Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika neziskových organizací

Ekonomika neziskových organizací

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto přednášky rozsáhle vysvětlují pojetí neziskových organizací, jejich typologii, členění, teorie vzniku neziskových organizací. Dále pak pojmy týkající se organizačních složek ÚSC a státu, příspěvkových organizací územně samosprávných celků a státu, pak obce, kraje.

Obsah

1.
Charakteristika neziskový organizací (NO)
2.
Typy NO, r. 2006
3.
Úloha neziskových organizací v národním hospodářství
4.
Soukromé neziskové organizace
5.
Historické souvislosti nez. sektroru v českých zemích
5.1
Starověk
5.2
Středověk
5.3
Novověk: Rakousko-Uhersko
5.4
Období 1. republiky (1918)
5.5
Období okupace (1938)
5.6
Období 1945 – 1948
5.7
Poúnorový stav
5.8
Vývojové etapy neziskového sektoru po roce 1989
5.8.1
1990 – 1992
5.8.2
1993 – 1996
5.8.3
1997 – 2001
5.8.4
2002 – 2004
6.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
7.
Typologie neziskových organizací v ČR
7.1
Typologie neziskových organizací (členění podle štrekové)
7.2
Typologie NO, rozdělení z pohledu manažerského
8.
Nevládní NO
9.
Občanská sdružení
10.
Nevládní neziskové organizace
10.1
Nadace a nadační fondy
10.2
Orgány nadace a NF
10.3
Církve a náboženské společnosti (CNS)
10.4
Politické strany a politická hnutí (PSPH)
11.
Vládní neziskové organizace
11.1
Neziskové organizace zřizované územní samosprávou
11.1.1
OS územních samosprávních celků
11.1.2
PO územních samosprávních celků
11.1.3
OS, PO státu
12.
Řízení NO
13.
Veřejnoprávní neziskové organizace
13.1
Obec
13.2
Kraj
14.
Řízení jako ekonomický nástroj v neziskových organizacích
15.
Daňová asignace
16.
9 neziskových teorií

Úryvek

“Typologie neziskových organizací v ČR
1. Kritérium globálního charakteru poslání
- Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání) – založeny za účelem poslání spočívající v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti - společnosti
- Organizace vzájemně prospěšné (profesní komory-advokáti…, konfesní komory, ochrana zájmů skupin, aktivity v kultuře) – založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů ( i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je uspokojování svých vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, kterou jsou ve vztahu k veřejnosti korektní, tedy neodporují zájmům druhých občanů a právních osob - např. včelaři, zahrádkáři..
2. Kriterium zakladatele:
a) Organizace založené veřejnou správou, tj. státní správou (ministerstvo, ústřední úřad státní správy) nebo samosprávou (obec, magistrát, kraj), některé z nich se proto z uvedeného důvodu nazývají veřejnoprávní organizace
- Státní správa- typické orgány státní správy jsou: ministerstva
- Samospráva(typickým samosprávným orgánem jsou obce, kraje, organizace zřízené kraji např. technické služby, domov důchodců)

b) Organizace založené soukromou F.O. nebo P.O. (mohou zakládat organizaci i společně), nazývané soukromoprávní organizace – nadace, nadační fondy
c) Organizace , které vznikly jako veřejnoprávní instituce-Česká televize, Pozemkový fond; výkon účelu veřejné služby je dán jako povinnost ze zákona (příklad veřejná vysoká škola)
3. kritérium právně organizační normy
a) Organizace založené na základě zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samospráv samospráva zakládá), (zakládání příspěvkových organizací)
b) Organizace založené podle ostatních zákonů platných pro NO (soukromé organizace: nadační fondy, právní forma občanských sdružení, honitební společenstva – myslivci, chovatelé)
c) Organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem(družstva, s.r.o.)
4. Financování
Podle kritéria financování se člení NO na:
- Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územní ch celků) - ministerstva
- Organizace financované z části z veřejných rozpočtů - na příspěvek mají legislativní nárok (příspěvkové organizace, vybraná občanská sdružení, církve a náboženské společnosti a politické strany a politická hnutí), (příspěvkové organizace státu a příspěvkové organizace územně samosprávných celků, vybrané církve a náboženské společnosti, vybrané politické strany a politická hnutí, knihovny)
- Organizace financovány z různých zdrojů- dary, sbírky, sponzoring, granty, vlastní činnosti (včelaři, soukromé nadace a nadační fond)
- Organizace financované převážně z výsledků realizace svého poslání


5. Kriterium předmětu činnosti
a) Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (ICNPO) – kultura, sport a volný čas, vzdělávání a výzkum, zdravotnictví, sociální služby,životní prostředí, regionální rozvoj, komunitní rozvoj a bytové hospodářství, občanskoprávní osvěta a politické organizace, filantropie, nadace mezinárodní, náboženství a církve, odbory a profesní spolky a jiné nespecifikované činnosti
b) Systém klasifikace netržních činností OSN (COPNI) – rekreační, kulturní služby, vzdělávací služby, výzkum, služby zdravotnické, sociální služby, církevní služby, organizace profesní, odborářské a občanská sdružení a ostatní služby, smíšené a nespecifikované
c) Odvětvová klasifikace nevýrobních ekonomických činností (OKEČ – ČR) - rekreační, kulturní a sportovní činnosti, školství, výzkum, zdravotnictví, sociální služby (kolektivní a individuální sociální služby a sociální politiky), činnost společenských organizací (odbory, politické strany, církve a profesní spolky) a ostatní osobní služby
- spadá sem kultura, spor a volný čas, vzdělání a výzkum, zdraví, sociální služby, ochrana životního prostředí, komunitní rozvoj a bydlení
- je třeba vytvořit českou nezisk. klasifikaci NO, měla by vycházet ze tří základních principů:
1. musí umožnit mezinárodní srovnávání
2. musí respektovat strukturu českého nezisk. sektoru a zvyklosti pro třídění nezisk. institucí
3. musí být snadno převoditelná na klasifikaci OKEČ
6. Členění podle hlavní dotační politiky vlády pro r. 2007 – vláda je vytváří na každý rok
• poskytování soc. služeb (MPSV, MO)
• ochrana zdraví a jeho podpora – prevence nákazy AIDS, poskytování první pomoci, drogová problematiky (MZ, MK, MPSV)
• ochrana živ. prostředí (MŽP, MMR, MZE)
• vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (MŠMT, MK)
• rozvoj, podpora a prezentace kultury, záchrana kulturního dědictví (MK)
• zapojení do programu EU (MZV)
• rozvoj sportu a tělovýchovy (MŠMT) – antidopingový program, údržby sportovních zařízení,
• rovné příležitosti mužů a žen (MPSV)
• rozvoj dobrovolnické služby (MV)
• podpora programů příslušníků národnostních a etnických menšin (MK)
• péče o ohrožené a problémové skupiny (MV)
• informační společnost (MV) apod.
7. Členění dle RNNO(kritérium charakteristiky realizovaných činností – oborové členění), (Rada vlády pro NNO)
• Státní neziskové organizace (vládní, veřejné) - – neziskové org., které zabezpečují převážně výkon veřejné správy, jak už tedy na úrovni státu nebo obcí či krajů, právními formami v podmínkách ČR jsou příspěvkové organizace a organizační složky (státu, obcí či krajů), v r. 2001 rozpočtové organizace byly přepracovány na organizační složky, charakteristické rysy: institucionalizovanost, samostatnost, neziskovost
• Nestátní NO (nevládní nebo soukromé) - NO, jejichž existence vychází z principu sebeřízení společnosti, což představuje schopnost určitého souboru lidí, žijících a spolupracujících v určitém vymezeném prostoru, organizovat a vzájemně usměrňovat svoje aktivity – Občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti apod.

a) Společné znaky pro všechny typy NO
- Jsou právnickými osobami ( s výjimkou organizačních složek státu, obcí a krajů)-evidovány, obchodní rejstřík…
- Nejsou založeny za účelem podnikání
- Nejsou založeny za účelem produkce zisku, pokud zisk vytvoří musí být použit na hlavní činnost NO a nesmí být přerozdělen mezi zakladatele
- Uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit
- Mohou, ale nemusí, být financovány z veřejných zdrojů (rozpočtů)
b) Společné znaky jen pro soukromé NO
- Mají ze zákona povolenou svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí
- Členství těchto organizací je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti (s výjimkou některých profesních komor)
- Vytváří většinou neformální strukturu sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy, podle které byly založeny a podle které realizují svoji činnost (politické strany)"

Poznámka

Jedná se o zpracované přednášky z 2. ročníku na TU-VŠB Ostrava.
Obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 49 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14159
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse