E-learningKategorie: Základy společenských věd, Počítače/informatika, Pedagogika, Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá e-learningem. Nejprve jej velmi stručně definuje, poté zmiňuje základní varianty e-learningu. Zamýšlí se nad jeho výhodami a nevýhodami. Popisuje postup tvorby e-learningové lekce. Uvádí, kdo se podílí na jeho tvorbě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice
3.
Základní varianty e-learningu
4.
Výhody a nevýhody e-learningu
5.
Kdo se na e-learning podílí?

Úryvek

"On-line e-learning - má dvě základní podoby – synchronní a asynchronní.

-Synchronní – při této verzi je nutné neustálé připojení k dané síti, což umožňuje studentovi být v daný moment propojen s tutorem. Za velkou výhodu považuji možnost volně komunikovat v např. Zřízeném chatroomu nebo pomocí messengeru.
-Asynchronní – tato forma je méně náročná a nevyžaduje trvalé přípojení. Ke komunikaci mezi studenty a učitelem se využívá email nebo diskuzní fóra.

Off-line e-learning – jak už název napovídá, není potřeba, aby student byl připojen k jinému počítači. Studijní materiál jsou uchovávány na CD-ROM či DVD-ROM.
Tento způsob se často využívá hlavně v dalším vzdělávání dospělých, kdy je často kombinován se samostatným domácím studiem. Častěji se však využívá blended learning – kdy se kombinuje prezenční forma studia a e-learningu.

3. Výhody a nevýhody e-learningu

Každá metoda mé své výhody a nevýhody a proto je nutné, abych se o nich zmínila.
Výhody jsou například:

-Individuální přístup k studentovi
-Vyšší efektivnost výuky pro studenta
-Neomezený přístup k informacím
-Menší náklady na vzdělání (pro studenta i pro vzdělávací instituci)
-Aktuálnost informací (možnost jejich rychlé aktualizace)
-Interaktivita
-Snadná administrace

Naopak za nesporné nevýhody považujeme například:

-Závislost na technologiích (cenová dostupnost hardwaru a softwaru)
-Nekompatibilita některých komponentů (v posledení době se u nás využívá technologická standartizace podle americké normy SCORM)
-Nevhodnost pro některé typy kurzů
-Nevhodnost pro některé studenty
-Vysoké počáteční náklady
-Náročnost tvorby výukových materiálů

5. Kdo se e-learningu podílí?

Kromě studentů se na e-learningu podílí autor, jehož úkolem je vytvořit obsah dané lekce a přitom nesmí zapomínta na didaktické zásady. Dalším důležitým „prvkem“ je tutor (Podle Výkladového slovníku lidských zdrojů lze tutora definovat takto: 1. Vysokoškolský pracovník, který řídí individuálně nebo v malé skupině přípravu studentů, často v průběhu celého ročníku nebo studia. 2. Poradce, pomocník studenta, konzultant v distančním vzdělávání, pracuje se studentem individuálně, je k dispozici jako konzultant, vyhodnocuje písemné projevy studenta, kontrolní a zkušební otázky, pomáhá při přípravě na zkoušky a poskytuje studentovi zpětnou vazbu.). Studující je odpovědný za své studium, musí být dostatečně motivovaný. Pro studujícího je důležitý kromě motivace time management a
vhodné počítačové vybavení. Poslední důležitou osobou, která se na e-learningu podílí je Manager studií/ vzdělávání jeho úkolem je řídit a koordinovat celé studium,řídit a koordinovat tutory, kontrolovat dodržování časového rámce kurzu, vytváření vstupních a výstupních analýz vzdělávacích potřeb."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/ELearning.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49286be0bb7ce.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
E-learning.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse