Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Ekonomika a podnikání - výpisky z přednášek

Ekonomika a podnikání - výpisky z přednášek


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky seznamují s podniky (jejich typy, fungováním, financováním, vznikem a zánikem). Dále pak vysvětluje ekonomické pojmy jakými je rozvaha, produkce, náklady, nebo investice. Zabývá se také lidskými zdroji, daňovým systémem a cenou a cenovou tvorbou. Text je psán v heslech, místy jsou zvýrazněna klíčová slova.

Obsah

1.
Definice podniku
2.
Druhy podniků
2.1
Státní podnik
2.2
Společné podniky
2.3
Obchodní společnosti
2.4
Veřejná obchodní společnost
2.5
Komanditní společnost
2.6
Družstvo
2.7
Tichá společnost
2.8
Konsorcium
2.9
Individuální podnikání
2.10
Podmínky provozování živnosti
2.11
Druhy živností
2.12
Ohlašovací živnosti
2.13
Živnosti koncesované
3.
Kapitál – definice a vymezení
4.
Rozvaha
5.
Odpisová politika
6.
Zásoby
6.1
Optimalizace zásob
6.2
Optimální výše dodávky
7.
Hodnocení majetkové stability podniku a využití majetku
8.
Jaké jsou zvláštnosti reprodukčního procesu v zemědělství?
9.
Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování
10.
Investice
10.1
Portfoliové investice
10.2
Reálné vymezení kapitálových výdajů
10.3
Dlouhodobé cenné papíry
10.4
Hodnocení investičních příležitostí - výnosnost, riziko, likvidita
10.5
Odhad rizika pomocí směrodatné odchylky
11.
Financování
11.1
Leasing jako forma financování
11.2
Ekonomické výhody pro nájemce
11.3
Formy leasingu
11.4
Leasing s počáteční splátkou a nárokem na koupi
11.5
Zpětný leasing
11.6
Leverage lease (konsorciální leasing)
11.7
Finanční leasing v ČR
12.
Lidské zdroje
12.1
Cesty ovlivňování vývoje zaměstnanost
12.2
Reprodukce pracovní síly
12.3
Mzdový systém v podnikatelské a rozpočtové sféře
12.4
Zákony a související předpisy z oblasti pracovního práva
12.5
Zákoník práce
12.6
Kolektivní smlouvy
12.7
Efektivnost využití práce jako výrobního činitele
12.8
Funkce mzdy
12.9
Zásady v podnikatelské sféře
12.10
Zásady v rozpočtové sféře
12.11
Katalog prací
12.12
Mzdový tarif
12.13
Typy mezd
13.
Náklady
13.1
Podnikové náklady
13.2
Finanční pojetí nákladů
13.3
Hodnotové pojetí
13.4
Význam nákladů
13.5
Členění nákladů
13.6
Kalkulace nákladů – představuje výpočetní postup
13.7
Základní výpočetní postup při stanovení příspěvku na úhradu
13.8
Výhody metody variabilních nákladů
13.9
Analýza bodu zvratu
14.
Produkce
14.1
Zaměření produkční teorie
14.2
Jednofaktorová produkční funkce
14.3
Předpoklady pro konstrukci produkčních funkcí
14.4
Rozhodovací kritéria nákladové funkce
14.5
Vztah nákladových funkcí a cen
14.6
Ekonomické kategorie naturální produkce
14.7
Význam zjišťování naturálních výsledků výroby
14.8
Cash-Flow
14.9
Kategorie zisku
15.
Výnosy
15.1
Rozdělení výnosů a zisku
16.
Cena a cenová tvorba
16.1
Konkurenčně a odvětvově orientovaná tvorba cen
17.
Podnik
17.1
Založení podniku
17.2
Formy fúze
17.3
Konkurs a likvidace
18.
Financování podniku
18.1
Zásady financování
18.2
Formy (druhy) financování
18.3
Mimořádné financování
18.4
Finanční zdroje
19.
Daňová soustava v ČR
19.1
Základy daňové techniky
19.2
Daň z příjmů fyzických osob, právnických osob
19.3
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7)
zaměstnanců, do 31.1.
19.4
Daň stanovená paušální částkou
19.5
Sazba daně u fyzických osob
19.6
Daň z příjmů právnických osob
19.7
Daň z nemovitostí: daň z pozemků, daň ze staveb
19.8
Základ daně
19.9
Sazba daně
19.10
Daň z přidané hodnoty
19.11
Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
19.12
Náležitosti daňového dokladu
19.13
Zdaňovací období

Úryvek

“Definice podniku
 Podnik = lidé + věcné prostředky uspokojování potřeb s cílem dosáhnout zisku
 Podnik je technickou, sociální a hospodářskou jednotkou národního hospodářství
Podnik jako relativně uzavřený systém
 Uzavřenost:
 samostatnost v rozhodování
 nese sám rizika plynoucí z podnikání
 své činnosti provádí na svůj účet
 Relativní uzavřenost:
 rozhodnutí je nepřímo ovlivněno státními orgány a institucemi
 vazby na trh kapitálu, práce a zboží atd.
Druhy podniků – hlediska členění
 Podle předmětu činnosti
 Podle velikosti
 Podle právní formy
 Podle úrovně vztahů mezi náklady a výnosy
 Podle formy vlastnictví
STÁTNÍ PODNIK
 Zákon č. 77/1997 Sb., O státním podniku
 Zakladatel: ústřední orgán státní správy nebo obecní úřad
 Orgány podniku:
 ředitel
 dozorčí rada
Společné podniky
 Vznikají sdružením několika osob
 Jedná se o tyto druhy podniku:
 Obchodní společnosti
 Družstvo
 Tichá společnost
 Konsorcium (sdružení podnikatelů)
Obchodní společnosti
 jedná se o sdružení 2 a více podnikatelů k provozování podnikatelské činnosti pod obchodním názvem
 řídí se Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.)
 obchodní společnosti se dělí na:
 Osobní (v.o.s.)
 Kapitálové (a.s., s.r.o.)
Vznik a zánik společnosti
 Vznik = zápis do obchodního rejstříku, přičemž vzniku předchází založení společnosti
 Zánik = výmaz společnosti z obchodního rejstříku, přičemž zániku předchází zrušení společnosti
Akciová společnost - „a.s.“ - „akc. spol.“
 Založení:
 jednorázově – bez veřejné výzvy k upisování akcií
 s výzvou k upisování akcií
 Zakladatelem může být 1 PO, jinak 2 a více zakladatelů (zakladatelská listina/zakladatelská smlouva)
 Orgány společnosti:
 valná hromada
 představenstvo
 dozorčí rada
A.S.
 Způsob a rozsah ručení:
 Společnost
 Akcionáři
 Zisk se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (není-li ve stanovách uvedeno jinak)
Společnost s ručením omezeným „spol. s r.o.“ – „s.r.o.“
 Založení:
 ZK (200 tis. Kč) je tvořen vklady společníků (min. 20 tis. Kč/společník)
 Zakladatelem může být 1 osoba (i FO), nejvíce 50 společníků

 Orgány společnosti:
 valná hromada
 jednatel
 dozorčí rada
S.R.O.
 Způsob a rozsah ručení:
 společnost
 společníci"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Text je místy špatně členěn a je nepřehledný.
Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16797
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse