Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Finanční obchody - otázky k SZZk

Finanční obchody - otázky k SZZk

Kategorie: Ekonomie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce zpracovává 22 témat z oboru Finanční obchody. Úvodem k práci je vysvětlení behaviorální teorie a příklady jejího využití v praxi. Dále následují definice cenných papírů (CP) a finančního trhu. Třetí a čtvrtá otázka obsahují informace o finančním systému a zprostředkovatelích, jejich úlohách a typech. Páté téma zpracovává podstatu forwardů. Autor se opět vrací k trhům, konkrétně k fungování primárních a sekundárních trhů s cennými papíry. Definuje i faktory vedoucí k jejich globalizaci. Devizovým trhům, jejich struktuře a charakteristice devizových operací patří otázka devátá a jedenáctá. Dále se práce zabývá obecně dluhopisy, jejich využití i riziky. Větší část je věnována obchodování s akciemi a burzám. Poté se autor soustředil na popis opcí a na rizika při obchodování. Nechybí ani představení strategií mezinárodního investování.

Obsah

1.
Behaviorální finanční teorie
1.1
Racionalita vs. iracionalita v lidském rozhodování
1.2
Příklady systematicky iracionálních jednání investorů
1.3
Důsledky na finanční trhy
1.4
Takzvané „bubliny“ na akciových trzích
2.Cenné papíry a finanční trhy
2.1
Definice cenných papírů
2.2
Jejich kategorizace
2.1
Členění trhů a nástrojů
2.3
Význam a užití dluhových CP
2.4
Význam a užití dlouhodobých CP (kmenové akcie, podílové listy)
2.5
Postavení finančních derivátů na kapitálovém trhu
2.6
Charakteristika činností na primárním a sekundárním trhu CP
2.7
Efektivnost finančních trhů
2.8
Požadavky na jejich vlastnosti
3.
Finanční systém
3.1
Vymezení subjektů finančního a nefinančního sektoru
3.2
Funkce finančních systémů
3.3
Finanční trhy z hlediska času a instrumentů
3.4
Způsoby převodu zápůjčních fondů
3.5
Dělení finančních systémů
3.6
Subjekty českého finančního sektoru
4.Finanční zprostředkovatelé
4.1
Úloha a typy finančních institucí a zprostředkovatelů
4.2
Důvody státní podpory finančních institucí
4.3
Hlavní trendy vývoje finančních trhů
5.
Forward a future
5.1
Podstata forwardů, jejich užití
5.2
Druhy forwardů
5.3
Swapové operace
6.
Fungování primárních trhů s cennými papíry
6.1
Základní funkce primárního trhu
6.2
Problematika emise cenných papírů
6.3
Hlavní parametry emise
7.
Fungování sekundárních trhů s cennými papíry
7.1
Funkce sekundárního trhu
7.2
Základní mechanismy fungování trhu
7.3
Historický vývoj systému obchodování
8.
Hlavní faktory globalizace finančních trhů
8.1
Charakteristika
8.2
Sekuritizace
9.
Charakteristika devizového trhu
9.1
Struktura devizového trhu
9.2
Subjekty devizového trhu
9.3
Motivy vstupu na tyto trhy
9.4
Dealeři a brokeři
9.5
Dvoucestná kotace
9.6
Devizová pozice
10.
Charakteristika dluhopisů
10.1
Podstata a důvody emise základních typů dluhopisů
10.2
Modifikované typy dluhopisů
11.
Devizové operace
11.1
Jejich využití při arbitrážích a spekulaci
12.
Kolektivní investování
12.1
Nástroje kolektivního investování
12.2
Příklady hlavních typů fondů
12.3
Výhody kolektivního investování
12.4
Poplatková struktura
12.5
Vývoj kolektivního investování ve světě a v ČR
13.
Kreditní riziko dluhopisů
13.1
Státní vs. nestátní dluhopisy
13.2
Princip kreditní přirážky
13.3
Ratingové agentury a jejich význam
13.4
Rating dluhopisů a jeho typy
13.5
Investiční vs. neinvestiční stupeň
14.
Majetkové cenné papíry a jejich oceňování
14.1
Charakteristika
14.2
Členění a výnosovost akcií
14.3
Způsoby zvyšování a snižování základního jmění
14.4
Podílové listy otevřených a uzavřených podílových fondů
14.5
Diskontní a dividendový model oceňování akcií
15.
Moderní teorie portfolia
15.1
Diverzifikace mezinárodního portfolia
15.2
Konstrukce portfolia
15.3
Volba portfolia
15.4
Tržní a měnová alokace
16.
Obchodování s akciemi, význam a smysl derivátů
16.1
Hlavní světové burzy
16.2
Charakteristika středoevropských burz a Burzy cenných papírů Praha
16.3
Rozdíly mezi akciemi společnost vs indexové akcie
16.4
Podstata, příčiny vzniku a základní druhy derivátů
16.5
Motivace účastníků trhu
16.6
Výhody a nevýhody derivátů a jejich rizika
17.
Opce a jejich hodnota
17.1
Definice a dělení opcí,
17.2
Práva a povinnosti opčních partnerů
17.3
Hodnota call opce před a při splatnosti
17.4
Hodnota put opce
17.5
Parita call a put opce
17.6
Mertonova hranice
17.7
Faktory působící na hodnotu opce
18.
Princip diverzifikace rizika a jeho reálné uplatňování v našem životě
18.1
Koncept pyramidy finančních aktiv
19.
Riziko, regulace a zdaňování na trzích s cennými papíry
19.1
Rizika obchodování na finančních trzích
19.2
Nástroje obrany proti rizikům
19.3
Regulace operací s cennými papíry
19.4
Daňový režim u transakcí s cennými papíry
20.
Standardní finanční teorie
20.1
Předpoklad racionality
20.2
Vztah riziko – výnos,
20.3
Optimální a tržní portfolio
20.4
Kombinace efektivního portfolia s bezrizikovou investicí
21.
Strategie mezinárodního investování
21.1
Aktivní a pasivní řízení investic
21.2
Globální a specializované portfolio
21.3
Taktická a strategická alokace aktiv
21.4
Globální proces alokace aktiv
22.
Tržní cena dluhopisů ve vztahu k tržním úrokovým sazbám
22.1
Rozdíl mezi dluhopisy s pevným a pohyblivým kupónem ve vztahu k pohybu úrokových sazeb
22.2
Princip oceňování – výnos do splatnosti dluhopisu
22.3
Výnosová křivka dluhopisu
22.4
Cena dluhopisu a alikvotní úrokový výnos
22.5
Bezkupónové dluhopisy
22.6
Princip diskontování

Úryvek

"Finanční trh:
- Místní a časové soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po nich, disponibilních platebních prostředků a kapitálu
- Soustava institucí, jejich vzájemných vztahů a nástrojů používaných společností lidí k soustřeďování, rozdělování a umisťování těchto volných peněžních prostředků
- Soubor různých finančních služeb spojených s pohybem peněz za těmito účely

Subjekty na finančním trhu:
- Subjekty finančního sektoru )finanční zprostředkovatelé, banky, pojišťovny, fondy, společnosti obchodující s CP,…)
- Podnikový sektor, domácnosti, veřejnoprávní instituce

Poslání finančního trhu spočívá v tom, že soustřeďuje volné finanční přebytky jako úspory, přerozděluje je a rozmisťuje je na základě nabídky a poptávky. Na finančním trhu se tedy peněžní úspory z hlediska jejich původních vlastníků mění na finanční investice. Nabízející, potenciální věřitelé, přicházejí na trh za účelem investovat své úspory s minimálním rizikem, maximálním výnosem a likviditou. Poptávající, potencionální dlužníci, se snaží „nakoupit“ peníze za minimální náklady, na co nejdelší dobu, při výhodné ceně. Volné peněžní prostředky jsou tak směňovány za finanční nároky, za tzv. finanční aktiva. Dalším důležitým faktem je to, že finanční trhy zajišťují fungování finanční soustavy.
Funkce finančního trhu:
- Funkce depozitní a úvěrové (transformační)
Finanční trhy umožňují shromažďování úspor a jejich transformaci do podoby investic. Na finančním trhu jsou nabízeny dočasně či trvale volné peněžní prostředky od subjektů, které jich mají v danou chvíli nadbytek – jsou nespotřebovanou částí jejich peněžních důchodů. Vstupem na fin. trh chtějí své volné prostředky zhodnotit, a to buď v krátko či dlouhodobém horizontu s přihlédnutím k přístupu investora k riziku.
- Funkce oceňovací
Účastníci fin. trhu směňují jednotlivá finanční aktiva mezi sebou s tím, že prodávají aktiva, která považují za nadhodnocená, a kupují aktiva, která považují za podhodnocená. Tím udržují z dlouhodobého hlediska rovnováhu v tržním ocenění jednotlivých finančních aktiv. To je důležité pro celou ekonomiku, protože z cen fin. aktiv na fin. trzích vyplývá celá řada zásadních makroekonomických rozhodnutí vlády, CB,…

- Funkce platební
Dynamika fungování finanční soustavy je zabezpečována mechanismy plateb. K tomu slouží různé účty s disponibilními vklady a další způsoby plateb tzn. platební karty, šeky, počítačové terminály aj.
- Funkce ochrany proti rizikům
Zajištění proti nechtěným změnám kurzů finančních aktiv nabízí řada instrumentů finančního trhu např. pojištění (životní, majetkové), termínované (forwardy, futures a swapy) a opční kontrakty, jenž patří do kategorie odvozených finančních instrumentů tzv. derivátů.
- Funkce zajišťování bohatství
Hotovostní peníze mohou být uchovatelem hodnoty a zásobou bohatství. Jejich hodnota však vlivem inflace klesá, proto je vhodné je před touto ztrátou chránit pomocí vhodné investice. Pro tento účel jsou k dispozici finanční aktiva v podobě produktů finančního trhu.
- Funkce politická
Finanční trhy slouží také k zprostředkovávání vládních záměrů v hospodářské politice. Jedná se o opatření fiskální (rozpočtové) politiky. Současně na finančních trzích centrální banka řídí monetární (měnovou) politiku.
Základní členění finančního trhu: finanční trh není jednolitý, finanční prostředky mají různé formy, liší se stupněm likvidity a disponibility, způsoby obchodování,…
o Peněžní trh – trh krátkodobých finančních aktiv se splatností do jednoho roku. Krátkodobými finančními instrumenty jsou státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty do jednoho roku, směnky, šeky, dluhopisy se zbytkovou splatností do jednoho roku aj. Peněžní trh je výrazně likvidnější než části trhu kapitálového. Je to způsobeno zejména vysokými objemy obchodů. Peněžní trh umožňuje řídit likviditu ekonomických jednotek.
o Kapitálový trh – trh dlouhodobých finančních aktiv. Stěžejní část tohoto trhu tvoří obchody s cennými papíry a to především akciemi a dluhopisy.
o Měnový (devizový) trh – trh, kde jsou obchodovány směnné kurzy měn
o Komoditní trh – trh s komoditami typu drahé kovy, ropa, obilí"

Poznámka

Otázky jsou zpracovaná témata ke státní závěrečné zkoušce z Finančních obchodů. Rozsah jednotlivých otázek je cca 4 strany. Práce obsahuje tabulky a schéma. Čistý text dosahuje cca 85 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19597
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse