Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční řízení podniku - vypracované otázky

Finanční řízení podniku - vypracované otázky


Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor vypracovaných otázek pro předmět Finanční řízení podniku. Text se dotýká základní problematiky. Charakterizuje nejen dlouhodobé finanční plánování, finanční a poměrové ukazatele, ale také firemní politiku a likviditu aktiv.

Obsah

1.
Které strategické finanční cíle má dle doporučení teorie obsahovat kvalitní dlouhodobý podnikový finanční plán?
2.
Zdůvodněte doporučovanou preferenci EBT před EAT v dlouhodobém podnikovém finančním plánování!
3.
Zdůvodněte, proč je finanční analýza nezbytným východiskem firemních finančních politik a finančního plánování podniku!
4.
Definujte a správně interpretujte rozdílové ukazatele EVA a .
5.
Definujte a správně interpretujte tyto poměrové ukazatele akciových společností: P/B, P/EPS, dividendového výnosu a výplatního poměru!
6.
Na jakých specifických zásadách má spočívat dlouhodobé podnikové finanční plánování?
7.
Z jakých součástí a plánovacích podkladů se má dle doporučení teorie skládat dlouhodobý finanční plán podniku?
8.
Co je obsahovým základem firemní účetní politiky v oblasti finančního účetnictví?
9.
V čem spočívají hlavní odlišnosti finančního a manažerského účetnictví?
10.
Podejte obecné vymezení pojmu firemní finanční politiky!
11.
Co se ve finanční teorii rozumí pod pojmem daňové optimalizace podniku?
12.
Charakterizujte alespoň šest potenciálních výhod přiměřeného dluhového financování podniku!
13.
Jaká základní pravidla doporučuje teorie uplatňovat ve výstavbě kapitálové struktury podniku?
14.
Vysvětlete podstatu klasické, kompromisní a hierarchické teorie optimální kapitálové struktury podniku!
15.
Co se v teorii rozumí pod pojmy trvale a přechodně vázaných oběžných aktiv podniku?
16.
Proč podniky poskytují obchodní úvěry?
17.
Jaké alternativní obchodně úvěrové strategie mohou podniky využívat?
18.
Co se v teorii míní pod pojmy likvidity a solventnosti podniku?
19.
S pomocí jakých rozdílových a poměrových ukazatelů lze měřit platební schopnost podniku?
20.
S jakými druhy dividend se lze setkat v pokročilé podnikové praxi?
21.
Jaké tři základní alternativy dividendové politiky akciových společností rozlišuje teorie firemních financí?
22.
V čem spočívá ideový základ antidividendového teoretického stanoviska?
23.
Definujte a objasněte tyto ukazatele kapitálové struktury - ukazatele celkové zadluženosti podniku, úrokového krytí a finanční páky!
24.
Definujte a správně interpretujte ukazatele obratu stálých aktiv, oběžných aktiv, celkových aktiv podniku.
25.
Vysvětlete z čeho se skládá obratový cyklus peněz podniku!
26.
Vysvětlete nejméně šest kategorií podnikového účetního zisku!
27.
Objasněte podstatu a dvojakou roli odpisů ve finančním řízení podniku!
28.
Jaké druhy středisek podnikového hospodaření prezentuje koncepce tzv. odpovědnostních uzlů v manažerském účetnictví?
29.
Vyložte podstatu pojmů daňových úspor, daňových slev, daňových výhod, daňového základu, daňové sazby, daňové povinnosti a daňového úniku!
30.
Které druhy daní jsou zpravidla pro tuzemské podniky objektivně nejdůležitější?
31.
Co je podstatou úrokového či leasingového daňového štítu?
32.
Co se rozumí likviditou aktiv?
33.
Charakterizujte jednotlivé kategorie podnikových aktiv dle stupně jejich likvidity.
34.
Co tvoří dvě hlavní složky potenciálních výnosů akciových investorů?
35.
Jaká elementární legislativní pravidla jsou v ČR a EU uplatňována při zdaňování výnosů z držby akcií?
36.
Objasněte podstatu pojmů bonity, kredibility, ratingu, goodwillu a image podniku!
37.
Jaké druhy firemních finančních politik rozlišuje teorie ?
38.
Vysvětlete nejméně 6 kategorií podnikového účetního zisku!
39.
Definujte a náležitě interpretujte ukazatele kapitálové struktury – celková zadluženost podniku, úrokové krytí a finanční páka.
40.
Definujte a náležitě interpretujte ukazatele čistého provozního kapitálu (NWC), běžné likvidity, rychlé likvidity a okamžité likvidity.
41.
Definujte a náležitě interpretujte tyto ukazatele rentability podnikání – výdělečná síla podniku, rentabilita podnikových aktiv ROA, rentabilita vlastního kapitálu ROE, rentabilita tržeb.
42.
Jaké 4 druhy finančních cílů rozlišuje teorie firemních financí ?
43.
Co je podstatou analýzy SWOT?

Úryvek

"6) Na jakých specifických zásadách má spočívat dlouhodobé podnikové finanční plánování? Vyjmenujte jich nejméně šest a jejich podstatu stručně objasněte!
1. Zásada dlouhodobosti finančního plánování – dlouhodobé finanční cíle by měly být podřízeny krátkodobým operačním finančním cílům. Operativní cíle by měly podporovat postupnou realizaci zamýšleného směru dlouhodobého rozvoje. Dobře realizovatelné v rozvinutých, stabilních a velkých tržních ekonomikách a ve velkých podnicích. Časový horizont 3 – 5 let.
2. Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů - jasně definováno, jakého nejdůležitějšího cíle má být v daném období dosaženo – tzn. Klíčová priorita. Ostatní cíle musí být vůči vytčenému hlavnímu záměru i mezi senou řádně navzájem kompatibilní
3. Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů – musí vycházet z analýzy SWOT a finanční analýzy. Reálnost má silný motivační potenciál, při dosahování deklarovaných podnikových cílů je podnik dobře hodnocen v externím prostředí – je snadněji a levněji financovatelný z externích zdrojů.
4. Zásada programové ziskové orientace podniku – zisk před zdaněním předurčuje při známé daňové sazbě výslednou hodnotu EAT ( zisku po zdanění) , která je pak po splnění přídělů do zákonných a strukturálních fondů dispozici pro rozdělení zisku. Signalizuje dlouhodobé záměry vlastníků a perspektivu firmy. Nutno potvrdit dlouhodobými výsledky. Plánovaný zisk by měl být odvozen z prognózy tržeb a plánu prodeje ve vazbě na jejich souvislosti s finančními, zásobovacími, výrobními, obchodními, investičními podnikovými činnostmi.
5. Zásada periodické aktualizace podnikových finančních cílů – je plánovací reflexí na různé změny vnějšího prostředí podnikání – z dlouhodobého hlediska jsou tyto faktory obtížně předpovídány a rozsah změn bývá značný. To přináší komplikace a vynucuje si periodickou aktualizaci veškerých podnikových plánů – u finančního plánu minimálně 1x ročně.
6. Zásada rolovací ( postupné) návaznosti dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu podniku – v případě významnějších korekcí krátkodobého plánu je nutno tyto promítnout do navazujících plánovacích dokumentů. Po skončení právě uplynulého ročního plánovacího období se na místo původního plánu přesouvají plány následujícího roku a dlouhodobý plán se doplní o další rok
7. Zásada omezování finančních rizik – v užším slova smyslu jde o riziko inflační, úrokové, úvěrové, kurzové, likvidní. Širší – měnové – skoková oficiální devalvace či revalvace národních měn, riziko insolvence, tržní riziko změny tržní ceny podnikových aktiv (pokles tržní hodnoty podnikových zásob atd.)
8. Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánovaných výpočtů – umožňuje rychlou orientaci v meritu posuzovaného problému
9. Zásada relativní autonomie finančního plánu – na bázi přijatých strategických cílů a koncepčně pojatých firemních finančních politik umožňuje čelit eventuálním pokusům o rozmělnění či opuštění vytyčených záměrů pod vlivem různorodosti zájmů zúčastněných zainteresovaných skupin ( vlastníci, management, podnikové útvary atd.)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
V práci se některé odpovědi opakují.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.volny.cz/vsfs.info/1semestr/firemni_financni_politiky/Firemni%20financni%20politiky%20-%201%5B1%5D%5B1%5D.%20semestr.doc.; http://www.akont.cz/cz/90.-staro-nova-investicni-diskriminace-aneb-dane-jsou-dane-nazapominejte-na-ne-.
Otázky na zkoušku z předmětu Finanční řízení podniku na Mgr. studiu 1. ročníku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17152
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse