Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ekonomie - Robert Holman, Ekonomie, 3.aktualizované vydání

Ekonomie - Robert Holman, Ekonomie, 3.aktualizované vydání

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Člověk ekonomický a tržní systém - je ekonomie exaktní věda?, ekonomie – věda politická, svoboda volby a lidské motivace, spontánně vzniklé a člověkem zkonstruované systémy, vlastní zájem a společenský zájem, úloha cen – informace, motivace, alokace, pravidla tržního systému, sankce tržní konkurence, ekonomický koloběh, racionální chování, člověk ekonomický a efektivní alokace. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka - celkový užitek a mezní užitek, spotřebitelův přebytek, obětovaná příležitost a vyrovnávání mezních užitků, poptávka, zákon klesající poptávky – důchodový a substituční efekt, poptávka v krátkém a v dlouhém období, změny poptávky, tržní poptávka a poptávka po statku jednoho prodávajícího, dodatek: indiferenční křivky. Chování výrobce: náklady a nabídka - utopené náklady, náklady příležitosti, ekonomické náklady a ekonomický zisk, změna nákladů, zastavení činnosti, produkční funkce a nákladová funkce firmy, odchod z trhu, optimální objem produkce (rovnováha firmy), nabídka firmy v krátkém období, nabídka firmy v dlouhém období – dlouhodobá rovnováha firmy, změny nabídky, tržní nabídka. Tržní rovnováha a efektivnost - tržní rovnováha a její dosahování, efektivnost tržní rovnováhy, změny rovnováhy, arbitráž a zákon jediné ceny, dodatek: spekulace. Směna, specializace a mezinárodní obchod - směna a bohatství, specializace a směna na základě absolutních výhod, specializace a směna na základě komparativních výhod, čím jsou dány komparativní výhody, přínosy z mezinárodního obchodu, účinky dovozního cla, účinky dovozní kvóty, mýty obchodního ochranářství. Nedokonalé trhy, informace a podnikatelé - dokonalé a nedokonalé trhy, mezní příjem a cenová tvorba na nedokonalém trhu, cenová přirážka, rovnováha firmy na nedokonalém trhu, monopolistická konkurence, oligopol, nedokonalé trhy a informace, informace a podnikatelé, podnikatelé a inovace, podnikatelé a stát, dodatek: cenová diskriminace. Konkurence a regulace - otevřené trhy a regulace, vstupu na trh, cech, antidumpingová politika, ochrana hospodářské soutěže, monopol a substituce, monopol a regulace ceny, státem vytvořené monopoly, přirozený monopol, kdo má zájem na regulaci, dodatek 1: kartelová dohoda, dodatek 2: vězňovo dilema. Zásahy státu do cen - cenový strop (maximální cena), spotřební daň, subvence, minimální cena a vývozní subvence, státní intervenční nákupy, produkční kvóty. Poptávka po výrobních faktorech -vVýrobní faktory, produkční funkce a mezní produkt, poptávka po výrobním faktoru, změny poptávky po výrobním faktoru, volba výrobní techniky a technická substituce. Nabídka výrobního faktoru a renta - transferová platba a renta, nabídka a renta na pracovních trzích, nabídka a renta v krátkém a dlouhém období, kompenzující mzdové rozdíly, výrobní faktory s nepružnou nabídkou. Nabídka práce a trh práce - nabídka práce, nominální a reálné zvýšení mzdy, trh práce, dodatek 1: indiferenční analýza, dodatek 2: mezinárodní migrace práce. Nezaměstnanost - míra nezaměstnanosti, nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklická, nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná, dlouhodobá nezaměstnanost, vytváření pracovních míst. Kapitál a úrok - kapitál a investice, úrok a míra časové preference, nominální a reálná úroková míra, nabídka zapůjčitelných fondů (úspory), poptávka po zapůjčitelných fondech (investice), trh zapůjčitelných fondů (trh kapitálu), lidský kapitál, mezinárodní pohyby v kapitálu. Investiční rozhodování - aktiva, cena perpetuity, cena anuity – dnešní hodnota budoucích výnosů, míra výnosu, riziko a míra výnosu, morální hazard. Vlastnictví - vlastnictví soukromé a veřejné, oddělení vlastnictví a řízení – problém „pána a správce“, nepřátelské převzetí, problém menšinového vlastníka, družstevní vlastnictví, zaměstnanecké vlastnictví. Externality - negativní externality, pozitivní externality, externalita – porušení práva, externality a morálka, soukromá vyjednávání a Coaseho teorém, vlastnická práva, transakční náklady, dodatek: převoditelná práva ke znečišťování. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky. Veřejná volba - volba mezi veřejnými a soukromými statky, racionální neznalost, zájmové skupiny. Domácí produkt - drubý a čistý domácí produkt, nominální a reálný domácí produkt, domácí produkt jako přidaná hodnota, agregátní výdaje a domácí produkt, úspory z HDP, veřejný sektor, zahraniční obchod, národní produkt. Spotřeba, investice a rovnovážný HDP - spotřební funkce, změny spotřební funkce, plánované investice a rovnovážný HDP, důchodotvorný účinek investic. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích - proč vznikly peníze, peníze – prostředek směny, peněžní zůstatky – likvidní aktivum, transakční a opatrnostní zůstatky, peněžní zůstatky a důchod, peněžní zůstatky a úroková míra, nominální a reálné peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz - banky s částečnými rezervami a tvorba peněz, peněžní zásoba a její změny, rovnováha trhu peněz, růst peněžní zásoby v krátkém období, růst peněžní zásoby v dlouhém období. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt - agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt, šoky“ ze strany poptávky, šoky“ ze strany nabídky. Hospodářský cyklus - strukturální a cyklické výkyvy, fáze hospodářského cyklu, příčiny hospodářských cyklů, finanční krize, bankovní panika, hospodářská deprese 30.let. Hospodářský růst - mýtus poptávky, hospodářský růst a přírodní zdroje, akumulace kapitálu, nové technologie, velikost trhu, hospodářský růst a společenský systém. Inflace - měření inflace, inflace a přerozdělování, zamlžení cenových informací, poptávková inflace, nákladová inflace, inflační spirála, iInflační očekávání a setrvačná inflace, Phillipsova křivka a volba mezi inflací a nezaměstnaností, přirozená míra nezaměstnanosti, akcelerující inflace. Měnový kurz - měnový kurz a měnový trh, měnový kurz a úroková parita, teorie parity kupní síly – absolutní verze, teorie parity kupní síly – relativní verze, intervence státu do měnového kurzu, režimy stabilního kurzu, měnová krize (dodatek). Platební bilance a zahraniční dluh - platební bilance, rovnováha platební bilance, finanční účet platební bilance, bilance zboží a služeb, nerovnováha bilance zboží a služeb, je aktivní bilance zboží a služeb „dobrá věc“?, zahraniční dluh. Veřejné rozpočty a daně - veřejné rozpočty a státní rozpočet, byrokracie a bujení státního rozpočtu, přerozdělování, daně, šedá ekonomika a Lafferova křivka, nepřímé daně. Rozpočtové schodky a státní dluh - fikce „obědu zdarma“, financování rozpočtového schodku, rozpočtový schodek, vládní půjčky a státní dluh, politický cyklus, strukturální a cyklický schodek státního rozpočtu, důchodotvorný účinek státních výdajů a efekt vytěsňování. Měnová politika - nezávislost centrální banky, cíle a nástroje měnové politiky, slučitelnost cílů a měnové politiky, aktivistická měnová politika, adaptivní očekávání a racionální očekávání, racionální očekávání a neúčinnost měnové politiky, „ukotvení“ měnovým kurzem, pravidlo stálého měnového růstu (měnové cílování), inflační cílování, desinflační politika.

Obsah

1.
Člověk ekonomický a tržní systém
2.
Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka
3.
Chování výrobce: náklady a nabídka
4.
Tržní rovnováha a efektivnost
5.
Směna, specializace a mezinárodní obchod
6.
Nedokonalé trhy, informace a podnikatelé
7.
Konkurence a regulace
8.
Zásahy státu do cen
9.
Poptávka po výrobních faktorech
10.
Nabídka výrobního faktoru a renta
11.
Nabídka práce a trh práce
12.
Nezaměstnanost
13.
Kapitál a úrok
14.
Investiční rozhodování
15.
Vlastnictví
16.
Externality
17.
Volné zdroje, volné statky a veřejné statky
18.
Veřejná volba
19.
Domácí produkt
20.
Spotřeba, investice a rovnovážný HDP
21.
Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích
22.
Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz
23.
Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt
24.
Hospodářský cyklus
25.
Hospodářský růst
26.
Inflace
27.
Měnový kurz
28.
Platební bilance a zahraniční dluh
29.
Veřejné rozpočty a daně
30.
Rozpočtové schodky a státní dluh
31.
Měnová politika

Úryvek

"Je ekonomie exaktní věda?
- veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka, nejsou objektivně měřitelné. Jsou to jen subjektivní pocity – chuť, nálada, únava, strach, atd. Pocity, které člověk nedokáže přesně kvantifikovat a sdělit.
- Chování člověka je těžko předvídatelné, protože je ovlivňováno subjektivními faktory, které nelze měřit. Proto je ekonomie méně exaktní vědou než například fyzika.

Ekonomie – věda politická
- ekonomie se zabývá otázkami, které mají bezprostřední vliv na blahobyt lidí. Proto je zřejmě více než jiné vědy vědou politickou.
- Politika ovlivňuje ekonomiku. A výsledky ekonomiky mají zpětně dopad na osudy politiků.

Svoboda volby a lidské motivace
- svoboda volby je možnost sám si vybrat mezi příležitostmi, které se mně nabízejí.
- Svoboda znamená, že si sami volíte rozdělení svého volného času mezi různé aktivity.
- Svobodu volby máte nejen vy sami, ale i všichni ostatní. Jste proto nejen subjektem volby, ale i objektem volby – vybíráte si, ale jste také vybíráni.
- Tím, že si vás někdo vybírá, ať už kdekoliv, jste součástí soutěže neboli konkurence. A vy jste ve většině svých životních situací pouze jedním z mnoha soutěžících.
- Tím, že je člověk v této soutěži, je motivován k tomu „být dobrý“ – snaha o sebezdokonalování.
- Tržní ekonomika je systémem, založeným na ekonomické svobodě volby a na tržní konkurenci.
- Tržní konkurence se stala hlavní hybnou silou ekonomického vývoje.
- O síle a perspektivnosti tržní ekonomiky svědčí nejlépe to, že obstála v historické soutěži s centrálně plánovanou ekonomikou – se systémem, který svobodu voly potlačil."

Poznámka

Výpisky z knihy Robert Holman, Ekonomie, 3.aktualizované vydání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5103
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse