Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Cílem této práce je nejprve teoreticky vysvětlit význam využití finanční analýzy účetních
výkazů jako nástroje pro finanční řízení podniku. Druhá část práce na výkazech vybrané
společnosti tyto postupy aplikuje včetně rozboru analyzovaných výsledků.

Obsah

1.
Úvod práce 4
2.
Teoretická část 4
2.1
Podstata a význam finanční analýzy 4
2.2
Metodika finanční analýzy 5
2.3
Horizontální a vertikální analýza 6
2.4
Fáze finanční analýzy 6
2.5
Hlavní skupiny ukazatelů 7
3.
Praktická část 8
3.1
Popis analyzovaného podniku 8
3.2
Srovnávací výkazy a horizontální a vertikální analýza 9
3.3
Poměrové ukazatele 11
3.4
Interpretace výsledků finanční analýzy 13
4.
Závěr práce 13
Použitá literatura
Přílohy
15
16

Úryvek

"Porovnávání ukazatelů je přitom možné provádět různými technikami, což vyplývá i z již
uvedeného členění používaných ukazatelů. Jednou z technik je analýza stavových
(absolutních) ukazatelů. Srovnáváme-li meziroční zvýšení nebo snížení jednotlivých hodnot,
hovoříme o horizontální analýze. Vertikální analýza rozebírá strukturu absolutních položek.
Horizontální analýza využívá současné podoby finančních výkazů, které ve sloupcích
zobrazují jak údaje za aktuální účetní období, tak i za minulé (Landa, M. 2006:281).
Konkrétně tak horizontální analýza například porovnává ve výsledovce zvýšení či snížení
tržeb dosažených v aktuálním a předchozím roce. Naproti tomu vertikální analýza zobrazuje,
jaká je struktura položek výkazu v jednom daném období. Konkrétně například takto
poměřujeme význam jednotlivých složek majetku v rozvaze.
2.4 Fáze finanční analýzy
Postup finanční analýzy celkově zahrnuje pětici kroků (Synek, M. a kol. 1996:337-8):
• výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik;
• srovnání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry (komparativní analýza);
6
• hodnocení poměrových ukazatelů v čase (trendová analýza);
• hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli;
• a návrh na opatření.
Praktické provedení samotné finanční analýzy ale lze rozdělit do tří fází (Landa, M., Polák,
M. 2006: 72), tedy na přípravu vstupních dat, konstrukci a výpočet ukazatelů a interpretaci
výsledku podle potřeb uživatelů.
Základní zdrojová data pro finanční analýzu obsahuje soustava dokumentů tvořících účetní
závěrku, tedy účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích a
přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetním výkazům a výroční zpráva. Pro účely
analýzy se používají zejména účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu, pouze pro výpočet
některých ukazatelů je nutné některou souhrnnou hodnotu členit podle typu (Landa, M.
2006:282).
Výrazným zjednodušením je převedení účetních výkazů do podoby srovnávacích výkazů, s
nimiž budeme pracovat i v praktické části práce. Do dalších sloupců je třeba vypočítat
přírůstky a úbytky hodnot a vypočítat procentuální strukturu položek a jejich meziroční
změny (tedy provést horizontální a vertikální analýzy).
Poté již je možné přikročit k výpočtu jednotlivých ukazatelů. Završením finanční analýzy pak
bude interpretace zjištěných dat.
2.5 Hlavní skupiny ukazatelů
Mezi sledované ukazatele lze zařadit i výpočet dlouhodobých trendů (Landa, M., Polák, M.
2006: 73). Dále pak sem patří rozdílové ukazatele, typickým příkladem je čistý pracovní
kapitál definovaný jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky.
Nejsledovanější skupinou jsou ale ukazatele poměrové, rozčleněné do pěti skupin na
ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, resp. finanční stability, aktivit a kapitálového
trhu (Landa, M. 2006:293).
Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit splatné závazky, ukazatele rentability
vypovídají o míře zhodnocení vloženého kapitálu, ukazatele zadluženosti vypovídají o
finanční stabilitě firmy a ukazatele aktivit hodnotí vybrané podnikové činnosti (Landa, M.,
7
Polák, M. 2006: 73-5). Ukazatele kapitálového trhu jsou důležité zejména pro akcionáře,
vyjadřují výnosnost ve vztahu k akcii a umožňují tak investorům rozhodovat se o případných
změnách portfolia cenných papírů"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29031
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse