Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elementární částice a fyzikální interakce

Elementární částice a fyzikální interakce


Kategorie: Chemie, Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou na téma elementární částice a fyzikální interakce (částice a antičástice, leptony, hadrony, baryony, mezony, fermiony a bosony, rezonance, ...). V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Přehled elementárních částic
2.
Přehled 4 základních interakcí
3.
Detektory částic (nadstavba)

Úryvek

"30. Elementá rní č á stiče á fyziká lní interákče
 Klasická látka kolem nás je tvořena třemi druhy částic – elektrony, protony a elektrony. Částic však existuje mnohem více, některé jsou elementární (elektron) a jiné mají další vnitřní strukturu (nukleony). Podobné částice řadí vědci do skupin.
 Jednou ze základních symetrií přírody je symetrie mezi ČÁSTICEMI A ANTIČÁSTICEMI. Ty mají většinu veličin (jako hmotnost, střední délku života nebo spin) totožnou, ale liší se znaménkem elektrického náboje, magnetického momentu a některých kvantových čísel. Např. elektron a pozitron.
 Při styku částice a její antičástice dochází k ANIHILACI, přeměně částic na fotony s vysokou energií (jedná se o gama záření).
 Ve vesmíru existuje jen velmi málo antičástic, při určitých procesech stále vznikají, ale zaniknou hned, jak narazí na příslušnou částici. Pozitron vzniká např. radioaktivním rozpadem β+ (nebo v proto-protonovém cyklu v jádru hvězdy, kdy se při srážce dvou protonů jeden z nich přemění na neutron a vzniká deuteron), doprovází ho vznik elektronového neutrina. Nynější poměr je asi 1 antičástice na 109 částic. Na počátku vesmíru byl tento poměr téměř symetrický, uvádí se 109 antičástic na 109+1 částic."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy a vzorce o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5638d68173e71.zip (821 kB)
Nezabalený formát:
elementarni_castice.pdf (878 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse