak při bohoslužbách, tak pro koncertní přednes
- textová předloha mše, užívaná ke zhudebnění, je přesně stanovena a skládá se z deseti částí různého rozsahu: Šest částí se provádí pravidelně při každé mši – Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei – souhrnně tzv. ordinarium missae
Čtyři části se zařazují jen někdy podle přesných zásad uspořádání
bohoslužeb během celého roku – Introitus, Graduale, Offertorium a
Communio – souhrnně tzv. proprium missae
- většina textů je součástí mše přes tisíc let, zhudebňují se v každé době právě panujícím hudebním slohem
- jednohlasých gregoriánských mší se zachovalo celkem 13
- v období renesance se psaly mše stylem vokální polyfonie, později v harmonicko-melodickém slohu s instrumentálním doprovodem, s uplatněním sboru i sólistů
- mešní hudba je zapsaná v graduálech

- pro veřejný hudební život mají význam mše závažných uměleckých hodnot, tzv. koncertní mše, které se od chrámových mší liší větší dramatičností, výrazovou mnohotvárností a různými odchylkami od přísných omezujících církevních pravidel – v hudební literatuře vynikají Missa papae Marcelli G. P. Palestriny, Velká mše h moll J. S. Bacha, Missa solemnis L. v. Beethovena, Glagolská mše L. Janáčka a Česká vánoční mše J. J. Ryby

rekviem
= zvláštním druhem mše, mše za zemřelého (missa pro defunctis), známá jako koncertní dílo ve zpracování W. A. Mozarta, H. Berlioze, G. Verdiho, A. Dvořáka a B. Brittena
- předepsaný text má některé části shodné s běžnou mší, chybí Gloria a Credo, přibývá část úvodní - Requiem aeternam…, = odpočinutí věčné, podle jejíhož prvního slova se tento druh mše nazývá a část - Dies irae = den hněvu, původně sekvence, která obvykle tvoří dramatická vyvrcholení celého cyklu"

Poznámka

Vypracováno do Dějin hudby - 3. roč. učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Univerzita Hradec Králové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14184
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse