Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční právo a jeho prameny

Finanční právo a jeho prameny

Kategorie: Finanční - ostatní, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá finančním právem a jeho prameny. V úvodu je vysvětlen samotný pojem finančního práva, dále se práce věnuje systematizaci a postavení finančního práva v právním systému. Další část pojednává o finančně právních vztazích, normách a pramenech finančního práva. V závěru se pak autor zaobírá finanční správou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem finančního práva a jeho systém
2.1
Finanční právo
2.2
Instituty finančního práva
2.2.1
Fiskální část
2.2.2
Nefiskální část
3.
Další systematizace finančního práva
3.1
Finanční právo procesní
3.2
Finanční právo správní
3.3
Finanční právo trestní
4.
Postavení finančního práva v systému práva
4.1
Souvislost s právem veřejným
4.2
Souvislost s právem soukromým
5.
Finančně právní vztahy a normy finančního práva
5.1
Charakteristické znaky finančně právních vztahů
5.2
Normy finančního práva
6.
Prameny finančního práva
7.
Finanční správa
8.
Závěr

Úryvek

„Pojem finančního práva a jeho systém
Právní řád České republiky vychází, jako většina evropských států s právním systémem navazujícím na římské právo, ze základního členění na právo veřejné a soukromé. Toto dělení je v kontinentální právní kultuře tradiční a letité, ale rovněž tak sporné, nepřesné a těžko dokazatelné. Nicméně vychází z potřeb a z poznání, že v některých případech (upravených normami tzv. veřejného práva) jsou více dotčeny obecné společenské zájmy, což odůvodňuje vhodnost či nutnost zásahů státu do právních vztahů, zatímco v jiných případech jsou dotčeny převážně či výlučně soukromé zájmy účastníků právního vztahu, takže je zde účastníkům
při řešení daných záležitostí ponechána autonomie, bez zasahování ze strany státu.

Veřejné právo vyjadřuje nadřazenost veřejné moci, tj. státu, popř. územní samosprávy, v určitých vztazích vůči ostatním subjektům práva, v normách se uplatňuje tzv. princip subordinace (mocenská teorie). V soukromém právu je to princip ekvivalence (rovnosti). Právní vztah v rámci veřejného práva vzniká, mění se či zaniká právním aktem orgánu veřejné moci, jehož právní účinek nastává nezávisle na vůli adresáta. Převažují zde kogentní právní normy, které kategoricky určují povahu a náplň subjektivních práv a povinností
- nepřipouštějí odchylky od oprávnění a povinností stanovených dispozicí právní normy.

V menším rozsahu jsou to pak i normy dispozitivní, které umožňují subjektům práva,
aby si v mezích zákona určily obsah vzájemných oprávnění a právních povinností. Rozdíl oproti soukromému právu je dále v tom, že právní normy jsou stanoveny či platí ve veřejné zájmu, tedy v zájmu všech nebo alespoň většiny (zájmová teorie). Rozdíl je pak dále, podle organické teorie, v tom, že je regulováno postavení jednotlivce v rámci veřejné korporace.

Finanční právo
Finanční právo je samostatným odvětvím, které řadíme do veřejnoprávních oborů, stejně jako např. odvětví práva ústavního a správního, s nímž velmi úzce souvisí (vyčlenilo se z něj), nebo i práva trestního či práva životního prostředí. Finance však často zahrnují rovněž soukromou sféru, a to v případě vztahu vznikajících vyloženě na smluvním základě, i když
by byl jedním z účastníků stát. V takovém případě jsou tyto vztahy upraveny zejména normami práva občanského či obchodního. Je právem ovlivňujícím a ovlivňovaným ekonomickým modelem státu, přičemž jeho primárním účelem je zajištění bezporuchového fungování tohoto modelu a zajištění tvorby a užití materiálního základu produkce veřejných statků. Finanční právo má povahu specifického veřejnoprávního odvětví.
Předmětem finančního práva jsou specifické společenské vztahy, tedy vztahy, které vznikají v průběhu finanční činnosti, zejména pak finanční činnosti státu. Mohou to být vztahy mezi státními orgány navzájem, mezi orgány státu a územními samosprávnými celky nebo vztahy mezi finančními orgány a fyzickými či právnickými osobami. Je to souhrn právních norem, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejích částí (veřejných peněžních fondů; peněz či peněžitých plnění). Finanční právo upravuje zejména ty vztahy, ve kterých vystupuje či do nichž zasahuje stát, a které
se přímo nebo alespoň zprostředkovaně týkají peněžní masy nebo jejích částí.

Instituty finančního práva
Normy finančního práva jsou velmi početné a mnohostranné, což vyplývá z rozsáhlosti
a rozmanitosti finančních vztahů. Tak jako převážná většina jiných pozitivních právních oborů je i finanční právo členěno na dvě části, a sice na část obecnou a část zvláštní.
Systémem finančního práva je třeba rozumět vnitřní diferenciaci odvětví finančního práva na ucelené soubory či skupiny finančně právních norem s ohledem na jejich obsah
a na příbuznost jimi regulovaných společenských vztahů. Systém finančního práva je tak založen na vzájemných vazbách mezi právními normami a společenskými vztahy, mezi finančními jevy a finančními činnostmi“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18077
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse