Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Dobrovolná asistenční služba v rodinách s postiženými dětmi - bakalářská práce

Dobrovolná asistenční služba v rodinách s postiženými dětmi - bakalářská práce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Cílem této práce je odkrýt a popsat vztah rodin s postiženými dětmi s jejich asistenty a nahlédnout na to, co pro rodinu nabízená pomoc dobrovolného asistenta znamená. Teoretická část práce se nejdříve věnuje problematice postižení. Uvádí přehledné dělení podle typů postižení, a poté se zabývá situací postiženého jedince ve společnosti a v rodině. Zde se zaměřuje hlavně na problematiku přijetí postiženého dítěte v rodině, sleduje možné výchovné přístupy k postiženým dětem a zabývá se potřebami rodičů postižených dětí. Další kapitoly mapují sféru dobrovolnictví a problematiku vztahu mezi dobrovolníkem – asistentem a jeho klientem. Praktická část nejdříve uvádí průběh výzkumného šetření kapitolou o metodologii výzkumu. V ní vysvětluje výzkumný problém, cíl výzkumu, základní a specifické výzkumné otázky, způsob výběru výzkumného vzorku, i techniku sběru dat a jejich následné zpracování. Další kapitola obsahuje konkrétní výstupy, které jsou výsledky analyzovaných dat, a jejich další interpretace.

Obsah

1.
Postižení
1.1.
Druhy postižení
1.2.
Společnost a postižený jedinec
2.
Rodina s postiženým dítětem
2.1.
Přijetí postiženého dítěte
2.2.
Výchovné styly
2.3.
Potřeby rodičů
2.4.
Potřeby dětí
3.
Dobrovolnictví
3.1.
Definování dobrovolnictví
3.2.
Dobrovolnictví v sociální sféře
3.3.
Možnosti pomoci dobrovolného asistenta
3.4.
Překážky dobrovolnické pomoci
3.5.
Motivy pro dobrovolnictví
4.
Vztah mezi dobrovolným asistentem a klienty
4.1.
Vytváření vztahu
4.2.
Hranice ve vztahu
4.3.
Moc a pomoc ve vztahu mezi asistentem a klientem
5.
Metodologie výzkumu
5.1.
Výzkumný problém a cíl výzkumu
5.2.
Základní výzkumná otázka a specifické výzkumné otázky
5.3.
Výzkumná metodologie
5.4.
Zkoumaná populace a způsob výběru výzkumného vzorku
5.5.
Technika sběru dat
5.6.
Způsob zpracování dat
6.
Popis konkrétních výstupů analýzy dat
6.1.
Rodinná situace
6.2.
Motivy pro využívání dobrovolné asistenční služby
6.3.
Začátky spolupráce s dobrovolnými asistenty a získávání důvěry
6.4.
Průběh a obsah dobrovolné asistenční služby
6.5.
Vztahy rodiny s dobrovolnými asistenty
6.6.
Prospěch z asistenční služby
7.
Závěr

Úryvek

"1.2. Společnost a postižený jedinec
Lidé se setkávají s osobami s postižením již od začátku své existence. Každá společnost si vytváří svou kulturu a součástí každé kultury jsou hodnoty, normy i vzorce chování. Díky tomu přiřazuje společnost každému postižení určitý subjektivní význam a podle toho k nositeli daného postižení přistupuje. Přístupem v tomto kontextu je myšlen soubor určitých projevů chování, které společnost vytváří, osvojuje si je a předává mezi sebou. Tyto projevy lez číst již z prvního kontaktu zdravého jedince a jedince s postižením. Vyjádřením postoje je již samotné pojmenování jedince s postižením.
Ačkoli není ustálena nějaká nejvhodnější terminologie, je doporučováno používat pro znevýhodněné osoby taková označení, která jsou jasná, výstižná a především vhodná a neurážející. Na prvním místě máme vždy kontakt s člověkem, pak teprve případně s jeho „vadou“. Proto je lépe používat označení jako např. člověk s postižením, jedinec s handicapem atd. Standardně se používá např. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na místo problémoví žáci atp (Slowík, 2007). Takže už jen samotným pojmenováním vyjadřujeme svůj postoj, vztah k lidem s handicapem.
Takové označení jedince může mít však i hlubší dopad na jeho psychiku a tím i na jeho další vývoj. Psychologičtí odborníci např. Vágnerová (2004a) poukazují na to, že vytváření psychiky osobnosti do velké míry ovlivňuje právě sociální interakce. Jejím prostřednictvím si jedinci navzájem vyjadřují své názory, postoje a hodnoty. Tak se jedinec dozvídá prostřednictvím komunikace informace o něm samém, tedy to, jak se druhým jeví. Podle Čačky (1997) je hodnocení druhými velmi důležité právě v dětství, kdy si každý jedinec vytváří vlastní sebehodnocení díky zpětné vazbě a ve srovnávání sebe sama s někým jiným. Tyto zkušenosti pak jedince stimulují a ovlivňují jeho psychické vlastnosti, takže je nucen se přizpůsobovat se a přijímat požadavky svého okolí.
V dnešní společnosti si však prakticky všichni lidé s postižením prožijí určitou zkušenost odmítnutí nebo nepřijetí ze strany společnosti. Společnost téměř vždy jedince s postižením stigmatizuje (Slowík, 2007). Přiděluje jim určité označení více či méně negativního významu, které je pak provází jejich životem. Vágnerová (2004b) v tomto kontextu mluví o stereotypech a předsudku. Ten se vytváří nepochopením určitého jevu, a tak člověk přijímá jeho interpretaci v předem dané a ještě jednodušší formě. Takový předsudek je zkreslený, ale pro laika je výhodný, protože se: „...nemusí zatěžovat uvažováním o věcech, kterým nerozumí“ (Vágnerová, 2004b, s.190). Proto společnost často přistupuje k jedincům s postižením stejně bez ohledu na jejich individuální osobnostní odlišnosti.
Díky odmítavým přístupům, kdy je jedinec s postižením považován za méněcenného, a toho na koho se musí brát ohledy, získává specifickou sociální roli, kterou mu společnost přiřazuje (Vágnerová, 2004b). Tím se jejich handicapem stává nikoliv postižení samotné, ale to, jak jej chápe jejich okolí.
Lze tedy říci, že díky primárnímu postižení, které může mít vliv na psychický vývoj jedince s handicapem, lze rozvinout postižení sekundární. Zpravidla se na vzniku sekundárních změn podílí krom negativního působení sociálního prostředí i specifický osobní charakter (Opatřilová a kol., 2006).
Z výše popsané teorie tedy vyplývá tato priorita: totiž aby jedince s postižením dokázalo přijmout jeho nejbližší sociální okolí, zejména rodina. Protože postoj rodiny k dítěti s postižením se promítá právě ve vztazích, přístupech k členovi rodiny a jeho výchově. Rodina svým chování do velké míry ovlivňuje, jak dokáže své postižení přijmout jedinec sám. Z tohoto důvodu se v následující podkapitole věnuji tématu rodina a postižené dítě."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, Sociální pedagogika a poradenství.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19021
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse