Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční právo – obecná část

Finanční právo – obecná část

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Charakteristika: Práce se zaměřuje na finanční právo a pojednává o obecné části jako je například předmět a systém finančního práva, subjekty finančně-právních vztahů (ministerstvo financí ČR, územní finanční orgány, právní úprava a jiné). Dále popisuje státní dozor (úsek peněžního trhu, úsek pojišťovnictví a jiné). Nakonec pojednává o rozpočtovém právu.

Obsah

1.
Předmět a systém FP, věda o FP
2.
Postavení FP v pr.řádu ČR a vztahy k jiným pr.odvětvím
3.
Prameny FP – obecné vymezení pramenů práva a pramenů FP
4.
Finančně-právní vztahy – charakteristic.rysy, náležitosti
5.
Subjekty finančně-pr.vztahů I. – Ministerstvo financí ČR, územní finanční orgány – pr.úprava, charakteristika, pravomoc, působnost
6.
Subjekty finančně-pr.vztahů II.-celní orgány- pr.úprava, charakteristika, pravomoc, působnost
7.
Subjekty finančně-pr.vztahů III.- ČNB, NKÚ- pr.úprava, charakteristika, pravomoc, působnost
8.
Státní dozor II. – úsek peněžní trh
9.
Státní dozor III. – úsek pojišťovnictví
10.
Finanč.kontrola ve VS – pr.úprava, charakteristika, základ.prvky
11.
Rozpočtové právo – vymezení pojmu, rozpočt.soustava, pr.úprava

Úryvek

"1. Banky
- činnost komerčních čili obchodních bank (tj. jiných bank než ČNB) je upravena zákonem 21/1992 o bankách – umožňuje vyvíjet bankovní činnost pouze oprávněným typům subjektů, kterými jsou:
a) na základě bankovní licence banky – tuzemské akciové společnosti a pobočky zahraničních bank
b) na základě oprávnění vydaného v domovském státu zahraniční banky se sídlem v jiném členském státu EU
c) na základě mezinárodní smlouvy a vyhlášky ČNB banky z jiných států, kterým bylo uděleno v jejich domovském státu příslušné oprávnění

- subjektům ad a) uděluje bankovní licenci ČNB
- dozor nad celkovou činností bank a bezpečným fungováním bankovního systému je svěřen České národní bance – při této dozorovací činnosti, jež se nazývá bankovní dohled, má postavení správního úřadu a řídí se při jejím výkonu vedle zákona o ČNB též dalšími právními předpisy
- bankovní dohled je vykonáván nad bankami, tuzemskými pobočkami zahraničních bank a konsolidačními celky, jejichž součástí je banka v ČR; v omezeném rozsahu také nad zahraničními bankami působícími v ČR prostřednictvím pobočky
- soustava podmínek a požadavků, které ČNB vyžaduje od uchazečů o bankovní licenci, se nazývá kritéria autorizace – i když některý uchazeč tyto kritéria splňuje, nemusí mu být bankovní licence udělena, neboť na ni neexistuje právní nárok
- zjistí-li ČNB při výkonu bankovního dohledu nedostatky v činnosti banky, může takové bance ukládat opatření k nápravě i peněžité pokuty. Nedostatkem v činnosti se rozumí porušování či obcházení zákona o bankách, zvláštních zákonů a právních předpisů a opatření vydávaných ČNB; porušení podmínek stanovených v bankovní licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena; provádění obchodů bankou způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky; řízení banky osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou bezúhonné; stav, kdy banka nevytváří dostatečný souhrn rezerv a opravných položek na pokrytí svých rizik vyplývajících z objemu klasifikovaných úvěrů a jiných aktiv; pokles kapitálu banky pod minimální výši základního kapitálu požadovanou zákonem (tj. 500 milionů Kč) atd.
- opatření k nápravě ukládaná Českou národní bankou spočívají jednak ve vyžadování nápravy zjednané přímo dotčenou bankou, jednak ve zjednání nápravy samotnou Českou národní bankou. Náprava, jejíž zjednání dotčenou bankou může ČNB vyžadovat, má podobu zejména:
a) omezení nebo ukončení některé bankovní činnosti
b) výměny osob ve vedení banky
c) vytvoření rezerv nebo opravných položek v odpovídající výši
d) snížení základního kapitálu
e) výměny členů dozorčí rady
f) použití zisku po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu banky

- pokud dotčená banka sama nezjedná nápravu na žádost ČNB, může ČNB přistoupit ke zjednání nápravy sama změnou bankovní licence s vyloučením nebo omezením některých tzv. vedlejších bankovních činností (§ 1 odst. 3 BankZ), nařízením mimořádného auditu provedeného na náklady banky, zavedením nucené správy, nedobrovolným snížením základního kapitálu banky nebo zákazem či omezením provádění operací bankou s osobami, které jsou s ní úzce propojeny
- zjistí-li ČNB, že bance poklesl ukazatel kapitálové přiměřenosti pod dvě třetiny předepsané výše, má povinnost uložit bance jedno nebo více z těchto opatření k nápravě:
1. zvýšit základní kapitál tak, aby bylo dosaženo předepsaného ukazatele kapitálové přiměřenosti
2. pořizovat pouze aktiva s rizikovou vahou nižší než 100 %
3. nezískávat majetkové podíly a hlasovací práva v jiných právnických osobách
4. neposkytovat žádný úvěr osobě se zvláštním vztahem k bance
5. neposkytovat úroky z vkladů se sazbami převyšujícími současné běžné úrokové sazby z vkladů srovnatelných částek a se srovnatelnou splatností
- nucenou správu banky může ČNB zavést za situace, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního systému a akcionáři banky neučinili potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků. Nucená správa banky znamená pozastavení výkonu funkce všech orgánů banky a jejich nahrazení osobou dosazenou Českou národní bankou – tato osoba se nazývá správce a okamžikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy bance přebírá postavení statutárního orgánu banky. Rozhodnutí o věcech v působnosti valné hromady banky činí správce s předchozím souhlasem ČNB. Správci přísluší rozsáhlé spektrum pravomocí v provozu banky, včetně podání návrhu na vyrovnání nebo (se souhlasem ČNB) na prohlášení konkurzu, uzavírání poboček aj.
- správce je jmenován bankovní radou ČNB, je zaměstnancem ČNB
- nucená správa se zapisuje na návrh ČNB do obchodního rejstříku a končí automaticky uplynutím 24 měsíců od jejího zavedení, neskončí-li dříve z důvodu prohlášení konkurzu nad bankou, jmenováním likvidátora banky nebo ukončením nucené správy Českou národní bankou
- nucenou správu nelze uložit pobočce zahraniční banky
- pokuta za nedostatky v činnosti banky může činit až 50 milionů Kč a ČNB ji může uložit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy nedostatek vznikl
- jestliže přetrvávají závažné nedostatky v činnosti banky anebo v případě úpadku banky, může ČNB po vyžádání stanoviska ministerstva financí bance odejmout bankovní licenci, a to i tehdy, nepředcházelo-li tomuto opatření zavedení nucené správy  to má za následek, že dotčená právnická osoba nesmí nadále přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Bankovní licence může být dále odňata, jestliže banka více než 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry nebo jestliže nezahájila činnosti do 12 měsíců od dne udělení bankovní licence a dále jestliže taková licence byla získána na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti. ČNB je povinna odejmout bance bankovní licenci, jestliže zjistí, že ukazatel kapitálové přiměřenosti banky je nižší než jedna třetina předepsané výše (tedy poklesne pod 2,67%)
- všechna nápravná a sankční opatření ukládá ČNB ve správním řízení, na něž se uplatňují obecné předpisy o správním řízení, nestanoví-li zákon o bankách jinak – správní řízení může být zahájeno až doručením rozhodnutí. Proti rozhodnutí ČNB lze podat řádný opravný prostředek v podobě rozkladu, o kterém rozhoduje bankovní rada ČNB; účastníkem tohoto řízení je jen dotčená banka (nikoli tedy např. její akcionáři nebo vkladatelé)
- součástí bankovního dohledu je také dohled nad dodržováním zákona o bankách nebankovními subjekty, a to ve vztahu k zákazu platnému pro osoby, kterým nebyla udělena bankovní licence, používat ve své obchodní firmě slovo „banka“ nebo „spořitelna“

2. Nebankovní subjekty peněžního trhu
- další úsek dohledu vykonávaného Českou národní bankou spočívá v dozoru nad některými činnostmi osob jiných než bank – tomuto dozoru podléhají zejména osoby jiné než banky, které jsou nositeli oprávnění k obchodování s devizovými hodnotami a k poskytování devizových peněžních služeb  jde tedy o držitele devizových licencí vydaných ČNB a držitele koncesních listin opravňujících ke směnárenské činnosti
- dále vykonává dozor nad bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů
- v případě zjištění nedostatků zjištěných v činnosti dozorovaných nebankovních subjektů jim může být Českou národní bankou uloženo opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků nebo pokuta do maximální výše 1 mil. Kč
- ČNB reguluje i informační povinnost nebankovních subjektů, jsou-li tyto finančními institucemi nebo jsou zahrnuty do konsolidačního celku, nad nímž je vykonáván bankovní dohled, anebo jde o osoby, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení platební bilance ČR
- pokutou do 1 mil. Kč může ČNB postihnout také nebankovní subjekty vykonávající bez náležitého povolení činnost, k níž je povolení třeba podle zvláštních zákonů – např. k směnárenské činnosti
- samostatnou úpravu dozoru ČNB obsahuje zákon 124/2002 o platebním styku, podle něhož může při porušení pravidel předepsaných osobám vydávajícím elektronické platební prostředky uložit pokutu do 1 mil. Kč a při zjištění nedostatků při provozování platebního systému až do 100 mil. Kč"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29342
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse