Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dokonalá, nedokonalá konkurence, monopoly

Dokonalá, nedokonalá konkurence, monopoly


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na dokonalou a nedokonalou konkurenci. Navíc popisuje monopoly a důvody selhání trhu.

Obsah

1.
Dokonalá konkurence
2.
Nedokonalá konkurence
3.
Monopoly
4.
Důvody selhání trhu

Úryvek

"1) Dokonalá konkurence: - Velké množství malých výrobců, kteří nedokáží svým chováním
ovlivnit vyšší tržní ceny
- Výrobci vyrábějí stejnorodý produkt, snadno na trh vstup. a vystup.
- Tržní cena vzniká vyrovnáním celkové nabídky a poptávky po urč. Zboží
- Existuje jen v omezené míře

2) Nedokonalá konkurence: - Vzniká, když je porušena některá z podmínek dokonalé konkurence - základní příčiny: a) úspory v rozsahu : některý z výrobců dosáhne
min. nákl. při velké produkci

Snížení ceny, zisk převahy na trhu

b) překážky v konkurenci můžou vznikat :
1) Diferenciací produktů : spočívá v možnosti
odlišení výrobku na zákl.
( např. značky, kvality )
2) Právním omezením : - kvóty na dovoz

Zabraňují působení zahr. konkurence na dom.trhu
- státní monopol
Stát záměrně udržuje ve strateg. oblastech monopolní
postavení např. v energetice
- Druhy : 1) Výsadní postavení je na straně nabídky :
a) Absolutní monopol – 1 výrobce má absolutní postavení
b) Oligopol – na trhu existují 2 a více podniků s dominantním
postavením , které si rozdělí trh a dohodnou ceny
c) Monopolistická konkurence – na trhu současně působí firmy
s domin. post. a řada malých
firem (nejčastější podoba trhu)
2) Výsadní postavení je na straně poptávky :
a) Monopsony = Výsadní postavení je na straně kupujícího

3) Monopoly : - Je jedna z forem nedok. konk., při které na straně nabídky existuje pouze 1 nabízející
- Vznikají smluvním propojením konkurentů
- V monopolním prostředí nepůsobí náklony trhu
- Firmy navenek působí zcela nezávisle
Stát se snaží bránit vzniku monopolů tím, že vydává antimonopolní zákony
- Druhy : 1) Kartel : -Tvoří ho po právní stránce samostatné podniky
- Konkurenti se dohodli na cenách a na rozdělení území kde působí
2) Syndikát : - Konkurenti zůstávají po právní stránce samostatnými podniky
- Na venek vystupují jako celek za účelem získání lepších podmínek
3) Trust : - Konkurenti mají právní subjektivitu, právní samostatnost, dochází
k propojení firem prostřednictvím výrobní kooperace
4) Koncerm : - Nejvyšší existence monopolů
- Firmy ztrácí právní subjektivitu
- Firmy se propojují v celém rozsahu činností
- k propojení může dojít : Fúzí = dojde ke spojení 2 rovnocenných
Akvizicí = Větší firma se spojí s menší"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541e997eb682c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Dokonala_a_nedokonala_konkurence.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse