Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Finanční management otázky

Finanční management otázky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje dvacet otázek z finančního managementu. Nejprve charakterizuje finance podniku, finanční řízení podniku a finanční rozhodování. Dále se zaměřuje na právní formy podnikání, daňovou soustavu, klasifikaci cenných papírů či majetkovou strukturu. Nakonec se zabývá finanční strukturou majetku, cash flow, specifikací zdrojů financování a krátkodobým a dlouhodobým financováním podnikových potřeb.

Obsah

1.
Charakteristika financí podniku a jeho finančních cílů
2.
Finanční řízení podniku, struktura a organizace
3.
Finanční rozhodování a jeho části
4.
Právní formy podnikání a finanční aspekty
5.
Daňová soustava a její části
6.
Podnikové daně a její vliv na finanční rozhodování
8.
Podstata a klasifikace cenných papírů
9.
Emise cenných papírů
10.
Faktor času při finančním rozhodování a řízení
11.
Metody vyjádření časového faktoru
12.
Pojetí rizika a jeho druhy
13.
Měření rizika a vztah rizika a požadované výnosnosti
14.
Majetková struktura a faktory ji ovlivňující
15.
Finanční struktura podniku
16.
Cash flow, význam, kategorie
17.
Specifikace zdrojů financování, charakteristika a klasifikace
18.
Řízení oběžného majetku a jeho struktura
19.
Krátkodobé financování podnikových potřeb a jeho formy
20.
Dlouhodobý financování a rozhodování o investicích

Úryvek

"5) Daňová soustava a její součásti
Na finanční management působí výrazně také daňový systém – daně působí na právní formu podnikání, na výši a rozdělování disponibilního zisku, výběr optimální finanční a majetkové struktury, investování atd.
- podmínkou je, že daňová soustava musí být po relativně delší období stabilní ( pro dlouhodobé finanční rozhodování

V současné době se uplatňují obecně tři základní obecné typy daní:
a) důchodová ( přímá ) – základem pro její stanovení je různě upravený příjem podniku ( zisk )
b) obratová ( nepřímá ) – základem je dosažená výše celkového obratu ( prodeje ) nebo jeho části ( přidané hodnoty )
c) majetková – základem je majetek nebo jeho různá část ( bez ohledu na skutečně dosažený příjem )

DAŇ DŮCHODOVÁ ( daň z příjmu, příp. daň ze zisku - přímá )
- placena podnikem z dosaženého zisku před zdaněním ( příp. z rozdílu mezi příjmy a výdaji ) Zisk se dále upravuje o částky, které daňový zákon neuznává za náklady, o částky neoprávněně zkracující výnosy, o rozdíly mezi odpisy a daňovými odpisy apod.  daňový základ ( daňový zisk ) – možno snížit o sponzorské dary, odpočitatelné položky  z toho se stanoví pomocí určené daňové sazby daň.
Daně z příjmů ovlivňují finanční situaci zejména v těchto směrech:
1) při úvahách o velikosti a organizačně právní formě podnikání ( daně zvlášť pro podnik jednotlivce a různé formy společností ). Liší se rozdílným způsobem stanovení daňového základu, velikostí, druhem daňové sazby…Rozdílné daňové sazby: průměrná daňová sazba ( = poměr celkové daně a daňového základu ) a marginální ( mezní ) daňová sazba ( = daňová sazba další koruny zdanitelného základu )
2) při rozdělování podnikového zisku a zjišťování vlivu na odpisy, výběru metody odpisování, tvorbě rezervních fondů, zvažování investičních možností a efektivnosti investičních variant. Odpisy snižují daňový základ, jsou určeny proto metody odepisování hmotného a nehmotného majetku, majetku vyloučeného z odepisování a je uplatňován i tzv. daňový investiční úvěr ( investment tax credit ) – právo podnikatele snížit daň z příjmu o část hodnoty ( % ) nově pořízené investice.
3) Při získávání úvěrových zdrojů a rozhodování o kapitálové struktuře. Úroky z úvěrů a výnosy z CP ( obligace ) jsou odčitatelnou položkou pro zdanění. Tzn. že na podnik dopadá jen úroková sazba snížená o daň z příjmu a tím se pro něj snižuje cena úvěru oproti ceně vlastního kapitálu.
4) Při zvažování možnosti finančního leasingu – daňové efekty ve srovnání s pořízením majetku z vlastních zdrojů, úvěrem a při vytváření příp. dividendové politiky a.s. ( Dividendy jsou zdaňovány okamžitě při jejich výplatě, nejsou odečitatelnou položkou!!! ) Akcionáři se mohou ale rozhodnout svou část zisku reinvestovat, tím se získá kapitálový výnos ve formě zvýšené tržní ceny akcie, jenž je zdaňován jiným způsobem  působí na finanční strukturu.
5) Při uvažování o podnikatelském riziku – podniky, které se dostanou do ztráty, mohou tuto ztrátu daňově umořovat ( odečítat od základu daně – nejdéle v sedmi následujících zdaňovacích obdobích ).
6) Při rozhodování o provádění rozličných činností z hlediska zájmu státu a celé společnosti – systém odpočitatelných i připočitatelných položek a daňových slev ovlivňuje výkon činnosti státního či celospolečenského významu ( sposoring, dary, pracovníci se změněnou pracovní schopností… )
7) Při zvažování zahraniční kapitálové účasti – rozdíly u příslušné země a časovém úseku. Nižší zdanění = příznivé podmínky pro příliv zahraničního kapitálu a posiluje platební bilanci  proto po určitou dobu zisky ze zahraničních podniků zvýhodněny či krátkodobě plně osvobozeny od dně u nás se neprovádí!!!

DAŇ OBRATOVÁ ( nepřímá )
- Z celkového prodeje zboží, poskytovaných služeb, či z jejich části – o její velikost je zvýšena cena realizované produkce  tím je přenášena na konečného spotřebitele, nezatěžuje výrobce, ani výnosy pro výpočet příjmu. Podnik vystupuje jako plátce daně. Z pohledu konkurenceschopností je tato daň neutrální.
- Nepřímé daně vystupují především jako daně z přidané hodnoty a daně spotřební.

DAŇ MAJETKOVÁ
- základem může být hodnota majetku různě upravená o některé části, výměra u pozemků, hmotnost, počet náprav či objem válců u automobilů aj. Daňové sazby jsou stanoveny v % či peněžních jednotkách.
- U nás se jedná o daně z nemovitosti a daň silniční. Podnik je zde ve funkci poplatníka – nucen příjem použít na úhradu daňové povinnosti. Společně s plátcem vytváří daňové subjekty.


Mimo uvedené typy mohou podniky odvádět i jiné daně ( daň pro ochranu životního prostředí, sankční platby za jeho narušování, odvody za odnětí zemědělské půdy… ) a provádějí další povinné platby = zdravotní a sociální pojištění pracovníků ( stanoveny % z příjmů a odváděny do fondů – sociálního pojištění, zaměstnanosti, zdrav. pojištění či mimo státní rozpočet.)

Daně ovlivňují ceny produkce a vymezují finanční prostředky. Jsou to také pravidelné příjmy státního rozpočtu. Stát žádá vysoké daně, podnik co nejnižší, rozpornost je nezbytné řešit tak, aby daně:
- nezmenšovaly podnikatelův dosavadní majetek podnikatelů
- nesnižovaly zájem o růst příjmů ( zisku )
- napomáhaly svou výší financovat celospolečenské potřeby a dosahovat tempa rozvoje podnikatelské sféry."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29397
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse