Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Etopedie - vypracované otázky ke zkoušce

Etopedie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor devatenácti otázek ze speciální pedagogiky se týká výchovy, vzdělávání a vývoje mladistvých, kteří mají poruchu chování. Práce nejdříve seznamuje s historií etopedie, poté se zabývá charakteristikou jednotlivých poruch chování. Autor varuje před závislostmi, které se vytváří jako důsledek opakovaného užívání psychoaktivních látek. Jejich klasifikaci představuje v následující otázce. V dalších otázkách přibližuje tematiku ústavní péče, náhradní výchovy a dysfunkce rodiny. Závěr práce patří pojmům kriminalita a vězeňství.

Obsah

1.Historie péče o osoby s poruchou chování, vznik a koncipování oboru etopedie
1.1
Současné dělení poruch do tří kategorií
1.2
Nástin vývoje péče o sociálně narušené jedince na území ČR
1.3
Úmluva o právech dítěte
1.4
Vztah etopedie k ostatním vědám
2.
Etiologie a prevalance poruch chování
2.1
Poruchy chování a jejich charakteristika
2.2
Příčiny vzniku a rozvoje poruch chování
3.
Etopedické aspekty poruch socializace
3.1
Socializace člověka
3.2
Etopedické aspekty poruch chování
3.3
Sociálně patologické prostředí
4.
Disharmonický vývoj osobnosti a morální zrání
5.
Norma, normalita a etopedické aspekty poruch chování
5.1
Norma a normalita
5.2
Diagnostická kritéria
5.3
Psychologicky podmíněné poruchy chování
5.4
Rodinně podmíněné poruchy chování
5.5
Deskripce poruch chování
5.6
Antisociální chování
6.
Legislativní normy upravující péči v etopedických zařízeních
6.1
Zákony
6.2
Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy
6.3
Typy ústavních zařízení
7.
Základní charakteristika disociální, asociální poruch chování
7.1
Členění poruch chování
7.2
Disociální poruchy
7.3
Asociální poruchy
8.
Základní charakteristika antisociální poruch chování
8.1
Antisociální poruchy
8.2
Závislost na návykových látkách
9.
Zneužívání návykových látek – základní pojmy
9.1
Syndrom závislosti
9.2
Abstinenční syndrom
9.3
FAS syndrom
10.
Klasifikace návykových látek
10.1
Základní rozdělení a charakteristika drog
10.2
Současná drogová scéna v České republice
11.
Biologické, psychické a sociální souvislosti zneužívání návykových látek
11.1
Biologické souvislosti
11.2
Sociologické souvislosti
11.3
Psychologické souvislosti
12.
Primární, sekundární a terciární prevence závislostí
12.1
Primární prevence, obecná charakteristika, cílové oblasti
12.2
Sekundární prevence
12.2.1
Detoxifikační jednotky
12.2.2
Ústavní léčba
12.2.3
Terapeutické komunity
12.3
Terciární prevence
12.3.1
Terénní práce
12.3.2
Kontaktní centra, chráněné bydlení a dílny, substituční programy
13.
Náhradní výchova mimo rodinu
13.1
Osvojení
13.2
Pěstounská péče
13.3
Svěření dítěte do výchovy jiného občana
13.4
Ústavní výchova
14.
Etopedické aspekty dysfunkce rodiny
14.1
Dysfunkční rodina
14.2
Rodinně podmíněné poruchy chování
15.
Péče o bezdomovce v ČR
15.1
Bezdomovec a bezdomovectví
15.2
Somatická rizika bezdomovectví
16.
Problematika ústavní a ochranné výchovy
16.1
Funkce ústavů
16.2
Ústavní výchova
16.3
Ochranná výchova
16.4
Diagnostické ústavy
16.5
Dětské domovy
16.6
Speciální výchovná zařízení
16.7
Reedukační proces a resocializace
16.8
Úkoly pedagogických pracovníků a dalších specialistů
17.
Vnější a vnitřní diferenciace vězeňství, odměny a tresty
17.1
Vnější diferenciace
17.2
Vnitřní diferenciace
17.3
Tresty a ochranná opatření
17.4
Alternativní tresty
17.5
Odměny a tresty ve vězeňství
17.6
Osobnost pachatele
17.7
Typologie kriminálních pachatelů
17.8
Program zacházení
18.
Etopedické aspekty kriminality a delikvence
18.1
Pojmy kriminalita a delikvence
18.
Vlivy vnitřního a vnějšího prostředí
19.
Psychoterapeutické přístupy v etopedii
19.1
Psychoterapie
19.2
Zvláštnosti psychoterapie s dětmi
19.3
Typy psychoterapeutických přístupů
19.4
Druhy psychoterapeutické činnosti
19.5
Formy psychoterapie s dětmi
19.6
Volba psychoterapeutického postupu

Úryvek

"4. Disharmonický vývoj osobnosti a morální zrání.

Projevy disharmonického vývoje osobnosti mohou být, pokud jsou geneticky podmíněny, trvalého, nebo nejsou-li geneticky podmíněny, pouze přechodného rázu, např. v pubertě, kdy se dočasně, ale nezřídka vyskytují hypobulie, intelektová pasivita, nápadné výkyvy v prospěchu, zejména jeho pokles, zvýšené denní snění, dočasná ztráta iniciativy - zejména u chlapců. Disharmonický vývoj osobnosti bývá někdy i základem vývoje protispolečenského chování.
Dítě s disharmonickým vývojem osobnosti trvalého rázu se projevuje např.:
poruchy v sociálních vztazích (negativismus, opozičnost ze zásady)
podivínskost
obtížné začleňování do kolektivu
egocentričnost
šaškování a kašpaření
impulsivitu
nedostatek rozumového zvládání vlastních citových zážitků a projevů - až příliš často se dojme
snadno upadá do afektu vzteku
je vztahovačné
citová vzrušení u něho nadměrně dlouho převládají
naproti tomu se může vyskytnout také citová chudost
nedostatek soucitu
nedokáže se citově angažovat
jeho citové projevy jsou málo rozlišeny
podlézání
časté žalování
podbízení se pedagogovi, kamarádům, kupování si přízně spolužáků
značnou pomalost,váhavost s velmi chudými mimickými projevy
stále stejně nevýraznou základní životní náladu
přemoudřelost, plané mudrování, filozofování
při známkování dělá scény
je negativistické
v souvislosti s prospěchem (apod.) mluví někdy o sebevraždě (suicidiu).
Z bezprostředních činitelů, stojících v základě disharmonického vývoje osobnosti, můžeme jmenovat:
a) vrozenost (včetně dědičnosti)
b) perinatální poškození (poškození mozku v době kolem porodu)
c) deprivační podmínky (neuspokojování vrozených psychických potřeb)
d) nesprávné typy rodinné výchovy
e) vývojové faktory,
Na prvé dva činitele nelze v současné době vykonávat významnější vliv a jsou v pozadí jen menšího počtu nežádoucího chování mladistvých.
Také vysoká zaměstnanost matek dětí, nedostatečná výchovně psychologická funkce dětských kolektivních zařízení, nevhodné modely v rodině, v masmédiích aj. (viz Čermák, 1998), demokratizace rodinného života, spojená s likvidací patriarchální rodiny, ale tím také s rozkolísáním vychovatelské autority otce, nízká vychovatelská uvědomělost a připravenost rodičů, stále se zvyšující rozvodovost, depopulační tendence, to jsou všechno okolnosti, které nám neustále reprodukují jak deprivační podmínky psychického vývoje dětí, tak typy výchovy, jež nevedou k rozvoji sebekázně dítěte a k vytvoření určitého řádu a pravidelnosti v jeho životním režimu, ale mají za následek pravý opak."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně a podtržená. Rozsah jednotlivých otázek je cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20681
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse