Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Ekonomie - okruhy pro přípravu ke státním závěrečným zkouškám

Ekonomie - okruhy pro přípravu ke státním závěrečným zkouškám

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje okruhy pro přípravu ke státním závěrečným zkouškám k předmětu ekonomie. Definuje všechny základní pojmy potřebné pro pochopení problematiky, zodpovídá důležité otázky, popisuje a charakterizuje hlavní ekonomické mechanismy a systémy.

Obsah

1
Makroekonomie
1.1
Národohospodářské výsledky a jejich měření
1.2
Nástroje a formy monetární politiky
1.3
Nástroje a formy fiskální politiky
1.4
Ceny, cenová hladina, cenové indexy, měření inflace
1.5
Problém nezaměstnanosti a měření její míry
1.6
Mezinárodní trh peněz, bilance mezinárodních plateb
1.7
Problematika integračních kritérií požadovaných EU a ekonomika ČR
1.8
Společenské, ekonomické a mezinárodní souvislosti českého transformačního procesu
1.9
Veřejné finance, státní rozpočet a státní dluh
1.10
Model nabídky peněz
1.11
Účinky fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice
2
Mikroekonomie
2.1
Teorie chování spotřebitele
2.2
Dynamizace modelů chování spotřebitele
2.3
Teorie výroby
2.4
Teorie nákladů
2.5
Oceňování na dokonale konkurenčních trzích
2.6
Oceňování na nedokonale konkurenčních trzích
2.7
Teorie trhu práce
2.8
Teorie kapitálu
2.9
Celková rovnováha
3.
Management
3.1
Celostní koncepce rozvoje managementu
3.2
Porterův model 5 konkurenčních sil
3.3
Porterovy generické konkurenční strategie
3.4
Podnik v tržní ekonomice
3.5
Obecné okolí podniku a jeho vliv na podnikovou strategii
3.6
Interní analýza podniku a hodnototvorný řetězec
3.7
Charakteristika 3 základních etap růstu podniku
3.8
Příčiny úpadku podniku
3.9
Charakteristika procesu strategického řízení podniku
3.10
Poslání firmy
3.11
Základní podnikové strategie
3.12
Metodologie managementu a ekonomie
3.13
Význam poznatků psychologie managementu
3.14
Pojmy a problémy teorie státu a jejich relevance pro management a ekonomii
3.15
Mezinárodní organizace významné pro světovou ekonomiku
3.16
Postavení a role malých a středních podniků v ekonomice
3.17
Komunikace v mezinárodních organizacích
3.18
Konfliktní a problémové situace v komunikace
4
Marketing
4.1
Průmyslový marketing a jeho specifika
4.2
Nákupní marketing
4.3
Nové trendy v marketingu
4.4
Regionální marketing a jeho specifika
4.5
Tvorba strategie rozvoje regionu
4.6
Regionální politika EU a ČR
4.7
Marketingové plánování
4.8
Marketingový controlling
4.9
Marketingový audit
4.10
Marketing obchodních činností
4.11
Marketing služeb
4.12
Postup jednotného plánování marketingové komunikace
4.13
Reklama jako způsob komunikace
4.14
Ostatní formy marketingové komunikace
4.15
Role mezinárodního obchodu ve světové i národní ekonomice
4.16
Hospodářská soutěž
4.17
Ochrana spotřebitele
4.18
Zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele
IV. Ekonomicko-matematické metody
5
Kvantitativní metody v rozhodování
5.1
Modely ekonomických procesů a rozhodovacích situací
5.2
Ekonomické a matematický model lineárního programování
5.3
Typové úlohy lineárního programování
5.4
Metody řešení úloh lineárního programování
5.5
Uplatnění kvantitativních metod v optimalizaci podnikových procesů
5.6
Deterministické modely řízení zásob
5.7
Stochastické modely řízení zásob
5.8
Síťová analýza a projektové řízení
5.9
Časová, časově nákladová, časově zdrojová analýza sítě
5.10
Stochastické modely ekonomických procesů
5.11
Modely hromadné obsluhy - vymezení oblastí aplikace
5.12
Klasifikace modelů hromadné obsluhy
5.13
Modely hromadné obsluhy - předpoklady a výsledky
6
Manažerské rozhodování v riziku a nejistotě
6.1
Riziko a měření rizika
6.2
Preference a preferenční systém
6.3
Rozhodovací stromy a příklady ze života
6.4
Rozhodování při neurčitosti a používaná kritéria
6.5
Vícekritériální optimalizace
6.6
Teorie maticových her
6.7
Konfliktní rozhodovací situace
6.8
Nekonfliktní rozhodovací situace
6.9
Sedlový bod a jeho hledání
6.10
Koalice a motivy vytváření koalic
6.11
Softwarové prostředky pro matematické modelování

Úryvek

"Nástroje marketingové komunikace
• Reklama – jakákoli placená forma neosobní prezentace a podpory myšlenek, zboží a služeb určitým sponzorem
Charakteristické vlastnosti: hromadná komunikace, neosobní charakter, veřejná komunikace
Příklady: tisk, televizní reklama, plakáty, letáky, rozhlasová reklama
• Podpora prodeje – krátkodobé stimuly pro povzbuzení nákupu nebo prodeje výrobku či služby
Charakteristické vlastnosti: komunikace, motivace, výzva
Příklady: soutěže, hry, dárky, vzorky, slevy, veletrhy
• Public relations - množství programů vytvořených pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy či výrobky
Charakteristické vlastnosti: vysoká důvěryhodnost, dlouhodobé působení, dramatizace
Příklady: články v tisku, semináře, sponzorství
• Přímý marketing – cílené oslovení konkrétního segmentu trhu s cílem ovlivnit chování zákazníka na trhu
Charakteristické vlastnosti: cílené oslovení, snadno měřitelná účinnost, budování dlouhodobého vztahu
Příklady: telemarketing, direct mail, telefonní marketing
• Osobní prodej – ústní prezentace při konverzaci s jedním nebo více potenciálními zákazníky za účelem realizace prodeje
Charakteristické vlastnosti: osobní setkání,reakce, pěstování vztahu
Příklady: prezentace při prodeji, prodejní setkání, veletrhy a výstavy
Reklama jako způsob komunikace.
Realizace reklamy, stanovení rozpočtu reklamy. Reklama na internetu. Vyhodnocení účinnosti reklamy.
skripta: Staňková
Reklama

Historie reklamy
Prvopočátky reklamy
– období chalkolitu (6-4 tis. př. n. l.)
Reklama do roku 1450
– zboží a jeho znaky (vývěsní štíty, originály zboží, atrapy zboží)
– vyvolávači
– obchodní značky a známky
Reklama v letech 1450 – 1918
– spojení reklamy s novými, masovými prostředky (noviny, plakáty)
Poválečná léta (po první světové válce)
– nové formy reklamy (diapozitivy, opony, reklamní plachty)
– zaostávání české reklamy
30. – 50. léta 20. století
– vznik rozhlasového vysílání
– ve výtvarnictví nástup modernismu
– rozmach fotografických reklam
60. léta – socialistická reklama
– televize a její rozmach
Charakteristické rysy socialistické televizní reklamy
– plnila pouze informační funkci
– prezentovaly se pouze velké sortimentní skupiny
– cíl reklamy: Kupte si u nás cokoli, jen si proboha něco kupte
– Reklamy k různým příležitostem
– Často se uváděly i ceny výrobků
– Nezjišťovala se účinnost reklamy
– Reklama nesměla být doprovázena klasickou hudbou
– Zadavatel neměl jistotu odvysílání reklamního spotu
– Televizní seriálové reklamy
– Dlouhé reklamní spoty
– V reklamách vystupovali známí herci
– Minimální reprízování reklamních spotů
– Schvalování reklam z ideologického, scénáristického a textařského hlediska
2. Reklamní plán"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy. Čistého textu v práci je cca 228 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16464
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse