Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > E-Learning, distanční vzdělávání: pojmy

E-Learning, distanční vzdělávání: pojmy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Text ve stručných heslech seznamuje s distančním vzděláváním dospělých. Popisuje jeho definici, možnosti, znaky, výhody a nevýhody.

Obsah

1.
Motto distančního vzdělávání (DiV)
2.
Klíč k úspěšnému vzdělávání
3.
Možnosti efektivního vzdělávání
4.
Vzdělávání dospělých – požadavky (distanční studium)
5.
Distanční vzdělávání
5.1
Definice
5.2
Charakteristické znaky DiV (distančního vzdělávání)
5.3
Základní znaky
5.4
Obecné výhody DiV
5.5
Obecné nevýhody DiV

Úryvek

“Možnosti efektivního vzdělávání
- minimalizace nákladů na osvojení znalostí, dovedností a schopností
- Zlepšení individuálního, týmového i celopodnikového výkonu, rychlosti práce a celkové produktivity
- Zlepšení flexibility provozu rozšířením okruhu dovedností pracovníků
- Přilákání nových kvalitních pracovníků (příležitost ke vzdělání a rozvoji, úroveň schopností a dovedností, uspokojení z práce)
- Podpoření míry ztotožnění pracovníků s posláním a cíli organizace
- Usnadnění řízení změny umožněním jejího pochopení, porozumění jejím příčinám, poskytnutí adekvátních znalostí a dovedností – k nové situaci
- Pomoc při vytváření pozitivní kultury v organizaci
- Poskytování vyšší úrovně služeb klientům

Vzdělávání dospělých – požadavky (distanční studium)
1. motivování jedinců k učení – spokojenost
2. stanovení výkonnostních norem – dosažitelné a přijatelné
3. vedení a odezva – zpětná vazba o pokroku
4. pocit uspokojení ze vzdělávání, smysluplnost – podmínka úspěchu
5. aktivní proces – aktivní techniky
6. vhodné metody – diferencovaně s potřebami
7. metody učení a vzdělávání – obměna, rozmanitost
8. návaznost na znalosti – integrace problematiky
9. absorbování znalostí a dovedností – čas
10. období stagnace – změna povahy učiva a technik
11. upevňování vědomí správného chování – kontrolní body
12. upevnění látky – vyzkoušení, využití
13. zlepšení učení – křivky učení, psychologie učení
14. úrovně učení – metody – čas


Distanční vzdělávání
- jedna z forem získávání znalostí, vědomostí a dovedností
- především ve vzdělávání dospělých
- rozšíření přístupu ke vzdělání – nový trend

Definice:
- je multimediální forma řízeného studia, které je koordinováno vzdělávací institucí a v němž jsou vyučující, resp. Konzultanti (tutoři) v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky oddělení od vzdělávaných
- Multimediálnost zde znamená využití všech distančních komunikačních prostředků, kterým lze prezentovat učivo – tj. tištěné materiály, magnetofonové i magnetoskopické záznamy, počítačové (interaktivní) programy na disketách, CD, sítích, telefony, faxy, e-mail, rozhlasové a televizní přenosy…"

Poznámka

Univerzita Pardubice, přednášky z e-learningu 1/4.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c4ae2810fd6.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
E-learning_predn1.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse