Evropské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zakládací smlouvy Evropských společenství - Smlouva o EU, Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice, Athénská smlouva - obsah, zhodnocení. Pojem pilíře EU - pojem a charakteristika jednotlivých pilířů. Občanství EU - spojená práva a povinnosti. Evropská rada - vznik, pravomoci, složení. Evropský parlament - vznik, pravomoci, složení, Evropský ombudsman - vznik, pravomoce, složení. Rada EU - vznik, pravomoci, složení. Komise - vznik, pravomoci, složení. Soudní systém EU - vznik, pravomoci podle Smlouvy o ES a Smlouvy o EU, složení. Primární právo EU - pojem, obsah a závaznost. Sekundární právo - pojem, obsah a závaznost. Prameny práva v rámci jednotlivých pilířů. Princip nadřazenosti komunitárního práva nad vnitrostátními právními řády členských států a jeho zakotvení v českém právním řádu. Princip přímého účinku v duchu judikatury ESD . Princip nepřímého účinku v duchu judikatury ESD. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva ES v duchu judikatury ESD. Žaloba na nečinnost - právní úprava, pravomoc, aktivní a pasivní legitimace, lhůty, právní důsledky rozhodnutí. Žaloba na neplatnost - právní úprava, pravomoc, aktivní a pasivní legitimace, lhůty, právní důsledky rozhodnutí. Žaloba na porušení smlouvy - právní úprava, pravomoc, aktivní a pasivní legitimace, lhůty, právní důsledky rozhodnutí. Řízení o předběžné otázce podle SES (čl. 234 SES) – právní úprava, pravomoc, aktivní a pasivní legitimace, lhůty, právní důsledky rozhodnutí. Mimosmluvní odpovědnost Společenství (čl. 235, 288 SES) – právní úprava, pravomoc, aktivní a pasivní legitimace, lhůty, právní důsledky rozhodnutí. Ústava pro Evropu – vznik, obsah, právní závaznost. Volný pohyb zboží – čl. 25 SES – obecně diskutujte. Volný pohyb osob – obecně diskutujte. Volný pohyb služeb – obecně diskutujte. Druhý pilíř EU – obecně diskutujte. Třetí pilíř EU – obecně diskutujte. Sociální zabezpečení v EU – obecně diskutujte. Ochrana lidských práv v EU – vývoj a současný stav. Zneužití dominantního postavení – čl. 82 SES – obecně diskutujte. Zákaz kartelových dohod – čl. 81 SES – obecně diskutujte. Procesní úprava soutěžního práva – nařízení 1/2003 – obecně diskutujte. Společné, koordinované a výlučné politiky – rozdělení.
A:
1) Zakládací smlouvy Evropských společenství
2) Pojem pilíře EU
3) Občanství EU
4) Evropská rada
5) Evropský parlament
6) Rada EU
7) Komise
8) Soudní systém EU
9) Primární právo EU
10) Sekundární právo
11) Prameny v rámci jednotlivých pilířů
12) Princip nadřazenosti komunitárního práva nad vnitrostátními právními řády členských států a jeho zakotvení v českém právním řádu
13) Princip přímého účinku v duchu judikatury ESD
14) Princip nepřímého účinku v duchu judikatury ESD
15) Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva ES v duchu judikatury ESD
16) Žaloba na nečinnost
17) Žaloba na neplatnost
18) Žaloba na porušení smlouvy
19) Řízení o předběžné otázce podle SES
20) Mimosmluvní odpovědnost Společenství
21) Ústava pro Evropu
22) Volny pohyb zboží
23) Volný pohyb osob
24) Volný pohy služeb
25) Druhý pilíř EU
26) Třetí pilíř EU
27) Sociální zabezpečení v EU
28) Ochrana lidských práv v EU
29) Zneužití dominantního postavení
30) Zákaz kartelových dohod
31) Procesní úprava soutěžního práva
32) Společné, koordinovaé a výlučné politiky
B:
1) Otázka členství v EU
2) Jednotlivé fáze rozšiřování EU
3) Právní charakter EU
4) Dělba moci v EU ve srovnání s klasickou dělbou moci ve státě
5) Vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem
6) Vztahy v rámci soudního systému Společenství
7) Charakterizujte ústavní úpravu
8) Diskutujte limity přímého účinku
9) Jaké jsou podmínky aktivní legitimace k žalobám dle čl. 230 a 232 SES?
10) Popište subsidiární roli čl. 234 při napadání legality aktů ES
11) Popište funkci čl. 241 SES.
12) Jaká existují ospravedlnění porušení čl. 25 SES?
13) Jaká existují ospravedlnění čl. 90 SES?
14) Porovnejte obsah článků 25, 90, 28 a 30 SES.
15) Čím se liší aplikace ospravedlňujících důvodů uvedených v čl. 30 SES a ospravedlňujících důvodů ilustrativně uvedených v rozhodnutí Cassis de Dijon?
16) Jak změnilo interpretaci obsahu čl. 28 SES rozhodnutí Cassis de Dijon?
17) Jak změnilo interpretaci obsahu čl. 28 SES rozhodnutí Keck?
18) Role judikatury ESD v oblasti volného pohybu zboží.
19) Co je obsahem směrnice č. 2004/38?
20) Diskutujte problematiku vzájemného uznávání diplomů a kvalifikací
21) Na judikatuře ESD objasněte rozdíl mezi svobodou usazování a volným pohybem služeb a dále demonstrujte postoj ESD k výjimkám ze zákazu omezování těchto oblastí
22) Analyzujte postavení cizího advokáta v českém právním řádu při poskytování advokátních služeb
23) Srovnejte přístup ESD k výjimkám ze zákazu omezování volného pohybu zboží a osob
24) Charakterizujte stručně nařízení č. 1408/71.
25) Může ES/EU přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv?
26) Jaký je systém ochrany lidských práv v EU podle Smlouvy o ES
27) Pravomoc ESD rozhodovat v oblasti vnějších vztahů
28) Podstata a obsah řízení před Komisí v rámci ochrany soutěžního práva
29) Analyzujte alespoň tři rozsudky ESD týkající se problematiky soutěžního práva
30) Rozeberte problematiku kartelových dohod v soutěžním právu EU a zásadní terminologii dokumentujte na rozsudcích ESD
31) Analyzujte problém zneužití dominantního postavení v soutěžním právu a uveďte některé rozsudky ESD
32) Popište politiku ochrany spotřebitele v EU.
33) Schengenský systém
34) Vyberte tři oblasti, které mění Ústava pro Evropu
35) Pravomoce Rady a Evropské rady v rámci II. pilíře.

Úryvek

1951 Vzniká z této koncepce Evropské společenství uhlí a oceli= Montánní unie (někdy Pařížská smlouva)
· podepsaly státy Beneluxu, Francie, Itálie a Německo
· v platnost 1952; podepsána na 50 let
· výkonný orgán je Vysoký úřad ( první předseda Jean Monett)
· dozorčí orgán je Rada Ministrů

1957 podepsány tzv. Římské smlouvy (výsledek činnosti výbor vedeného belgickým ministrem zahraničních
věcí Paulem Henrym Spaakem)------ Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské hospodářské společenství (od roku 1993 přejmenována na Smlouvu o založení Evropského společenství)
§ zřízena Komise na místo Vysokého úřadu, Rada ministrů větší pravomoci
§ Shromáždění, Soudní dvůr a Hospodářský a sociální výbor společné pro všechny 3
§ Dnes označována souhrnně jako Evropská společenství

1965 tzv. POLITIKA PRÁZDNÉHO KŘESLA, Francie se neúčastnila na zasedání Rady EU a tím blokovala
jednání. Důvodem byly spory ohledně míry suverenity států ve společenství ===) 1966 Lucemburský kompromis; při rozhodování v Radě stačí většina, pokud by ale rozhodnutím byl dotčen zájem členského státu je potřeba jednomyslnost

1960 Evropské sdružení volného obchodu (Švédsko, Švýcarsko, Rakousko…),protipól EHS

Rozšíření EHS:
· 1963 smlouva o přidružení Turecko,1970 Malta,1972 Kypr
· 1973 přistupuje VB,Irsko a Dánsko
· 1981 Řecko
· 1986 Portugalsko a Španělsko

1986 Jednotný evropský akt--- cílem dokončení jednotného vnitřního trhu
· nedlouho poté přijeta tzv. Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992 – ukázala, že na cestě ke společnému jednotnému trhu stojí 3 skupiny překážek (fyzické,technické,daňové)

1990 Sjednocena Spolková republika německo
1991 podepsány první asociační dohody se zeměmi bývalého sovětského bloku (ČSFR,Polsko.Maďarsko)

Poznámka

Přehledná práce.
Zpracováno velmi podrobně.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6266
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse