Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finance - vypracované otázky ke zkoušce

Finance - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text přehledně se zvýrazněnými klíčovými pojmy shrnuje 23 okruhů potřebných ke zkoušce z financí.

Obsah

1.
Charakteristika podnikových financí, základní pojmy podnikových financí
2.
Podstata fin. řízení podniku, finanční cíle podnikání
2.1
Principy fin. řízení, oblasti fin. řízení, podstata, oblasti a fáze fin. rozhodování podniku
3.
Podnikové daně, vliv daně ze zisku na finanční rozhodování podniku
3.1
Základní charakteristika fin. trhu ve vztahu k podnikovým financím
3.2
Podstata, členění a nástroje fin. trhu
4.
Rozvaha podniku
5.
Majetková struktura podniku. Optimalizace kapitálové struktury
6.
Zjišťování výsledku hospodaření a struktura a informační obsah výkazu zisku a ztrát
6.1
Účetní zjištění výsledku VH a jeho transformace na daňový základ
6.2
Rozdělení disponibilního zisku v a. s. Vazba bilance a VZZ
7.
Zjišťování toku peněžních příjmů a výdajů podniku
8.
Finanční analýza, zdroje informací pro fin. analýzu. Metodické postupy FA
9.
Poměrová analýza finanční situace podniku, ukazatelé finanční stability podniku
9.1
Ukazatelé finančního trhu
10.
Charakteristika a vypovídací schopnost ukazatelů rentability a aktivity
10.1
Du Pontův rozklad ukazatele rentability VK
11.
Charakteristika platební schopnosti podniku prostřednictvím ukazatelů likvidity, likvidnost majetku podniku
11.1
Podstata a vymezení čistého pracovního kapitálu
12.
Charakteristické rysy oběžného majetku, provozní cyklus OM, hlediska členění OM, struktura OM, funkce OM
12.1
Podstata a stanovení kapitálové potřeby v oblasti OM
13.
Řízení zásob
14.
Řízení pohledávek
15.
Krátkodobý finanční majetek podniku, jeho struktura, příčiny a motivy držby peněz
15.1
Metody a modely řízení peněžních prostředků
16.
Charakteristika krátkodobého financování podnikových potřeb, příčiny financování části OM dlouhodobými fin. zdroji
16.1
Fin. důsledky uplatňování různých způsobů fin. majetku
17.
Zdroje krátkodobého financování, jejich členění a charakteristika jednotlivých druhů krátkodobých finančních zdrojů, faktoring
18.
Podstata a cíle dlouhodobého financování podniku
18.1
Zdroje dlouhodobého financování, interní zdroje financování podnikových služeb
19.
Externí zdroje financování
20.
Časová hodnota peněz, základní metody pro vyjádření faktoru času ve fin. rozhodování a jejich využití
21.
Riziko, pojetí a klasifikace podnikatelského rizika, ochrana proti riziku, vztah mezi rizikem a výnosností
22.
Investiční rozhodování, peněžní toky z investice, charakteristika kapitálových výdajů a peněžních příjmů z investice
23.
Kritéria pro hodnocení efektivnosti investic
23.1
Dynamické a statické metody hodnocení efektivnosti investic

Úryvek

“2. Podstata fin.řízení podniku, Finanční cíle podnikání, Principy fin.řízení, Oblasti fin.řízení, Podstata,oblasti a fáze fin. rozhodování podniku

Každý manažer stojí před rozhodováním trojího typu:
1. Do čeho investovat – do jakého majetku (aktiva)
2. Z čeho financovat – VK, CK (pasiva)
3. Jak rozdělit zisk – ponechá se ve fe , nebo se rozdělí (dividendová politika

Základní finanční cíl: je maximalizace tržní hodnoty podniku, z krátkodobého hlediska dosahována maximalizací zisku
Další významné cíle: zajišťování tržeb, maximalizace tržní hodnoty fy (rozvaha)
zajišťování platební schopnosti (likvidita)
růst rentability, maximalizace zisku (VZZ)
udržovat rizika při dosahování zisku v přiměřené výši
Principy finančního řízení:
1. princip peněžních toků - tok peněžních prostředků rozhoduje o finančním zdraví podniku, fa by měla sledovat příjmy a výdaje (ne Ny a Vy) >> PP ≠ zisk
2. princip čisté současné hodnoty - říká fe, kdy má investovat a platí, že by měla investovat tehdy, je-li ČSH > 0, ČSH představuje rozdíl mezi peněžními příjmy a výdaji na určitou činnost v dnešních cenách
3. respektování faktoru času - dnešní peníze mají větší hodnotu než budoucí, protože je lze investovat
4. zohledňování rizik – čím vyšší riziko investor podstupuje, tím vyšší výnosnost očekává
5. optimalizace kapitálové struktury – nastává ve fe tehdy, jsou-li celkové Ny na pořízení kapitálu minimální
6. zohledňování stupně efektivnosti kapitálových trhů – stupeň má vliv na stanovení tržní ceny akcií; 3 stupně efektivnosti – slabý, střední, silný
7. plánování a finanční analýza – fa pomocí fin.analýzy plánuje do budoucna, je nutné soustavně plánovat a analyzovat finanční veličiny podniku

Podstata a oblasti finančního řízení podniku
Finanční řízení: je to subjektivní ekonomická činnost zabývající se:
• získáváním potřebného množství peněz a kapitálu
• investováním peněz
• rozdělováním zisku s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku podniku
Základem finančního řízení je rozhodování o výběru nejvhodnější varianty pohybu peněz, kapitálu a finančních zdrojů a její kontrola
Oblasti finančního řízení podniku:
1. zajištění finančních zdrojů pro založení či rozvoj podniku (emise akcií, úvěry)
2. volba optimální finanční struktury
3. financování a řízení oběžného majetku – výběr optimální formy krátkodobého financování
4. investování peněz do fixního majetku – dlouhodobé financování, vyhodnocování efektivnosti investičních variant
5. rozdělování podnikového zisku – dividendová politika, tvorba rezervních fondů, odpisová politika
6. finanční analýza činnosti podniku – analýza likvidity, rentability a aktivity
7. vnitřní finanční řízení – rozpočty, controlling
8. využívání zahraničního kapitálu
9. finanční řízení při spojování, sanaci a zániku podniku

Typy finančního rozhodování:
1. dlouhodobé strategické rozhodování – s respektováním stupně rizika a času, jde o:
• celkovou výši potřebného kapitálu pro založení, chod a rozvoj podniku
• strukturu podnikového majetku a rozdělování zisku
• investování kapitálu a rozdělování zisku
2. krátkodobé, operativní rozhodování – zaměřuje se na velikost a strukturu oběžného majetku a optimální formu krátkodobého krytí
Fáze rozhodování: 1. vymezení hospodářského problému a stanovení cíle
2. sběr informací a příprava podkladů pro rozhodování
3. stanovení variant řešení problému
4. určení kritérií pro výběr optimální varianty
5. hodnocení variant podle těchto kritérií
6. volba optimální varianty
7. její ověřování z hlediska zadaného cíle
8. realizace zvolené varianty a vyhodnocení výsledků"

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16760
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse