Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Ekonomika podniku pro 2. ročník nástavbového studia - výpisky

Ekonomika podniku pro 2. ročník nástavbového studia - výpisky

Kategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z ekonomiky stručně, ale přehledně nabízí přehled obecných ekonomických pojmů, především z oboru ekonomiky podniku. První část seznamuje s problematikou makroekonomie od hrubého národního produktu přes šedou a černou ekonomiku až po vysvětlení inflace. Pozornost je soustředěna na finanční trhy se zaměřením na platební prostředky a cenné papíry. Následující část je věnována bankovní soustavě a bankovním službám. Popisuje i druhy úvěrů a přibližuje fungování daňové soustavy. Závěr patří informacím o hospodářské politice státu. Výpisky z ekonomiky podniku pro 1. ročník nástavbového studia naleznete zde Ekonomika podniku pro 1. ročník nástavbového studia.

Obsah

1.
Úvod do 2. ročníku
1.1.
Přehled učiva druhého ročníku
2.
Národní hospodářství
2.1.
Členění národního hospodářství
2.2.
Ukazatele úrovně národního hospodářství
3.
Hrubý domácí produkt
3.1.
Metody výpočtu HDP
4.
Míra inflace
4.1.
Příčiny inflace
4.2.
Stupně inflace
5.
Míra nezaměstnanosti
5.1.
Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti
6.
Zahraničně obchodní bilance
6.1.
Nástroje zahraničně obchodní politiky
6.2.
Nástroje na omezení dovozu
6.3.
Nástroje na podporu vývozu
6.3.1.
Smluvní nástroje
7.
Šedá a černá ekonomika
7.1.
Šedá ekonomika
7.2.
Černá ekonomika
8.
Hospodářský cyklus
9.
Finanční trhy
9.1.
Způsob placení
9.2.
Hotovostní platby
9.3.
Příjmový pokladní doklad
9.4.
Výdajový pokladní doklad
10.
Bezhotovostní platby
10.1.
Úhradové
10.2.
Inkasní
10.3.
Příkaz k úhradě
11.
Platební karty
11.1.
Funkce karet
11.2.
Druhy karet podle čerpané částky
11.3.
Druhy karet podle způsobu záznamu
11.4.
Příklady mezinárodních asociací
11.5.
Náležitostí platební karty
11.6.
Ochranné prvky platební karty
12.
Šeky
12.1.
Náležitosti šeku
12.2.
Druhy šeku
12.3.
Lhůty pro předložení šeku
13.
Směnky
13.1.
Vlastní
13.1.1.
Náležitosti směnky
13.2
Cizí směnka
13.3.
Směnky podle lhůty splatnosti
13.4.
Zánik směnky
14.
Dokumentární inkaso
14.1.
Příklady inkasních podmínek
15.
Dokumentární akreditiv
16.
Bankovní soustava
16.1.
Centrální banka
16.2.
Funkce České národní banky
16.3.
Funkce ČNB
16.4.
Nástroje ČNB
17.
Obchodní banky
17.1.
Bankovní operace
17.2.
Členění bank
18.
Vklady
18.1.
Běžný účet
18.1.1.
Obsah smlouvy
18.2.
Termínované vklady
18.3.
Druhy termínovaných vkladů
18.4.
Úročení vkladů
18.5
Vkladní knížka
18.6.
Vkladní listy
19.
Stavební spoření
20.
Hypoteční zástavní listy
21.
Depozitní certifikáty a vkladové listy
21.1.
Depozitní směnky
21.2.
Bankovní obligace
21.3.
Úročení vkladů
21.4.
Základní pojmy
21.5.
Typy úročení
22.
Úročení vkladů
22.1.
Úročení vkladů - opakování
22.2.
Složené úročení vkladů
23.
Bankovní služby
23.1.
Úvěry
23.1.1.
Obecný postup při poskytování úvěrů
23.1.2.
Způsoby zajištění úvěru
23.1.3.
Osobní zajištění úvěru
23.1.4.
Reální zajištění úvěru
23.2.
Výnosnost úvěru
23.3.
Splácení úvěru anuitami
24.
Druhy úvěrů
24.1.
Bankovní záruky
24.2.
Ručitelský
24.3.
Hypoteční
24.4.
Úvěry podle splatnosti
24.5.
Úvěry podle zajištění
24.6.
Úvěry podle účelu
24.7.
Úvěry podle poskytovatele
24.8.
Úvěry podle měny
24.9.
Úvěry podle odvětví
24.10.
Úvěry podle metody úvěrování
25.
Daňová soustava
25.1.
Základní pojmy
25.2.
Daň z příjmu fyzických osob
25.3.
Daň z příjmu právnických osob
25.4.
Silniční daň
25.5.
Daň z nemovitosti - daň z pozemku
25.6.
Daň z nemovitosti - ze staveb
25.7.
Dědická daň
25.8.
Darovací daň
25.9.
Daň z převodu nemovitostí
25.10.
Spotřební daň
25.11.
Daň z přidané hodnoty
25.12.
Daň z plynu
25.13.
Daň z pevných paliv
25.14.
Daň z elektřiny
26.
Hospodářská politika státu
26.1.
Funkce státu
26.2.
Subjekty hospodářské politiky státu
26.3
Nástroje hospodářské politiky státu
26.4.
Cíl hospodářské politiky státu
26.5.
Právní systém, legislativa
27.
Monetární systém
28.
Typy státního rozpočtu
29.
Důchodová a cenová politika
29.1.
Zahraničně obchodní politika
30.
Nástroje zahraničně obchodní politiky
31.
Mezinárodní instituce

Úryvek

"Členění národního hospodářství

1) podle vztahu ke státnímu rozpočtu:
a) hospodářské organizace ( ziskové ): část zisku odvádí státu v podobě daní
b) příspěvkové: jejich příjmy jsou vyšší než výdaje, stát přispívá na činnost
c) rozpočtové: stát plně hradí jejich provoz ( armáda, policie, soudy, ZŠ )
- nestátní neziskový sektor: církve, občanská sdružení, politické strany, nadace, obecně prospěšné společnosti ( OPS )

2) podle sektoru ( sféry ):
a) primární = prvovýroba ( zemědělství, lesnictví, těžba, rybolov )
b) sekundární = druhovýroba ( zpracovatelský průmysl: potravinářský, stavební, chemický,.. )
c) terciální = služby ( bankovnictví, cestovní,... )

3) podle odvětví:

- jsou stanovena mezinárodní nomenklaturou ( 17 ): zemědělství, lov, lesnictví,...

3. Ukazatele úrovně národního hospodářství 8.9.2010
1) hrubý domácí produkt
2) míra inflace
3) míra nezaměstnanosti
4) zahraničně obchodní bilance

Hrubý domácí produkt

- zkratka HDP

- veškerá produkce statků a služeb určených k finální spotřebě v peněžním vyjádření vytvořena na území státu zpravidla za jeden rok

Hrubý národní produkt

- veškerá produkce statků a služeb určených k finální spotřebě v peněžním vyjádření vytvořena výrobními prostředky, které jsou ve vlastnictví občanů daného státu

4. Hrubý domácí produkt 13.9.2010

- vyjadřuje se v cenách:
a) běžných = ceny daného roku
b) stálých = ceny očištěné o inflaci, slouží k porovnání více let
- reálný HDP je skutečně vytvořený
- potencionální HDP: pokud by byly plně využity výrobní zdroje, HDP by se zvýšilo

Metody výpočtu HDP

1) zbožová metoda: HDP = spotřeba domácností + spotřeba firem + spotřeba státu + ( - ) čistý vývoz ( vývoz – dovoz )
2) důchodová metoda: HDP = mzdy + zisky + renty + úroky ( národní důchod ) + opotřebení investic + nepřímé daně

5. Míra inflace 14.9.2010

- inflace: projev ekonomické nerovnováhy, který se projevuje růstem cenové hladiny spotřebního koše ( 3 000 nejčastěji kupovaných věcí: )

- opakem inflace je deflace

Míra inflace

- vyjadřuje % růst cen v porovnání s předcházejícím období
- tyto údaje se dají zjistit na www.czso.cz"

Poznámka

Výpisky jsou psány formou odrážek. Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně nebo kurzívou. Součástí práce jsou obrázky, schémata a tabulky. Čistý text je cca 33 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23051
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse