Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomická statistika - přednášky slovensky

Ekonomická statistika - přednášky slovensky

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou krátkých výpisků shrnuje cyklus dvanácti přednášek o ekonomické statistice. Týkají se úvodu do předmětu, statistického zkoumání, středních hodnot, korelací, poměrných hodnot, indexů, časových řad a vrcholové statistiky.

Obsah

1.
Ekonomická statistika
1.1
Základní pojmy
2.
Třídění
3.
Střední hodnoty
3.1
Aritmetický průměr
3.2
Harmonický průměr
3.3
Geometrický průměr
3.4
Ostatní Střední hodnoty
4.
Vztahy mezi středními hodnotami
4.1
Kvartily
4.2
Charakteristiky variability
4.3
Variace
4.4
Variabilita
5.
Statistické zkoumání závislosti
5.1
Regresní úloha ( francis galton )
6.
Korelační úloha
11.1
Koeficient korelace
11.2
Výpočet korelační závislosti s intervalového rozdělení hodnot
11.3
Nepravá korelace
7.
Poměrná čísla
8.
Indexy
8.1
Klasifikace indexů z různých hledisek
8.2
Úrovňové indexy
8.3
Souhrnné indexy úrovňových veličin
9.
Časové rady a jejich druhy
9.1
Chronologický průměr
9.2
Problémy konstrukce časových řad
9.3
Analýza časových
10.
Trendová složka časových řad
10.1
Modely
10.2
Vyrovnávaní
10.3
Základní charakteristiky
10.4
Popis trendu
10.5
Volba vhodného modelu trendu
11.
Popis sezónní složky v časových řadách
11.1
Analýza cyklické složky
11.2
Popis náhodné složky
11.3
Grafické znázornění
11.4
Statistika v hospodářské praxi
11.5
Mezinárodní statistika
12.
Vrcholová statistika
12.1
Podniková statistika
12.2
Význam statistiky
13.
Zákon 540/2001 z.z. o státní statistice

Úryvek

“Štatistika v hospodárskej praxi
Z hľadiska tvorby a použitia štatistických údajov môžeme rozlišovať určitú štruktúru zaznamenávaných údajov a to podľa úrovni na ktorých došlo k zberu a spracovaniu týchto údajov s ich následným využitím. S tohto pohľadu môžeme štatistiku rozdeliť na:
1. medzinárodná (SNU, ESA)
2. vrcholovú – týka sa údajov, ktoré sú agregované za celé národné hospodárstvo
3. odvetvová OKEČ
4. podniková – pre potreby vlastného podniku.

Medzinárodná štatistika
Systém národných účtov je vlastne usporiadaná sústava charakteristík procesu reprodukcie. Cieľom SNU je vytvoriť rámcové ukazovatele vhodné na charakterizovanie a rozbor fungovania ekonomických systémov. SNU poskytuje informácie o vývoji národného hospodárstva, jeho štruktúre a väzbami medzi jednotlivými časťami. Potreba zavedenia takéhoto systému vznikla po hospodárskej kríze 30. rokoch minulého storočia zo strany fiškálnej politiky, menovej politiky a podnikateľskej sféry. Neskôr i ako potreba dôsledku internacionalizácie svetovej ekonomiky. Skutočný rozvoj SNU v povojnových rokoch, jeho základ založil A. Keynes v diele „Obecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí“.
SNU sa skladal zo 6. hlavných účtov:
- výroba
- rozdelenie
- akumulácia
- vonkajšie transakcie → podniky
→ domácnosti a súkromné neziskové inštitúcie
→ štátny sektor
V 60. rokoch došlo k revízii SNU s cieľom získať podrobnejšie informácie o tokoch, stavových veličinách a o členení účtov výroby. V 68. bola ďašia revízia a tá sa opierala o medzinárodné uznávané definície, kvalifikácie a spôsob merania makroekonomických ukazovateľov. Išlo o vytvorenie porovnateľných štatistických informácii pre potreby OSN, MNF, svetovú banku, EÚ,....
V 1970 bol publikovaný prvý európsky sytém, ústav ESA, ktorý je podrobnejší ako SNU, OSN avšak su kompatabilné. V 80. rokoch bola ďalšia revízia, ktorá bola dokončená v 1993 a výsledkom je komplexný, konzistentný a pružný systém makroekonomických účtov pre potreby vlád, polotikov ale i pre podnikateľský sektor. V 1995 bola revízia ESA prvé údaje boli 98.
Význam národných účtov je, že slúžia:
- ekonomickú analýzu NH,
- tvorba hospodárskej politiky
- rozhodovanie na medzinárodnej kolparácie
- makroekonomické modelovanie

SNU zodpovedá na otázk, kto, čo robí, s akými prostriedkami, za akým účelom, výmenou za čo, a s akými stanovenými veličinami. Zjednodušený obraz SNU môžeme vyjadriť v nasledujúcej štruktúre:
a) inštitucionálne jednotky (kto) patria tu nefinančné podniky, finančné inštitúcie, štátna správa, ktorá poskytuje verejné statky na netrhovom základe, súkromné neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
b) transakcie a toky
- transakcie spojené s výrobou a spotrebou – výroba, medzispotreba, finálna spotreba, hrubá tvorba kapitálu, dovoz a vývoz tovaru a služieb
- transakcie spojené s rozdeľovaním dôchodkov – tvorba prvotných dôchodkov (mzda, renta), tvorba druhotných dôchodkov (dane, odvody)
- finančné transakcie – týkajúce sa zlata a zvláštnych práv čerpania obežív, vkladov, cenných papierov
c) na začiatku a na konci účtovného obdobia sa v celej ekonomike za jednotlivé inštitúcie robí bilancia aktív a pasív, Ak odpočítame A-P získame bilanciu bohatstva.
d) Inštitucionálne jednotky môžu vyrábať rôzne druhy výrobkov a služieb, pričom sa sleduje ich homogenizácia do rovnorodých skupín výrobkov, čo na úrovni jednotlivých hospodárstiev je vlastne OKEČ"

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11724
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse